Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

Wydatki poniesione na uczestnictwo w szkoleniach i koszty podróży służbowych pracowników dotyczące działalności badawczo-rozwojowej

0111-KDIB1-3.4010.105.2017.2.IZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 15 maja 2017 r. (data wpływu 17 maja 2017 r.), uzupełnionym 13 i 19 czerwca 2017 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy:
 • Projekty realizowane przez Spółkę zgodnie z przedstawionym opisem stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 Ustawy CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe,
 • z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 Ustawy CIT - można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, koszty zatrudnienia pracowników zatrudnionych w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej obejmujące koszty szkoleń i podróży służbowych dotyczących działalności badawczo-rozwojowej wraz z kosztami składek na ubezpieczenia społeczne od tych składników wynagrodzeń w części finansowanej przez Spółkę (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy:
 • Projekty realizowane przez Spółkę zgodnie z przedstawionym opisem stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 Ustawy CIT,
 • z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 Ustawy CIT - można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, koszty zatrudnienia pracowników zatrudnionych w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej obejmujące koszty szkoleń i podróży służbowych dotyczących działalności badawczo-rozwojowej wraz z kosztami składek na ubezpieczenia społeczne od tych składników wynagrodzeń w części finansowanej przez Spółkę.
Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 8 czerwca 2017 r. Znak: 0111-KDIB1-3.4010.105.2017.1.IZ wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 13 i 19 czerwca 2017 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe. Działalność gospodarcza Spółki koncentruje się na projektowaniu i wykonawstwie nowoczesnych oraz niezawodnych systemów automatyki i informatyki do zastosowań przemysłowych różnych branż. Spółka realizuje projekty począwszy od układów automatyki pojedynczych maszyn i urządzeń, poprzez rozwiązania dla instalacji procesowych i linii produkcyjnych, aż po rozproszone systemy teleinformatyczne zapewniające sterowanie i wizualizację procesów wytwórczych kompletnych zakładów. Opracowanie rozwiązań oferowanych przez Spółkę wymaga połączenia wiedzy z zakresu automatyki przemysłowej i informatyki, a także wiedzy eksperckiej z dziedzin, w których produkty Spółki mają znaleźć zastosowanie takich jak logistyka, produkcja i metrologia. Działalność Spółki koncentruje się (i będzie koncentrowała się również w przyszłości) na tworzeniu nowych niedostępnych dotychczas w ofercie Spółki lub znacząco odmiennych od oferowanych na rynku - rozwiązań systemów automatyki i informatyki w tym modyfikacji funkcjonujących już systemów. Należy przy tym podkreślić, że modyfikacje systemów nie mają charakteru rutynowych czy okresowych zmian. Są to modyfikacje istotnych funkcjonalności, których wprowadzenie powoduje powstanie nowego lub istotnie ulepszonego produktu. W ramach prowadzonej działalności Spółka realizuje i będzie realizować szereg różnych prac, w tym:
 • prace związane z tworzeniem, projektowaniem i wdrażaniem nowych, zmienionych lub ulepszonych systemów automatyki i informatyki oraz
 • prace związane z tworzeniem, projektowaniem i wdrażaniem nowych, zmienionych lub ulepszonych dodatków/rozszerzeń do systemów automatyki i informatyki, w tym także niedostępnych wcześniej elementów funkcjonalności systemów.
W dalszej części oba rodzaje prac określane będą łącznie jako "Tworzenie Systemów". Nowatorski charakter projektowanych przez Spółkę systemów oraz działalność w zakresie rozwijania nowych funkcjonalności ilustrują wskazane poniżej przykłady produktów, które dotychczas zostały przez Spółkę wprowadzone na rynek oraz prac nad ich dalszym rozwojem. Specjalnością Spółki są systemy i aplikacje IT zapewniające automatyzację procesów logistycznych, związanych z magazynowaniem, przeładunkiem oraz transportem różnorodnych produktów płynnych i masowych w oparciu o transport samochodowy i kolejowy. Systemy te, łączące rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej, informatyki oraz teletechniki, najszersze zastosowanie znalazły w branży paliw płynnych. Wśród autorskich produktów opracowanych przez Spółkę wymienić można między innymi innowacyjny system dla terminali paliw przeznaczony do automatyzacji procesów dystrybucji i magazynowania paliw płynnych w terminalach i bazach magazynowych. System posiada również wersje obsługujące procesy dystrybucji i magazynowania innych produktów naftowych, biopaliw, biomasy, granulatów tworzyw sztucznych. Główne zadania systemu obejmują pomiar i rejestrację ilości przyjmowanych produktów, sterowanie i nadzór nad procesem przeładunku, kontrolę ruchu pojazdów na terenie terminala oraz przeprowadzenie rozliczeń wraz z tworzeniem dokumentów spedycyjnych i wymianą informacji z systemami ERP (np. SAP) a także spedycyjnymi i laboratoryjnymi. Spółka opracowała ponadto między innymi centralny system spedycyjny mający zastosowanie w procesie logistyki hurtowej produktów płynnych, który pozwala na komunikację pomiędzy klientem i operatorem za pomocą najnowocześniejszych technik łączności B2B oraz WWW. System umożliwia znaczne skrócenie obsługi autocystern na terminalach, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa przeprowadzanego procesu. System jest nieustająco rozwijany i udoskonalany z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik weryfikacji i bezpieczeństwa. Aktualnie prace nad ulepszeniem systemu koncentrują się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji oraz integracji systemu z telewizją przemysłową CCTV. Dotychczasowe prace umożliwiły wyposażenie systemu w zdolność automatycznej weryfikacji numerów rejestracyjnych i kodów ADR na podstawie informacji z kamer oraz porównywania tych informacji z danymi z dokumentów handlowych i spedycyjnych. Systematycznie podejmowane są inne działania zmierzające do dalszego doskonalenia systemu z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki. Planowane działania będą się koncentrować między innymi na stworzeniu modelu Predykcyjnego Utrzymania Ruchu (ang. predicitive maintenance). Spółka pracuje nad opracowaniem zaawanasowanych modeli matematycznych, które wraz z dodatkowymi pomiarami ultradźwięków, wibracji i temperatur będą pozwalały przewidzieć możliwość wystąpienia awarii urządzeń przemysłowych wraz z podaniem przybliżonego czasu takiego wystąpienia. Oprócz działań na rynku paliw płynnych, Spółka tworzy również autorskie systemy dla innych gałęzi przemysłu. Najbardziej innowacyjne systemy powstają dla kopalń węgla brunatnego. W ostatnich latach po bardzo spektakularnych uruchomieniach rozwiązań zmniejszających czas pracy nieobciążonych przenośników taśmowych zastosowanych po raz pierwszy w skali europejskiej, tj. mechanizmów zatrzymywania przenośników taśmowych ("stop ze zrzutem") oraz mechanizmów uruchamiania ciągów technologicznych ("rozruch odwrotny" oraz " rozruch grupowy"). Ponadto, Spółka opracowała system optymalizujący pracę układów wydobywczych dzięki wykorzystaniu modułu obliczeniowego pozwalającego śledzić ilość i jakość urobku. Spółka opracowuje kolejne nowe systemy oraz nowe funkcjonalności wytworzonych systemów. Aktualnie trwają prace nad modelowaniem przestrzennym placu węglowego po to aby operatorzy z jeszcze większą dokładnością mogli dostarczać węgiel o odpowiednich parametrach do elektrowni. Wszystkie nowe funkcje systemu telemetrycznego oprócz wspomagania i kontrolowania pracy załogi przyczyniają się do znacznych oszczędności finansowych i zmniejszają znacząco zużycie energii elektrycznej. Działania takie nie byłyby możliwe bez innowacyjnych rozwiązań takich jak mapy 3D otrzymywane dzięki wykorzystaniu dronów i skanerów 3D, zaawansowanej technologii pozycjonowania maszyn D-GPS oraz modeli matematycznych zaimplementowanych w systemach Spółki. Spółka prowadzi również prace nad systemami monitorowania efektywności działania ciągów produkcyjnych. W ofercie dostępnej na rynku brak do tej pory niskobudżetowych rozwiązań informatycznych, które byłyby dostępne dla małych i średnich firm. Tę lukę zapełnić mają rozwiązania opracowywane przez Spółkę. Nowe produkty służą do pomiaru podstawowych parametrów przedsiębiorstw z wykorzystaniem takich wskaźników jak efektywność maszyn i urządzeń ustalana metodą całkowitego produktywnego utrzymania ruchu maszyn (ang. Total Productive Maintenance - TPM), wskaźniki efektywności wyposażenia (ang. Overall Equipment Effectiveness - OEE, w szczególności mierzona z uwzględnieniem dostępności, wykorzystania i jakości - APQ), analiza płynności taktu, raportowanie mikro przestojów, klasyfikacja przestojów z równoczesną analizą Pareto. Innym opracowanym przez Spółkę i stale rozwijanym produktem jest system przeznaczony dla rynku prasowego, pozwalający drukarniom i ich klientom na śledzenie w czasie rzeczywistym na dedykowanych stronach WWW ilości sprzedawanej i zwracanej prasy. Nowoczesna struktura systemu jest zintegrowana z systemami współpracującymi takimi jak SAP, Prenumerata, systemy kasowe POS. Spółka nieustannie opracowuje nowe moduły oprogramowania oferujące nowe funkcjonalności. W najbliższej przyszłości podjęte zostaną prace nad systemem nadziałowym i optymalizacją pracy gniazd nadziałowych. Prace składające się na Tworzenie Systemów mają (i będą miały) charakter twórczy. Pracownicy zaangażowani w Tworzenie Systemów wykonują działalność kreacyjną, której rezultaty mają indywidualny i oryginalny charakter. Ponadto, prace składające się na Tworzenie Systemów są (oraz będą w przyszłości) prowadzone w sposób systematyczny. Są one każdorazowo realizowane w formie projektu (dalej: "Projekt"). Projekty są, co do zasady, realizowane na podstawie potrzeb i zleceń składanych przez klientów (opracowane przez Spółkę systemy są wykorzystywane w celach komercyjnych), choć zdarzają się również projekty podejmowane jeszcze przed otrzymaniem zlecenia. Projekt rozpoczyna się od wyznaczenia kierownika (koordynatora) projektu i przydzielenia zasobów personalnych. W realizację poszczególnych projektów zaangażowani są pracownicy różnych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Spółki posiadający wymagane kompetencje w dziedzinie automatyki i informatyki. Koordynator projektu prowadzi wszystkie kolejne fazy projektu począwszy od zebrania informacji o wymaganiach klientów i fazę koncepcyjną poprzez opracowanie projektu technicznego, opracowanie oprogramowania sterowników i systemów komputerowych, konfigurację innych urządzeń programowalnych, zakup materiałów i urządzeń, montaż materiałów i podzespołów w szafach elektrycznych oraz automatyki, montaż wszystkich elementów elektryki, automatyki i informatyki, testy w siedzibie Spółki oraz testy i uruchomienie w środowisku operacyjnym (u klienta). Projekt kończy się sporządzeniem instrukcji obsługi, przeprowadzeniem szkolenia personelu klienta w zakresie obsługi systemu oraz przekazaniem wszelkiej dokumentacji powykonawczej oraz ewentualne innych dokumentów (świadectw, certyfikatów etc.). Spółka zakłada, że w taki sam sposób będzie realizowała Projekty również w przyszłości. Do nakładów na realizację Projektów Spółka zalicza w szczególności:
 • koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, koszty podróży służbowych czy szkoleń wraz z kosztami składek na ubezpieczenia społeczne pracowników,
 • koszty zakupu materiałów,
 • odpisy amortyzacyjne, w tym między innymi od wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych na potrzeby Projektów, sprzętu wykorzystywanego na potrzeby Projektów, wyposażenia wykorzystywanego przez pracowników zaangażowanych w realizację Projektów.
Umowy o pracę zawierają postanowienia, zgodnie z którymi pracownicy zaangażowani w realizację Projektów są zatrudnieni między innymi w celu realizacji prowadzonej przez Spółkę działalności badawczo-rozwojowej. W związku z tym, że pracownicy Spółki mogą wykonywać prace zarówno związane jak i niezwiązane z Projektami, Spółka prowadzić będzie w arkuszach kalkulacyjnych programu Microsoft Excel zestawienie czasu pracy poświęconego przez pracowników na realizację Projektów. Prowadzony w tym zakresie arkusz jest weryfikowany, a w przypadku stwierdzenia jego poprawności akceptowany zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Spółce w tym zakresie przez odpowiednie osoby zajmujące stanowiska kierownicze. Proporcja czasu pracy, jaki poświęcany jest na realizację Projektów w stosunku do ogólnego czasu pracy stanowi podstawowy klucz podziału, według którego Spółka identyfikuje wymienione powyżej nakłady na realizację Projektów, tj. według którego Spółka alokuje koszty wynagrodzeń, materiałów i amortyzacji jako koszty poszczególnych Projektów. Tak alokowane nakłady są ewidencjonowane w ewidencji pomocniczej stanowiącej integralną część ksiąg rachunkowych prowadzonych przez Spółkę. Spółka zakłada, że w taki sam sposób będzie identyfikowała koszty Projektów również w przyszłości. Spółka zamierza skorzystać z ulgi na działalność badawczo rozwojową zgodnie z zasadami określonymi w art. 18d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm., dalej: "Ustawy CIT") w rozliczeniu za 2017 r. oraz w kolejnych latach podatkowych. Spółka nie prowadzi i nie zamierza prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Nakłady ponoszone na Projekty nie są Spółce zwracane w jakiejkolwiek formie. Spółka nie planuje również, aby w przyszłości korzystać z jakiejkolwiek formy zwrotu nakładów. Jednak gdyby wbrew założeniom taki zwrot uzyskała, zwrócona część wydatków nie będzie potraktowana jako koszty kwalifikowane w rozumieniu przepisu art. 18d Ustawy CIT. Z uzupełnienia wniosku, zawartego w piśmie z 14 czerwca 2017 r. (data wpływu 19 czerwca 2017 r.) wynika, że wydatki poniesione na uczestnictwo w szkoleniach i koszty podróży służbowych dotyczących działalności badawczo-rozwojowej wraz z kosztami składek na ubezpieczenia społeczne od tych składników wynagrodzeń w części finansowanej przez Spółkę nie są zaliczane do przychodów ze stosunku pracy po stronie pracowników Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytania. 1. Czy Projekty realizowane przez Spółkę zgodnie z przedstawionym opisem stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 Ustawy CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) 2. Czy - z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 Ustawy CIT - można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT, koszty zatrudnienia pracowników zatrudnionych w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej obejmujące koszty szkoleń i podróży służbowych dotyczących działalności badawczo-rozwojowej wraz z kosztami składek na ubezpieczenia społeczne od tych składników wynagrodzeń w części finansowanej przez Spółkę? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy: Ad. 1. Projekty realizowane przez Spółkę zgodnie z przedstawionym opisem stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 Ustawy CIT. Zgodnie z art. 4a pkt 26 Ustawy CIT, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Prace rozwojowe to w rozumieniu art. 4a pkt 28 Ustawy CIT nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. W ocenie Spółki, Projekty spełniają ustawowe kryteria uznania ich za działalność badawczo-rozwojową. Prace polegające na Tworzeniu Systemów mają charakter twórczy. "Twórczy" to za słownikiem języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego "tworzący lub mający zdolność tworzenia, mający na celu tworzenie, odkrywczy". Każdy Projekt ma za cel opracowanie nowych rozwiązań, uwzględniających zmienne czynniki takie jak choćby inne zastosowanie systemu, inne wymagania funkcjonalne czy inne warunki funkcjonowania systemu. Choć definicja działalności badawczo-rozwojowej nie odsyła do uregulowań prawa autorskiego i nie wymaga, aby efektem tej działalności były utwory chronione prawem autorskim Spółka dodatkowo wskazuje, że prace realizowane w ramach Projektów przez jej pracowników mają charakter twórczy, oryginalny i indywidualny i co do zasady prowadzą do powstania utworów objętych ochroną prawa autorskiego, w szczególności oprogramowania komputerowego. Projekty są realizowane w sposób systematyczny. "Systematyczny" według słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego to "uporządkowany według pewnego systemu, regularny", a także "odznaczający się skrupulatnością w wykonywaniu czego; dokładny". Według internetowego Słownika Języka Polskiego PWN "systematyczny proces" to proces "zachodzący stale, od dłuższego czasu", natomiast "systematyczne działanie" to działanie "prowadzone w sposób uporządkowany, według pewnego systemu", których efekty są "planowe i metodyczne". Projekty są realizowane przez Spółkę w sposób planowy, uporządkowany i metodyczny. Ze względu na wysoki poziom zaawansowania technicznego zarówno każdego systemu, jak i środowiska, w którym ma on znaleźć zastosowanie, każda faza Projektu począwszy od zebrania informacji o wymaganiach systemu, przez opracowanie koncepcji aż po odbiór końcowy następujący po zakończeniu testów w środowisku operacyjnym wymaga dokładności i skrupulatności. Realizacje Projektów należy również uznać za proces zachodzący w działalności Spółki stale, zarówno obecnie jak i w przyszłości. Projekty są realizowane przez Spółkę w celu wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Specyfika działalności Spółki wymaga nie tylko wykorzystania i poszerzania wiedzy z zakresu automatyki i informatyki, ale również głębokiej znajomości dziedzin, w której systemy stworzone przez Spółkę mają znaleźć zastosowanie. Ponieważ Projekty mają na celu opracowanie całkowicie nowych systemów automatyki i informatyki albo opracowanie nowych funkcjonalności tych systemów, w każdym Projekcie wiedza wykorzystywana jest do nowych zastosowań. Spółka nie uznaje przy tym za Projekty prac, które mają na celu wprowadzenie jedynie rutynowych czy okresowych zmian wprowadzanych do swoich produktów. Podsumowując, Projekty realizowane przez Spółkę stanowią działalność twórczą, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań. Działalność tę można scharakteryzować jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy z wielu dziedzin do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów i procesów. Tym samym, Projekty należy uznać za działalność badawczo-rozwojową, w tym w szczególności za prace rozwojowe w rozumieniu przepisów art. 4a pkt 26 i 28 Ustawy CIT. Stanowisko Spółki potwierdzają liczne interpretacje indywidualne. Tytułem przykładu powołać można m.in. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 sierpnia 2016 r. nr IPPB5/4510-641/16-3/MR, w której potwierdzono, że działalnością badawczo-rozwojową jest działalność koncentrująca się na wsparciu polskich przedsiębiorstw w zakresie oprogramowania do projektowania, wytwarzania, analiz inżynierskich oraz zarządzania dokumentacją, w ramach której realizowane są "projekty prowadzące do stworzenia oraz zmodernizowania już istniejących produktów lub rozwiązań informatycznych". W przytoczonej interpretacji organ podatkowy potwierdził zasadność argumentów, zgodnie z którymi prace rozwojowe są przez ustawodawcę rozumiane bardzo szeroko oraz wiążą się one zarówno z nabywaniem, jak i przetwarzaniem wiedzy w celu kreowania ulepszonych produktów. Jedynie rutynowe i okresowe zmiany istniejących m.in. produktów lub usług nie stanowią prac rozwojowych. W efekcie należy uznać, że prace rozwojowe będą obejmować większość kosztów zespołów rozwoju produktów, procesów i usług. Ustawa nie przewiduje żadnej procedury weryfikacji, czy potwierdzania, że przeprowadzone i przedstawione do odpisu podatkowego prace B+R spełniają założone definicje. Nie chodzi tutaj o weryfikację poziomu innowacyjności, czy rodzaju prac B+R, ale stwierdzenie faktu, że przeprowadzone czynności rzeczywiście powinny zostać uznane za prace rozwojowo-badawcze. (...) ustawa nie wymaga, aby podatnik miał w swojej strukturze wyodrębniony dział B+R oraz nie jest konieczne (jak miało to miejsce przy uzyskiwaniu dotychczas obowiązującej ulgi na nowe technologie) posiadanie sporządzonej przez jednostką naukową lub badawczą opinii o powstaniu nowej technologii. (...) Prawodawca nie wprowadził również wymogu całkowitego ukończenia prac, czy ich komercjalizacji. Wprost przeciwnie, definiując koszty kwalifikowane wskazuje się jedynie na moment ich poniesienia. To oznacza, że brak jest uzasadnienia do wiązania prawa do realizacji ulgi z ukończeniem prowadzonych prac. Ważne, by służyły one działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa. Podobne stanowisko wyraził również m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdzając w interpretacji z 14 kwietnia 2016 r. nr IBPB-1-2/4510-154/16/AP, że działalnością badawczo-rozwojową są prace nad rozwojem platform internetowych. Z kolei, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 stycznia 2017 r. nr 3063- ILPB2.4510.157.2016.2.AO potwierdzono, że działalnością badawczo-rozwojową jest tworzenie oprogramowania stanowiącego system informatyczny dostępny przez przeglądarkę, pozwalający w bezpieczny i kontrolowany sposób udostępniać poufne dokumenty zewnętrznym podmiotom, m.in. doradcom, potencjalnym inwestorom, instytucjom finansowym oraz umożliwiający prowadzenie bezpiecznej komunikacji między stronami procesu. Ad. 2. Z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 Ustawy CIT, do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT można zaliczyć koszty zatrudnienia pracowników zatrudnionych w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, obejmujące koszty szkoleń i podróży służbowych dotyczących działalności badawczo-rozwojowej wraz z kosztami składek na ubezpieczenia społeczne od tych składników wynagrodzeń w części finansowanej przez Spółkę. Jak stanowi art. 18d ust. 1 Ustawy CIT, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Zgodnie z art. 18d ust. 2 Ustawy CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się:
1. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej,
2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową,
3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1311) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie wprowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4,
5. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na:
a. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
b. prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
c. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
d. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.
Ponadto, jak stanowi art. 18d ust. 3 Ustawy CIT, za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Do kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 nie stosuje się. Zgodnie z art. 18d ust. 7 Ustawy CIT, kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:
1. w przypadku gdy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3,
2. w przypadku pozostałych podatników:
a. 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
b. 30% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i ust. 3.
W myśl przepisów art. 18d ust. 5 i ust. 6 Ustawy CIT, koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu tylko wówczas, gdy nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie, a prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Jak wynika z powołanych przepisów, kosztami kwalifikowanymi, które w granicach i na zasadach określonych w Ustawie CIT podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania są między innymi wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń w części finansowanej przez pracodawcę, jeżeli dotyczą one pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. Spółka zatrudnia pracowników w celu realizacji prowadzonej przez nią działalności badawczo-rozwojowej polegającej na Tworzeniu Systemów w ramach Projektów. Taki cel zatrudnienia jest wyraźnie wskazany w umowach o pracę zawartych z pracownikami zaangażowanymi w realizację Projektów. Ponadto, Spółka prowadzić będzie w arkuszach kalkulacyjnych zestawienie czasu pracy poświęconego przez pracowników na realizację Projektów pozwalającą określić procentowy nakład pracy każdego z pracowników zatrudnionych w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w realizację Projektów z podziałem na poszczególne czynności i Projekty. Spółka jest przy tym zdania, że wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne w części dotyczącej szkoleń i podróży służbowych związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością badawczo-rozwojową stanowią w całości koszty kwalifikowane w rozumieniu art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT. Z kolei, w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 listopada 2016 r. nr 2461-IBPB-1-2.4510.927.2016.1.BG zostało potwierdzone, że przepis art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p. wskazuje, że kosztem kwalifikowanym są zatem wynagrodzenia za czas choroby pracownika lub pozostawania przez niego na urlopie wypoczynkowym. Należy wskazać, że udzielanie pracownikom urlopu, a także umożliwienie pracownikom wykorzystania zwolnienia chorobowego, jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z przepisów Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Możliwość skorzystania z tych uprawnień jest nadal wynikiem pozostawania określonego pracownika w stosunku pracy, który został zatrudniony w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. Tym samym, wynagrodzenie za czas choroby oraz urlopu wypoczynkowego należy do świadczeń wypłacanych osobom fizycznym z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy i podlega odliczeniu na podstawie art. 18d u.p.d.o.p. Ponadto podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, wyjazdy na delegacje oraz wykonywanie przez nich innych prac administracyjnych, tylko w części w której dotyczą działalności badawczo-rozwojowej, mogą podwyższać kwotę ulgi badawczo-rozwojowej i w odpowiedniej wysokości podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania Spółki. Podsumowując, w przypadku, gdy w zakres obowiązków określonego pracownika, zatrudnionego w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, będą wchodzić czynności związane nie tylko z tą działalnością, Spółka może odliczyć od kwoty ulgi koszty wynagrodzeń tych pracowników proporcjonalnie przypadające na czas, w którym pracownicy ci wykonywali czynności związane z działalnością badawczo-rozwojową. Prawidłowość prezentowanego przez Spółkę stanowiska została potwierdzona m.in. również w interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie:
 • z 27 grudnia 2016 r. nr 1462-IPPB5.4510.1088.2016.1.MR,
 • z 3 listopada 2016 r. nr 1462-IPPB5.4510.969.2016.1.MR.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest w części prawidłowe, a w części nieprawidłowe. Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1767 z późn. zm.) do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.p.") zostały wprowadzone zmiany, które odnoszą się do tzw. ulgi badawczo-rozwojowej. Zgodnie z art. 4a pkt 26 u.p.d.o.p., działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Stosownie do art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p., prace rozwojowe oznaczają nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowa zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:
 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,
 • opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.
W światle art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p., od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się koszty uzyskania przychodów poniesione przez podatnika na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej "kosztami kwalifikowanymi". Ustawodawca w art. 18d ust. 2 ww. ustawy doprecyzował, że kosztami kwalifikowanymi są:
1. należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;
2. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;
3. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
4. odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4;
5. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na:
a. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
b. prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
c. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
d. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.
Stosownie do art. 18d ust. 3 u.p.d.o.p., za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością. Do kosztów, o których mowa w zdaniu pierwszym, przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p. nie stosuje się. Jednocześnie, w art. 18d ust. 4 u.p.d.o.p., ustawodawca dokonał zastrzeżenia, że koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem, że badania te są prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Przy czym, w art. 18d ust. 5 oraz ust. 6 u.p.d.o.p., zawarto zastrzeżenie, że koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie, a prawo do odliczenia nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Z art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p. wynika z kolei, że kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:
1. w przypadku gdy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 i 3;
2. w przypadku pozostałych podatników:
a. 50% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 1,
b. 30% kosztów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i ust. 3.
Natomiast, w myśl art. 18d ust. 8 u.p.d.o.p., odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku, gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia. Należy także zwrócić uwagę na brzmienie przepisu art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p., zgodnie z którym podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 18d, są obowiązani w ewidencji, o której mowa w ust. 1, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej. W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z zasadą, przyjętą w orzecznictwie jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe, w tym ulga badawczo-rozwojowa, są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania, tak więc przepisy regulujące prawo do ulgi winny być interpretowane ściśle. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy stwierdzić, że aby podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych przysługiwało prawo odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów kwalifikowanych poniesionych w danym roku podatkowym powinny być łącznie spełnione następujące warunki:
1. podatnik poniósł koszty na działalność badawczo-rozwojową,
2. koszty na działalność badawczo-rozwojową stanowiły dla podatnika koszty uzyskania przychodów w rozumieniu u.p.d.o.p.,
3. koszty na działalność badawczo-rozwojową mieszczą się w zamkniętym katalogu kosztów kwalifikowanych określonym przepisami art. 18d ust. 2 i 3 u.p.d.o.p.,
4. ww. koszty uzyskania przychodów stanowiły koszty kwalifikowane w rozumieniu u.p.d.o.p., przy czym jeżeli koszty kwalifikowane zostały poniesione w ramach badań podstawowych, badania te były prowadzone na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową w rozumieniu odrębnych przepisów,
5. podatnik nie prowadził w roku podatkowym działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia,
6. w ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1b u.p.d.o.p., podatnik wyodrębnił koszty działalności badawczo-rozwojowej,
7. podatnik wykazał w zeznaniu podatkowym koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu,
8. kwota odliczonych kosztów kwalifikowanych nie przekroczyła limitów określonych w u.p.d.o.p.,
9. koszty kwalifikowane nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Ad. 1. Odnosząc cytowane powyżej przepisy art. 4a pkt 26 i 28 u.p.d.o.p. do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że działalność Wnioskodawcy mieści się w definicji działalności badawczo-rozwojowej w nich zawartych. Jak twierdzi Wnioskodawca - Projekty realizowane przez Wnioskodawcę stanowią działalność twórczą, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy i wykorzystania ich do tworzenia nowych zastosowań. Działalność tę można scharakteryzować jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy z wielu dziedzin do tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów i procesów. Zatem, słuszne jest stanowisko Wnioskodawcy, że Projekty, o których mowa we wniosku, należy uznać za działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu u.p.d.o.p. Ad. 2. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych na potrzeby tzw. "ulgi badawczo-rozwojowej" kosztów szkoleń i podróży służbowych wraz z kosztami składek na ubezpieczenia społeczne, które dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej zasadnym jest ponowne przywołanie art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., zgodnie z którym kosztami kwalifikowanymi są należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm., dalej: "u.p.d.o.f."), za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że ustawodawca, oprócz spełnienia ww. przesłanek, przewidział trzy warunki uznania tzw. "kosztów pracowniczych" za koszty kwalifikowane na cele stosowania ulgi badawczo-rozwojowej:
 • koszty te muszą stanowić koszty uzyskania przychodów dla pracodawcy,
 • muszą dotyczyć pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej w zakresie w jakim badania te prowadzą,
 • koszty, o których mowa, muszą stanowić należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.
Z wniosku wynika, że wydatki poniesione na uczestnictwo w szkoleniach i koszty podróży służbowych dotyczących działalności badawczo-rozwojowej wraz z kosztami składek na ubezpieczenia społeczne od tych składników wynagrodzeń w części finansowanej przez Spółkę nie są zaliczane do przychodów ze stosunku pracy po stronie pracowników Wnioskodawcy. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p. w zw. z art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. - w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową odliczeniu podlegają tylko należności wypłacane pracownikom, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, stanowiące przychód ze stosunku pracy. Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku opisu sprawy stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca, doprecyzowując opis sprawy, wskazał w uzupełnieniu wniosku, że wydatki poniesione przez Spółkę na uczestnictwo w szkoleniach i koszty podróży służbowych dotyczących działalności badawczo-rozwojowej wraz z kosztami składek na ubezpieczenia społeczne od tych składników wynagrodzeń nie są zaliczane do przychodów ze stosunku pracy po stronie pracowników, to nie stanowią one należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. Tut. Organ nie zgadza się więc ze stanowiskiem Wnioskodawcy odnośnie pytania oznaczonego we wniosku nr 3, ponieważ powyższa okoliczność wyklucza uznanie kosztów szkoleń i podróży służbowych wraz z kosztami składek na ubezpieczenia społeczne za koszty kwalifikowane określone w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., nawet w przypadku pracowników, którzy zostali przez Spółkę zatrudnieni w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. Mając powyższe na uwadze, stanowisko Spółki w zakresie ustalenia, czy:
 • Projekty realizowane przez Spółkę zgodnie z przedstawionym opisem stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt 26 w zw. z art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p. jest prawidłowe,
 • z uwzględnieniem limitów określonych w art. 18d ust. 7 u.p.d.o.p. - można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.p., koszty zatrudnienia pracowników zatrudnionych w celu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej obejmujące koszty szkoleń i podróży służbowych dotyczących działalności badawczo-rozwojowej wraz z kosztami składek na ubezpieczenia społeczne od tych składników wynagrodzeń w części finansowanej przez Spółkę jest nieprawidłowe.
Końcowo, odnosząc się do powołanej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 grudnia 2016 r. Znak: 1462-IPPB5.4510.1088.2016.1.MR, wspierającej argumentację Wnioskodawcy, tut. Organ nie podziela prezentowanego w niej stanowiska. Zauważyć należy, że organ dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego, zgodnie z zasadą wyrażoną przez ustawodawcę w art. 14a OP. Funkcjonowanie w obrocie prawnym interpretacji indywidualnych, w których odmiennie oceniono takie same lub zbliżone stany faktyczne lub zdarzenia przyszłe choć jest niewątpliwie niepożądane z punktu widzenia zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów, wyrażonej w art. 121 OP, niemniej jednak, w praktyce może mieć miejsce. W związku z powyższym, ustawodawca przewidział możliwość zmiany już wydanych interpretacji indywidualnych w trybie art. 14e § 1 OP. Zgodnie z tym przepisem, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu, zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Trzeba jednak pamiętać, że proces zmiany interpretacji indywidualnych w trybie art. 14e § 1 OP jest długotrwały, poprzedza go bowiem dogłębna analiza z zachowaniem stosownych procedur, które dopiero w końcowej fazie powodują wycofanie z systemu informacji podatkowej poprzednio wydanych interpretacji. Ponieważ jednak podstawowym zadaniem organu interpretacyjnego jest wydawanie interpretacji prawidłowych, tj. w prawidłowy sposób odczytujących normy prawne zawarte w poszczególnych przepisach prawa podatkowego, a nie utrwalających raz wyrażony pogląd w tym zakresie, który może być zmieniony w trybie art. 14e § 1 OP, to fakt wydania we wcześniejszym okresie interpretacji indywidualnych, odmiennych od poglądu zaprezentowanego w zaskarżonej interpretacji nie powoduje, że pogląd ten jest nieprawidłowy. Z kolei, w odniesieniu do pozostałych powołanych interpretacji należy zauważyć, że zostały one wydane w odmiennych stanach faktycznych/zdarzeniach przyszłych. Odnosiły się one co prawda do uznania za koszty kwalifikowane w ramach ulgi badawczo-rozwojowej m.in. kosztów uczestnictwa w szkoleniach i podróży służbowych, dotyczących pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, jednak żadna z nich nie dotyczyła sytuacji analogicznej do omawianej sprawy. INTERPRETACJA INDYWIDUALNA wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:
1. z zastosowaniem art. 119a;
2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienić należy, że w zakresie przedstawionych we wniosku pytań oznaczonych nr 2 i 4 w zakresie stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.