Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

IBPBI/2/423-744/12/PC

Pismo

z dnia 19 września 2012 r.

Izba Skarbowa w Katowicach

IBPBI/2/423-744/12/PC

Zwolnienie z podatku dochodowego wniesienia nieruchomości gruntowej w zamian za udziały w spółce prawa handlowego przez stowarzyszenie.

W treści pisma wskazano na problematykę zwolnienia z podatku dochodowego wniesienia nieruchomości gruntowej przez stowarzyszenie w zamian za udziały w spółce prawa handlowego.

www.mofnet.gov.pl


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 3 lipca 2012 r., poz. 749) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2012 r. (data wpływu do tut. BKIP 19 czerwca 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu powstałego w związku z objęciem udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny - jest nieprawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 19 czerwca 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu powstałego w związku z objęciem udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Miejski Klub Sportowy (dalej zwany "Stowarzyszeniem") prowadzi działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu. W celu uzyskania środków na działalność statutową Stowarzyszenie prowadzi między innymi działalność gospodarczą. Dochody Stowarzyszenia przeznaczane są w całości na działalność statutową i w związku z tym korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stowarzyszenie planuje wnieść aportem w zamian za udziały w nowo powstałej spółce prawa handlowego nieruchomość gruntową, która jest w użytkowaniu wieczystym Stowarzyszenia. Nieruchomość zaewidencjonowana jest w ewidencji środków trwałych Stowarzyszenia. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 w powiązaniu z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami są - nominalna wartość udziałów w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy Stowarzyszenie w związku z wniesieniem nieruchomości gruntowej w zamian za udziały będzie korzystało ze zwolnienia od tej czynności zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie aportem nieruchomości gruntowej będzie korzystało ze zwolnienia, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ brak jest podstaw do wyłączenia tych dochodów z zakresu objętego powołanym wyżej zwolnieniem, zważywszy, że wszelkie dochody Stowarzyszenia przeznaczane są na działalność statutową.
Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:
Na wstępie należy zaznaczyć, iż Wnioskodawca w opisie zdarzenia przyszłego nie wskazał czy zamierza wnieść w formie aportu nieruchomość w zamian za udziały w nowo powstałej spółce osobowej czy też kapitałowej. Jednak w opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm. - dalej "ustawa o p.d.o.p.") - zatem tut. Organ przyjął, iż aport wnoszony będzie do spółki kapitałowej.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy o p.d.o.p.).
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o p.d.o.p., przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. W powołanym wyżej przepisie ustawodawca wskazał przykładowe kategorie przychodów. W myśl natomiast art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o p.d.o.p., przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
Stosownie do przepisów art. 15 ust. 1 ustawy o p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
Zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 1 ustawy o p.d.o.p., w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne.
Stosownie natomiast do brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.p., wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.
Z treści art. 17 ust. 1a ustawy o p.d.o.p. wynika, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:
1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,
1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,
2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.
Artykuł 17 ust. 1b ustawy o p.d.o.p. stanowi natomiast, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów.
W świetle wyżej powołanych przepisów, stwierdzić należy, że warunkiem zwolnienia dochodu na podstawie powołanego art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, jest jego przeznaczenie i wydatkowanie - bez względu na termin - na cele statutowe określone w przedmiotowym przepisie, które muszą być wyraźnie wymienione w statucie podatnika, z wyłączeniem działalności gospodarczej.
Odnosząc przytoczone regulacje do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy wskazać, iż w orzecznictwie zarówno Sądu Najwyższego, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także w piśmiennictwie ukształtowany jest pogląd, w myśl którego przepisy prawa podatkowego należy wykładać ściśle i zgodnie z ich literalnym brzmieniem (por. wyrok NSA sygn. FSK 372/04 z dnia 5 sierpnia 2004 r.). Stanowisko to ma swoje oparcie przede wszystkim w założeniu, że źródłem wiedzy, zarówno dla podatnika, jak i organów stosujących prawo, jest i zawsze będzie tylko językowe znaczenie norm prawnych, albowiem przekaz językowy rozumiany jako możliwy sens słów jest powszechną metodą komunikowania się ustawodawcy z podatnikiem i organami stosującymi prawo. Dotyczy to szczególnie przypadków, w których mamy do czynienia z odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, tj. w przypadku norm prawnych kształtujących zwolnienia od podatku, które należy interpretować zgodnie z ich literalnym brzmieniem.
W świetle powyższego należy stwierdzić, iż jeżeli w wyniku objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa wieczystego użytkowania Stowarzyszenie osiągnie dochód, to dochód ten nie będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.p. Zauważyć bowiem należy, iż w wyniku objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny dojdzie do powstania dochodu, który ma niejako charakter "wirtualny", więc niemożliwe jest przeznaczenie go, a tym bardziej wydatkowanie na cele statutowe Wnioskodawcy. Tym samym, skoro nie zostaną spełnione przesłanki określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o p.d.o.p., tj. przeznaczenie dochodu na preferowane w tym przepisie cele, a następnie wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem - dochód powstały w związku z objęciem udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.