Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

IBPP3/443-84/10/DG

Pismo

z dnia 10 lutego 2010 r.

Izba Skarbowa w Katowicach

IBPP3/443-84/10/DG

Określenie podstawy opodatkowania przy wniesieniu aportu.www.mofnet.gov.pl


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2009 r. (data wpływu 12 listopada 2009 r..), uzupełnionym pismem z dnia 3 lutego 2010 r. (data wpływu) oraz pismem z dnia 8 lutego 2010 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania przy wniesieniu aportu - jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 12 listopada 2009 r. został złożony ww. uzupełniony pismem z dnia 3 lutego 2010 r. oraz z dnia 8 lutego 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia podstawy opodatkowania przy wniesieniu aportu.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Wnioskodawca - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierza przystąpić jako komandytariusz do spółki komandytowej. Komplementariuszem Spółki Komandytowej będzie inna spółka kapitałowa, w której wspólnikami będą osoby fizyczne, będące również wspólnikami Spółki z o.o. Wnioskodawcy - przyszłego Wspólnika. Wspólnik wniesie jako swój wkład do Spółki Komandytowej wkład niepieniężny. Przedmioty tych wkładów niepieniężnych nie będą stanowiły przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, a będą to towary, w rozumieniu art. 2 ust. 6 obowiązującej ustawy o VAT, a w szczególności rzeczy ruchome, budynki, budowle a także grunty oraz m.in. prawa majątkowe (np. wierzytelności, udziały w innej spółce kapitałowej, prawa własności przemysłowej takie jak prawo ochronne na znak towarowy) oraz zobowiązania, a więc również prawa niematerialne i prawne oraz inwestycje w rozumieniu odpowiednio art. 3 ust. 1 pkt 14 i 17 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) wartość wkładów niepieniężnych (aportów) zostanie określona w umowie Spółki Komandytowej i będzie równa wartości rynkowej tego mienia na dzień wniesienia go jako aportu.
Wartość rynkowa aportów określona w umowie Spółki skalkulowana zostanie jako wartość netto, tj. nie będzie ona uwzględniała kwoty podatku od towarów i usług, który byłby należny przy zbyciu przedmiotu aportu w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.
Wnioskodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.
Spółka Komandytowa również będzie zarejestrowanym podatnikiem VAT i będzie wykorzystywać przedmiot aportu do wykonywania działalności opodatkowanej w rozumieniu ustawy o VAT.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy w powyższym przypadku podstawa opodatkowania wykazana na fakturze VAT wystawionej przez Wnioskodawcę i dokumentującej wniesienie aportu do Spółki Komandytowej
Zdaniem Wnioskodawcy, podstawą opodatkowania VAT przedmiotowej transakcji aportu będzie, na podstawie art. 29 ust. 9 ustawy o VAT wartość rynkowa przedmiotu aportu, wynikająca z umowy Spółki Komandytowej.
Biorąc pod uwagę przyjętą klasyfikację czynności aportu towarów jako odpłatną dostawę towarów i praw majątkowych dla celów VAT jako odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług za wynagrodzeniem w postaci udziału w zysku spółki obejmującej aport, oraz zakładając, że dostawa i świadczenie dokonywane w ramach aportu będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - w ocenie Wnioskodawcy - odpowiednie zastosowanie w tym zakresie winien znaleźć przepis art. 29 ustawy o VAT.
Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż podstawa opodatkowania podatkiem VAT w przypadku czynności aportu winna być ustalona w oparciu o zasadę wyrażoną w art. 29 ust. 9 ustawy. Zgodnie z art. 29 ust. 9 ustawy o VAT, w przypadku wykonania czynności, o których mowa w art. 5, dla których nie została określona cena, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów i usług lub usług pomniejszona o kwotę podatku. Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 27b ustawy, przez wartość rynkowa, rozumie się całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów i usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługobiorcy na terytorium kraju.
W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, wartość rynkowa przedmiotu aportu określona w umowie Spółki stanowi wartość przysporzenia dokonanego w ramach aportu na rzecz spółki przyjmującej aport. Ponieważ kwoty VAT należnego z tytułu transferu przedmiotu aportu nie można uznać za przysporzenie, wartość określona w umowie nie odzwierciedla wartości rynkowej określonej w art. 2 pkt 27b ustawy. Umowa Spółki przedstawia zatem wartość netto transakcji aportu czyli wartość przedmiotu aportu po pomniejszeniu o należny podatek VAT, jak to określa art. 29 ust. 9 ustawy.
W efekcie zdaniem Wnioskodawcy podstawę opodatkowania dla czynności omawianego aportu będzie stanowiła wartość przedmiotu aportu określona w umowie Spółki Komandytowej.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Ponadto informuje się, iż ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie:
* opodatkowania czynności wniesienia aportu do Spółki Komandytowej w postaci wkładu niepieniężnego,
* obowiązku wystawienia faktury VAT z tytułu wniesienia aportu do Spółki Komandytowej,
* prawa do odliczenia podatku naliczonego
zostanie zawarta w odrębnych rozstrzygnięciach.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa zakładu Ubezpieczeń społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.