Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

IBPP2/443-878/13/AB

Pismo

z dnia 17 grudnia 2013 r.

Izba Skarbowa w Katowicach

IBPP2/443-878/13/AB

Prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu "..." w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013 realizowanego przez instytut badawczy.

W treści pisma wskazano na problematykę całości lub części prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji projektu, zarówno gdy po zakończeniu realizacji projektu (rok 2014) nastąpi sprzedaż opodatkowana VAT, jak i w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Instytutu badawczego, w szczególności w przypadku nieosiągnięcia zakładanych rezultatów, możliwa sprzedaż opodatkowana VAT nie zostanie zrealizowana.

www.mofnet.gov.pl


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 września 2013 r. (data wpływu 19 września 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest nieprawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 19 września 2013 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:
I jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. I jest Instytutem badawczym.
Przedmiotem podstawowej działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników badań do potrzeb praktyki, wdrażanie tych wyników w zakresie przeróbki rud, piro i hydrometalurgii, nowych gatunków stopów, metalurgii proszków, gospodarki energetycznej, nowych procesów technologicznych.
W ramach działalności statutowej wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT (faktury sprzedaży za usługi badawczo - rozwojowe, inżynierskie, analiz chemicznych, inne), czynności zwolnione oraz niepodlegające opodatkowaniu. Do niepodlegających opodatkowaniu zalicza się projekty (prace) badawczo - rozwojowe, na realizację których I otrzymuje dotacje z budżetu państwa oraz środki unijne. I posiada ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie kwoty podatku naliczonego związanego z wykonywaniem czynności wyłącznie opodatkowanych podatkiem VAT.
I realizuje projekty badawcze finansowane ze środków funduszy strukturalnych.
W dniu 18 września 2009 r. dalej I zawarł z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji umowę o dofinansowanie projektu "..." nr... realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 projekty rozwojowe. Przedmiotem umowy jest udzielenie I dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą na realizację powyższego projektu.
Projekt dofinansowany jest w 100%, z czego 85% stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% dotacja z budżetu państwa.
Projekt realizowany jest w konsorcjum złożonym z 2 jednostek naukowo badawczych (wyższej uczelni i I). Koordynatorem projektu jest I.
Integralną częścią umowy jest załącznik - studium wykonalności projektu, które zawiera informacje dotyczące merytorycznej strony projektu tj. cel projektu a także wskaźniki realizacji celów projektu (produktu i rezultatu).
Zgodnie z nim, ogólnym celem projektu jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć inżynierii materiałowej dla opracowania innowacyjnych materiałów na bazie metali oraz technologii wytwarzania tych materiałów do zastosowań w obszarach gospodarki, w których priorytetowe znaczenie posiada przesyłanie, przetwarzanie i gromadzenie energii. Równie istotnym celem projektu w odniesieniu do projektowanych i badanych materiałów jest aspekt ekologiczny, prowadzący do eliminacji metali i związków szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Wdrożenie wyników projektu przez podmioty gospodarcze przyczyni się do wzrostu konkurencyjności gospodarki. Zakłada się, że efektem projektu będzie opracowanie technologii wytwarzania: nowych materiałów przewodowych o wysokich własnościach fizyko - mechanicznych, nowych ekologicznych materiałów stykowych o wysokiej trwałości i przewodności elektrycznej, nowych ekologicznych materiałów stykowych o wysokiej trwałości i przewodności elektrycznej, nowych materiałów na bazie miedzi i aluminium przeznaczonych dla elektroenergetyki i elektrotechnik, kompozytów metaliczno - ceramicznych przeznaczonych na kondensatory, nowych stopów i kompozytów do zastosowań w bateriach specjalnych, akumulatorach, materiałów półprzewodnikowych przeznaczonych na termo generatory.
Przewiduje się szeroką informację o realizacji projektu poprzez seminaria i konferencje naukowo - techniczne, publikacje w czasopismach naukowo-technicznych, wydawnictwach monograficznych oraz rozpowszechnianie informacji o wynikach projektu podczas targów i wystaw branżowych.
W założeniach do projektu przyjęto: skomercjalizowanie wyników badań, wdrożenia wyników prac, zgłoszenie wynalazków do ochrony patentowej.
Wyniki prac badawczych będą oferowane na zasadach rynkowych zainteresowanym podmiotom, głównie producentom materiałów stykowych, przewodów i kabli dla górnictwa, motoryzacji, elektrotechniki, drutów i taśm.
Są to założenia teoretyczne wpisane do wniosku o projekt, sporządzone na podstawie przeprowadzonych rozmów z przedsiębiorstwami mogącymi zostać potencjalnymi odbiorcami zakończonych powodzeniem wyników prac. W momencie składania wniosku o dofinansowanie nie można jednoznacznie stwierdzić, że wyniki prac zakończą się wynikiem pozytywnym. Należy podkreślić, że na dzień dzisiejszy I nie posiada podpisanych umów sprzedaży wyników prac projektu.
Wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu będą wykorzystywane zarówno do prowadzenia innych badań, jak i wykorzystywane do celów komercyjnych.
W celu realizacji projektu, I dokonuje zakupów materiałów, usług i urządzeń. Nabyte w trakcie realizacji projektu materiały, towary i usługi nie będą przedmiotem dalszego obrotu. Ich zakup niezbędny jest do wykonania projektu. W trakcie realizacji projektu są one zużywane i nie ma możliwości ich wykorzystania do innych celów. Zakupione natomiast środki trwałe (ujęte w harmonogramie) niezbędne do realizacji projektu (aparatura badawcza, instalacje doświadczalne, komputery, inne) pozostaną własnością I i posłużą do realizacji innych prac naukowo badawczych oraz różnych usług badawczych, inżynierskich i innych opodatkowanych podatkiem VAT. I składając wniosek o dofinansowanie projektu złożył oświadczenie, że nie odliczać podatku VAT naliczonego w fakturach zakupu urządzeń (aparatury), materiałów i usług niezbędnych do realizacji projektu.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym, Wnioskodawcy (I) przysługuje w całości lub części prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu, zarówno gdy po zakończeniu realizacji projektu (rok 2014) nastąpi sprzedaż opodatkowana VAT, jak i w przypadku gdy z przyczyn niezależnych od I, w szczególności w przypadku nieosiągnięcia zakładanych rezultatów, możliwa sprzedaż opodatkowana VAT nie zostanie zrealizowana.
Stanowisko Wnioskodawcy:
Czynności realizowane w ramach projektu nie są świadczone na zlecenie lub na rzecz Ośrodka Przetwarzania Informacji, który pełni wyłącznie funkcję Instytucji Pośredniczącej w finansowaniu projektu. Właścicielem wyników badań w projekcie będzie I. W związku z realizacją projektu nie występuje świadczenie usług.
I otrzymuje dofinansowanie w formie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych lub w formie zaliczki na podstawie składanego wniosku o płatność (bez wystawiania faktury) zgodnie z ogólnymi warunkami przekazywania dofinansowania zawartymi w umowie. Środki budżetowe otrzymane na dofinansowanie realizacji zadań projektu nie są więc dopłatą do ceny. W związku z brakiem świadczenia usług, nabycie materiałów, urządzeń (środków trwałych) i usług w realizowanym projekcie dotyczy bezpośrednio badań naukowych, stanowiących czynności nie podlegające podatkowaniu.
Wprawdzie skomercjalizowane wyniki badań, licencje czy patenty, są co do zasady opodatkowane podatkiem VAT (art. 8 ustawy o VAT), jednak biorąc pod uwagę zasadę neutralności VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje gdy istnieje bezpośredni związek podatku naliczonego z czynnością opodatkowaną.
W stosunku natomiast do skomercjalizowanych badań stanowiących czynności opodatkowane, taki bezpośredni związek nie zaistnieje. Wystąpi on dopiero w okresie komercjalizacji wyników badań z faktur dokumentujących poniesione w tym okresie wydatki (materiały czy usługi). W związku z powyższym I stoi na stanowisku, że nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych bezpośrednio z badaniami naukowymi realizowanymi w projekcie na podstawie art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.
Powołany art. 86 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi wykorzystywane są do celów transakcji opodatkowanych podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia. Ani charakter ani zakres tego związku nie został przez ustawodawcę w jakikolwiek sposób dookreślony. W szczególności żaden przepis nie wyraża wprost zasady, iż związek ten ma być bezpośredni i wyłączny.
Wobec tego, przy ocenie, czy nabyty towar lub usługa związane są z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, należy przede wszystkim zbadać cel wykonania tej czynności lub fakt jej zaistnienia. Cel ten może być zrealizowany przez różne działania, których efektem (nawet potencjalnym) jest "wykreowanie" sprzedaży opodatkowanej, nawet jeśli środkiem do osiągnięcia tego celu jest wykonanie czynności niepodlegającej opodatkowaniu. Ostatecznie bowiem dokonane zakupy towarów lub usług mają związek z czynnością (sprzedażą) opodatkowaną. Związek między zakupami a sprzedażą opodatkowaną nie musi mieć charakteru bezpośredniego. Wystarczające jest ustalenie istnienia związku pośredniego, byleby w końcowym rozrachunku można było stwierdzić jakiekolwiek przełożenie dokonanych zakupów na sprzedaż opodatkowaną np. w postaci chociażby intensyfikacji działalności opodatkowanej danego podmiotu.
Należy również podkreślić, iż możliwość odliczenia podatku naliczonego nie stanowi żadnego przywileju dla podatnika, lecz jest podstawowym i fundamentalnym uprawnieniem, wynikającym z samej konstrukcji podatku od wartości dodanej. Wspólny system podatku od wartości dodanej zapewnia, że jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na jej cel oraz rezultat, o ile sama jest opodatkowana VAT, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny. Pozwala to na zachowanie zasady potrącalności, która powinna być na gruncie ustawy o VAT rozumiana możliwie najszerzej. Oznacza to, że zawsze ma ona zastosowanie przy nabyciu towarów i usług dokonanym z zamiarem wykorzystania ich w działalności opodatkowanej.
W świetle powyższego stwierdzić należy, iż nabycie towarów i usług przeznaczonych do przyszłego wykorzystania ich dla czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej bez względu na to jakie faktycznie będą efekty tej działalności, należy uznać w momencie ich nabycia za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
W myśl art. 90 ust. 1 ustawy o VAT, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.
Zgodnie z art. 90 ust. 2 cyt. ustawy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.
W myśl art. 90 ust. 3 cyt. ustawy o VAT, proporcję, o której mowa w ust. 2 ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.
Należy podkreślić, iż przepisy dotyczące zasad odliczania częściowego, zawarte w art. 90 ustawy, znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do czynności wykonywanych w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy. A zatem dotyczą czynności podlegających opodatkowaniu. Natomiast nie dotyczą czynności, których wykonanie nie powoduje konsekwencji podatkowych, gdyż nie podlegają one przepisom ustawy.
W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne jest wykonywanie czynności opodatkowanych.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. wyżej ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Przepisy art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT definiują pojęcie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagrodzeniem. W myśl tych przepisów przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.
Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca zawarł z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji umowę o dofinansowanie projektu "..." nr... realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 projekty rozwojowe. Przedmiotem umowy jest udzielenie I dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą na realizację powyższego projektu.
Projekt dofinansowany jest w 100%, z czego 85% stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15% dotacja z budżetu państwa.
Projekt realizowany jest w konsorcjum złożonym z 2 jednostek naukowo badawczych (wyższej uczelni i I). Koordynatorem projektu jest I.
Ogólnym celem projektu jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć inżynierii materiałowej dla opracowania innowacyjnych materiałów na bazie metali oraz technologii wytwarzania tych materiałów do zastosowań w obszarach gospodarki, w których priorytetowe znaczenie posiada przesyłanie, przetwarzanie i gromadzenie energii. Równie istotnym celem projektu w odniesieniu do projektowanych i badanych materiałów jest aspekt ekologiczny, prowadzący do eliminacji metali i związków szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Wdrożenie wyników projektu przez podmioty gospodarcze przyczyni się do wzrostu konkurencyjności gospodarki. Zakłada się, że efektem projektu będzie opracowanie technologii wytwarzania: nowych materiałów przewodowych o wysokich własnościach fizyko - mechanicznych, nowych ekologicznych materiałów stykowych o wysokiej trwałości i przewodności elektrycznej, nowych materiałów na bazie miedzi i aluminium przeznaczonych dla elektroenergetyki i elektrotechnik, kompozytów metaliczno - ceramicznych przeznaczonych na kondensatory, nowych stopów i kompozytów do zastosowań w bateriach specjalnych, akumulatorach, materiałów półprzewodnikowych przeznaczonych na termo generatory.
Przewiduje się szeroką informację o realizacji projektu poprzez seminaria i konferencje naukowo-techniczne, publikacje w czasopismach naukowo-technicznych, wydawnictwach monograficznych oraz rozpowszechnianie informacji o wynikach projektu podczas targów i wystaw branżowych.
W założeniach do projektu przyjęto: skomercjalizowanie wyników badań, wdrożenia wyników prac, zgłoszenie wynalazków do ochrony patentowej.
Wyniki prac badawczych będą oferowane na zasadach rynkowych zainteresowanym podmiotom, głównie producentom materiałów stykowych, przewodów i kabli dla górnictwa, motoryzacji, elektrotechniki, drutów i taśm.
W celu realizacji projektu, Wnioskodawca, dokonuje zakupów materiałów, usług i urządzeń. Nabyte w trakcie realizacji projektu materiały, towary i usługi nie będą przedmiotem dalszego obrotu. Ich zakup niezbędny jest do wykonania projektu. W trakcie realizacji projektu są one zużywane i nie ma możliwości ich wykorzystania do innych celów. Zakupione natomiast środki trwałe (ujęte w harmonogramie) niezbędne do realizacji projektu (aparatura badawcza, instalacje doświadczalne, komputery, inne) pozostaną własnością I i posłużą do realizacji innych prac naukowo badawczych oraz różnych usług badawczych, inżynierskich i innych opodatkowanych podatkiem VAT.
Przedstawiony w treści wniosku opis stanu faktycznego wskazuje na to, że w ramach ww. projektu wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu będą wykorzystywane zarówno do prowadzenia badań, jak i wykorzystywane do celów komercyjnych.
W związku z powyższym koniecznym jest dokonanie oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy odrębnie w odniesieniu do faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji opisanego projektu, zarówno w ramach prowadzenia badań, jak i wykorzystywania do celów komercyjnych.
Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.
W omawianej sprawie w odniesieniu do towarów i usług związanych z realizacją projektu związek taki występuje. Z treści wniosku wynika bowiem, że wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu będą wykorzystywane zarówno do prowadzenia innych badań, jak i wykorzystywane do celów komercyjnych; również nabyte środki trwałe (aparatura badawcza, instalacje doświadczalne, komputery, inne) będą służyć realizacji innych prac naukowo-badawczych oraz różnych usług badawczych, inżynierskich i innych opodatkowanych podatkiem VAT.
Należy podkreślić, że ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Tym samym podatnik dokonując zakupu towarów czy usług dokonuje ich natychmiastowej alokacji do czynności dających prawo do odliczenia lub niedających takiego prawa. Decyzja taka musi być podjęta od razu.
Z ogólnie przyjętej definicji "zamiaru" wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności.
Ponieważ cytowane wcześniej regulacje prawne nakazują oceniać zakres prawa do odliczenia w oparciu o finalne przeznaczenie towaru czy też usługi, w cenie której zawarty był podatek mający podlegać odliczeniu, to zmiana przez podatnika planów co do finalnego wykorzystania towarów lub usługi, ma wpływ na jego prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem.
Wypada więc nadmienić, iż w sytuacji zmiany przeznaczenia towarów i usług zakupionych w celu realizacji ww. projektu Wnioskodawca powinien uwzględnić uregulowania wynikające z przepisów art. 91 ust. 7 ustawy o VAT. Jednocześnie zauważyć należy, że to na Wnioskodawcy spoczywa ciężar udokumentowania planowanych zmian co do sposobu wykorzystania zakupionych towarów i usług, co powoduje, że powinny one znaleźć odzwierciedlenie w stosownych dokumentach.
Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz opis sprawy przedstawiony we wniosku stwierdzić należy, iż Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu w takim zakresie, w jakim rezultaty projektu służyć będą czynnościom opodatkowanym.
Zauważyć należy, że jak wynika z zadanego pytania, na dzień dzisiejszy nie można przewidzieć czy Wnioskodawca w wyniku wdrożenia opisanego projektu badawczego będzie osiągał obroty, bowiem nie wiadomo czy prowadzone badania doprowadzą do osiągnięcia zakładanych rezultatów.
Niemniej jednak, jak wskazano powyżej, dla określenia prawa do odliczenia podatku naliczonego, istotny jest zamiar z jakim dokonywany jest zakup towaru lub usługi w momencie nabycia, a w przedmiotowej sprawie projekt realizowany jest m.in. z założeniem skomercjalizowania wyników badań, które wygenerują przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT.
Należy więc wskazać, iż bez względu na fakt, czy realizacja projektu odniesie zamierzony skutek, to w momencie nabycia towarów i usług zachowana pozostanie pierwotna intencja ich nabycia zostały one nabyte celem wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli nawet Wnioskodawca z tytułu realizacji projektu nie osiągnie żadnych obrotów, z powodów obiektywnych, niezależnych od niego, w szczególności w przypadku nieosiągnięcia zakładanych rezultatów, to czynność opodatkowana nie wystąpi nie dlatego, że świadomie zmienił pierwotne przeznaczenie nabytych towarów i usług, lecz dlatego, że wskutek niezależnych od niego czynników, wykorzystanie ich do czynności opodatkowanych stało się niemożliwe.
Zatem, w celu prawidłowej realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego Wnioskodawca winien przyporządkować w odpowiednich częściach podatek naliczony wynikający z faktur zakupu związany z realizowanym projektem poszczególnym rodzajom działalności.
W konsekwencji z uwagi na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem w przyszłości czynności opodatkowanych, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług dotyczących m.in. planowanych komercjalizacji, które wygenerują przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem VAT, w całości, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy.
Natomiast w sytuacji gdy projekt będzie służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, zwolnionym z tego podatku, jak i niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem VAT, to zastosowanie w niniejszej sprawie będzie miał art. 90 ust. 1.
W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.