Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

Szczegółowe zasady ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.

Dz.U.2015.980
Dz.U.2015.980
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 września 1999 r.
w sprawie szczegółowych zasad ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa.
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne
§1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa, w tym:
1) szczegółowe zasady prowadzenia zbiorczej ewidencji majątku Skarbu Państwa;
2) obowiązki państwowych jednostek organizacyjnych związane z ewidencjonowaniem oraz prowadzeniem zbiorczej ewidencji majątku Skarbu Państwa.
§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) przepisach o rachunkowości - należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) oraz inne przepisy w zakresie rachunkowości, w tym wydane na podstawie ustaw;
2) jednostce ewidencji podstawowej - należy przez to rozumieć państwową jednostkę organizacyjną zobowiązaną do prowadzenia ewidencji mienia Skarbu Państwa, w zakresie przysługujących jej uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa, oraz ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, w zakresie praw majątkowych Skarbu Państwa nieprzypisanych państwowym jednostkom organizacyjnym - na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości;
3) jednostce ewidencji przedmiotowej - należy przez to rozumieć podmiot zobowiązany ustawą lub wydanymi na jej podstawie przepisami do prowadzenia odrębnej ewidencji określonych przedmiotowo składników mienia;
4) jednostce ewidencji podmiotowej oraz jednostce ewidencji zbiorczej - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;
5) jednostce pomocniczej ewidencji zbiorczej - należy przez to rozumieć jednostkę obsługującą właściwego dysponenta części budżetu państwa lub jednostkę obsługującą właściwy organ nadzorujący jednostkę ewidencji podstawowej na podstawie przepisów odrębnych;
6) (uchylony);
7) bilansie - należy przez to rozumieć bilans własny oraz bilans skonsolidowany, o których mowa w przepisach o rachunkowości;
7a) bilansie łącznym - należy przez to rozumieć bilans łączny jednostek budżetowych i placówek podległych dysponentowi części budżetowej, sporządzony zgodnie ze szczególnymi zasadami rachunkowości dla jednostek budżetowych;
8) (uchylony);
9) (uchylony).
§3. Majątek Skarbu Państwa oraz podmioty, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa, podlegają ewidencjonowaniu na zasadach określonych w rozporządzeniu.
§4. Przepisy rozporządzenia nie naruszają obowiązków państwowych jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia ewidencji mienia Skarbu Państwa, wynikających z odrębnych przepisów.
§5. 1.Przepisy rozporządzenia stosuje się do:
1) państwowych jednostek organizacyjnych podległych organom władzy publicznej;
2) innych państwowych jednostek organizacyjnych, którym powierzono mienie Skarbu Państwa.
2. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do niepaństwowych jednostek organizacyjnych uprawnionych do wykonywania praw w odniesieniu do mienia Skarbu Państwa na podstawie ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie - z zakresu zadań zleconych administracji rządowej.
3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do Narodowego Banku Polskiego.

Rozdział 2

Zasady ewidencjonowania majątku Skarbu Państwa przez państwowe jednostki organizacyjne i jednostki, którym powierzono mienie Skarbu Państwa
§6. 1.Podmiot, do którego stosuje się przepisy rozporządzenia, jest obowiązany prowadzić ewidencję mienia Skarbu Państwa, na zasadach określonych w rozporządzeniu, w zakresie przysługujących mu uprawnień, z uwzględnieniem:
1) właściwych dla danego podmiotu zasad ewidencji, określonych w przepisach o rachunkowości;
2) zasad ewidencji przedmiotowo wyróżnionych składników mienia, określonych w odrębnych przepisach.
2. Podmiot, do którego stosuje się przepisy rozporządzenia, ustala lub rejestruje stan mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia każdego roku.
§6a. (uchylony).
§7. Jednostka ewidencji podstawowej sporządza sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia każdego roku, w formie bilansu, zgodnie z przepisami o rachunkowości.
§8. (uchylony).
§9. 1.Jednostka ewidencji przedmiotowej sporządza sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia każdego roku w formie informacji, której przedmiot, zakres i stopień szczegółowości jest zgodny z przedmiotem, zakresem i stopniem szczegółowości prowadzonej ewidencji.
2. Jednostka ewidencji przedmiotowej, sporządzająca sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa w formie wymaganej przez przepisy odrębne, jest zwolniona z obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział 3

Zasady, tryb oraz terminy przekazywania informacji i danych związanych z ewidencjonowaniem majątku Skarbu Państwa
§10. 1.Jednostki ewidencji podstawowej przekazują jednostce pomocniczej ewidencji zbiorczej, z zastrzeżeniem ust. 2, kopie bilansu lub informację o stanie mienia Skarbu Państwa sporządzoną w formie wymaganej przez przepisy odrębne - w terminach i na zasadach określonych dla przekazywania sprawozdań finansowych, a jeżeli nie ma takiego obowiązku, w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia bilansu lub informacji o stanie mienia Skarbu Państwa.
2. W odniesieniu do mienia Skarbu Państwa, znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki ewidencji podstawowej przekazują kopię bilansu lub informacje za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych, z uwzględnieniem ust. 1.
3. Jednostki ewidencji przedmiotowej łącznie z kopią bilansu przekazują, w trybie i w terminach, o których mowa w ust. 1, informację lub sprawozdanie, o których mowa w § 9.
§11. W przypadku gdy do prowadzenia danej ewidencji przedmiotowej są obowiązane jednostki organizacyjne różnych szczebli, informację, o której mowa w § 9, przekazuje jednostka ewidencji przedmiotowej najwyższego szczebla ewidencjonującego.
§12. Jednostka pomocnicza ewidencji zbiorczej jest obowiązana przekazać ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa:
1) kopię aktu o powołaniu, podziale, połączeniu lub likwidacji państwowej jednostki organizacyjnej albo jego uwierzytelniony odpis, chyba że czynności te wynikają z przepisów prawa;
2) kopię bilansu otwarcia w następstwie dokonanych zmian organizacyjnych;
3) kopie dokumentów albo ich uwierzytelnione odpisy, na podstawie których nastąpiły w danej jednostce organizacyjnej zmiany w dotychczasowym stanie majątku Skarbu Państwa, wynikające ze zmian organizacyjnych - w terminie 30 dni od dnia ich wydania lub sporządzenia;
4) bilanse łączne państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz informacje, o których mowa w § 10 - w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie;
5) bilanse osób prawnych - w terminie do dnia 21 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
§13. Na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jednostka ewidencji podstawowej lub jednostka ewidencji przedmiotowej jest zobowiązana do złożenia dodatkowej lub uzupełniającej informacji, w zakresie prowadzonej ewidencji mienia Skarbu Państwa.
§14. Każdy dokument sporządzony na potrzeby ewidencji majątku Skarbu Państwa powinien spełniać wymogi formalne umożliwiające identyfikację podmiotu sporządzającego, a w szczególności na dokumencie powinna być odciśnięta pieczęć podmiotu sporządzającego, złożone podpisy osób odpowiedzialnych za sporządzenie i zatwierdzenie dokumentu, wraz z podaniem stanowisk służbowych tych osób oraz daty złożenia podpisów, a także w dokumencie tym powinien być podany numer REGON podmiotu sporządzającego.
§15. 1.Każdy dokument o stanie mienia Skarbu Państwa jest przekazywany w formie pisemnej - oryginał albo kopia dokumentu oryginalnego i zapisu elektronicznego.
2. (uchylony).

Rozdział 4

Ewidencja zbiorcza majątku Skarbu Państwa
§16. Zbiorczą ewidencję majątku Skarbu Państwa, w zakresie wynikającym z przepisu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, prowadzi minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.
§17. 1.Dokumenty o stanie majątku Skarbu Państwa, sporządzone przez jednostki ewidencji podstawowej i jednostki ewidencji przedmiotowej, stanowią źródło danych ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa.
2. Źródło danych ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa stanowią w szczególności:
1) dane księgowe urzędu ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;
2) kopie bilansów jednostek ewidencji podstawowej będących państwowymi osobami prawnymi;
3) sprawozdania jednostek ewidencji przedmiotowej;
4) informacje jednostek ewidencji przedmiotowej;
5) bilanse łączne oraz informacje dodatkowe lub uzupełniające jednostek pomocniczych ewidencji zbiorczej;
6) obliczenia i szacunki dokonane na potrzeby ewidencji zbiorczej przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
§18. Do zadań ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w zakresie prowadzenia ewidencji, o której mowa w § 16, należy w szczególności:
1) gromadzenie danych o stanie mienia Skarbu Państwa;
2) gromadzenie danych dotyczących uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa, przysługujących państwowym jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom;
3) ustalanie i weryfikacja okresowa stanu mienia Skarbu Państwa;
4) kontrola ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa przez jednostki ewidencji podstawowej i przedmiotowej;
5) sporządzanie sprawozdań o stanie mienia Skarbu Państwa według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.
§19. 1.Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest obowiązany sprawdzić, pod względem formalnym i rachunkowym, otrzymane dokumenty stanowiące źródło danych ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa.
2. W celu oceny merytorycznej prawidłowości otrzymanych dokumentów, stanowiących źródło danych ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa - minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może zobowiązać jednostkę ewidencji podstawowej lub jednostkę ewidencji przedmiotowej do przedstawienia dokumentów, na podstawie których jednostka sporządziła bilans, sprawozdanie lub informację o stanie mienia Skarbu Państwa.
3. (uchylony).
§20. 1.W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności wobec braku pełnych lub wiarygodnych danych co do stanu mienia Skarbu Państwa, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa może, w uzgodnieniu z właściwym dla danej jednostki ministrem, zobowiązać jednostkę ewidencji podstawowej lub jednostkę ewidencji przedmiotowej do przeprowadzenia inwentaryzacji części lub całości mienia Skarbu Państwa objętego prowadzoną ewidencją.
2. W komisji inwentaryzacyjnej, powołanej w trybie odrębnych przepisów, uczestniczy upoważniony przedstawiciel ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.
§21. Jeżeli przepisy odrębne, w zakresie przedmiotowo wyodrębnionej ewidencji składników mienia Skarbu Państwa, nie nakładają obowiązku prowadzenia ewidencji w ujęciu wartościowym - minister właściwy do spraw Skarbu Państwa na potrzeby ewidencji zbiorczej może:
1) dokonać oszacowania wartości ewidencjonowanych składników mienia Skarbu Państwa;
2) ustalić wartość ewidencjonowanych składników mienia na potrzeby ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa.
§22. (uchylony).
§23. Ewidencja zbiorcza majątku Skarbu Państwa jest prowadzona w ujęciu wartościowym, z podziałem rodzajowym składników uwzględniającym ich przeznaczenie, sposób zagospodarowania oraz ewidencjonowania, a także obejmuje dane dotyczące podmiotów wykonujących uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa.
§24. 1.W ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa wyodrębnia się składniki wyróżnione rodzajowo w następujące grupy:
1) rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności:
a) grunty,
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
c) inne rzeczowe aktywa trwałe,
d) środki trwałe w budowie;
2) finansowe i inne aktywa trwałe:
a) wartości niematerialne i prawne,
b) należności długoterminowe,
c) akcje i udziały,
d) inne papiery wartościowe,
e) inne długoterminowe aktywa finansowe;
3) składniki majątku obrotowego, a w szczególności:
a) rzeczowe składniki majątku obrotowego, w tym zapasy,
b) należności i roszczenia,
c) środki pieniężne,
d) krótkoterminowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu,
e) inne aktywa, a w szczególności składniki mienia zlikwidowanych lub upadłych:
- państwowych osób prawnych,
- spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa.
2. Ewidencja zbiorcza majątku Skarbu Państwa obejmuje również inne składniki wskazane przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, niemieszczące się w grupach rodzajowych wymienionych w ust. 1, a zwłaszcza stanowiące pasywa państwowych jednostek organizacyjnych.
§25. W ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa wyodrębnia się składniki podlegające ewidencji na szczególnych zasadach i w zakresie określonym w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności:
1) dobra kultury wpisane do inwentarza muzealiów - na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987);
2) dobra kultury wpisane do rejestru zabytków - na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397 i 774);
3) zasoby archiwalne - na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.);
4) zasoby biblioteczne - na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829);
5) zasoby wodne - na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469);
6) drogi - na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774 i 870);
7) zasoby złóż kopalin - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. 196);
8) lasy - na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 oraz z 2015 r. poz. 349 i 671);
9) ustanowione ustawą monopole;
10) rezerwy państwowe;
11) zobowiązania Skarbu Państwa;
12) obciążenia publicznoprawne Skarbu Państwa, a w szczególności:
a) rekompensaty,
b) zaplanowane w budżecie państwa przychody z prywatyzacji,
c) gwarancje i poręczenia majątkowe,
d) inne obciążenia praw majątkowych Skarbu Państwa mające cechy ustawowe obciążeń publicznoprawnych;
13) inne zasoby, dla których ustawa lub przepisy wydane na jej podstawie nakazują prowadzić ewidencję praw majątkowych na zasadach szczególnych.
§26. W ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa wyodrębnia się, wydzielone ustawą lub przepisami wydanymi na jej podstawie, składniki majątku Skarbu Państwa, w formie majątków odrębnych, a w szczególności:
1) zasób majątkowy oddany w zarząd:
a) Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu - Lasy Państwowe,
b) (uchylona);
2) zasób majątku powierzonego:
a) Agencji Mienia Wojskowego,
b) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
c) Agencji Nieruchomości Rolnych,
d) (uchylona),
e) (uchylona),
f) Agencji Rezerw Materiałowych,
g) (uchylona),
h) innym państwowym jednostkom organizacyjnym;
3) zasób majątku w użytkowaniu:
a) (uchylona),
b) innych państwowych jednostek organizacyjnych;
4) zasób nieruchomości Skarbu Państwa w gospodarowaniu:
a) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
b) starostów.
§27. W ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa wyodrębnia się prawa majątkowe, które stanowią wkład założycielski lub udział Skarbu Państwa w państwowych osobach prawnych, a w szczególności:
1) fundusz założycielski przedsiębiorstw państwowych;
2) fundusz założycielski agencji wykonawczych;
3) fundusz założycielski (statutowy) fundacji;
4) fundusz zasadniczy w uczelniach publicznych;
5) fundusz statutowy w instytutach badawczych;
6) fundusz instytucji kultury;
7) fundusz założycielski w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej;
8) fundusz w państwowych funduszach celowych posiadających osobowość prawną;
9) fundusz w instytucji gospodarki budżetowej;
10) fundusz statutowy w parku narodowym.
§28. 1.W ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa uwzględnia się sposób zagospodarowania lub przeznaczenia składników majątku w podziale na:
1) zasoby majątkowe służące bezpośrednio realizacji publicznych zadań ustawowych przez organy państwowe, a w szczególności:
a) zasób ogólnonarodowego dziedzictwa kulturowego,
b) grunty i zasoby naturalne;
2) zasób majątkowy państwowego sektora finansów publicznych w użytkowaniu:
a) państwowych jednostek budżetowych,
b) (uchylona);
3) zasoby majątkowe służące realizacji zadań publicznych państwa, wydzielone z majątku Skarbu Państwa w formie majątku odrębnego lub praw udziałowych w państwowych osobach prawnych;
4) zasób majątkowy wyłączony z realizacji publicznych zadań ustawowych państwa, a w szczególności:
a) prawa udziałowe Skarbu Państwa w podmiotach o charakterze gospodarczym,
b) mienie pozostałe po likwidacji albo upadłości państwowych osób prawnych lub podmiotów, w których Skarb Państwa posiadał swoje udziały;
5) prawa majątkowe, które na mocy obowiązujących przepisów zostały przypisane bezpośrednio państwu lub Skarbowi Państwa i nie zostały ujęte w wyżej określonych zasobach majątkowych.
2. W ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa wyodrębnia się ponadto zasoby przeznaczone na realizację zobowiązań publicznoprawnych, wynikające z ustaw lub przepisów wydanych na ich podstawie.
§29. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa prowadzi ewidencję zbiorczą w jednolitym i spójnym systemie informatycznym.
§30. Na podstawie danych zawartych w ewidencji zbiorczej, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa sporządza, w terminie do dnia 30 września, sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Rozdział 5

Przepisy końcowe
§31. W odniesieniu do ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa za 1998 r. przepisy rozporządzenia stosuje się z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w 1998 r. co do sposobu ustalania stanu mienia Skarbu Państwa oraz składania sprawozdań o jego stanie.
§32. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.