Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

ILPP2/443-144/13-2/TW

Pismo

z dnia 15 maja 2013 r.

Izba Skarbowa w Poznaniu

ILPP2/443-144/13-2/TW

Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przez Uczelnię programu związanego z pozyskaniem dofinansowania na projekt badawczy.

W treści pisma wskazano na problematykę prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji programu naukowego.

www.mofnet.gov.pl


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 7 lutego 2013 r. (data wpływu 22 lutego 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji projektu pn.: "A (...)" - jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 22 lutego 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji projektu pn.: "A (...)".
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.
Wnioskodawca (dalej również Uczelnia) jest czynnym podatnikiem podatku VAT wykonującym w ramach swojej działalności czynności opodatkowane, zwolnione od podatku, jak również niepodlegające opodatkowaniu. Uczelnia aplikuje o uzyskanie dofinansowania z programu S (...) na realizację projektu pn.: "A (...)". Program S (...) jest programem krajowym, oferującym wsparcie działalności spółek celowych tworzonych przez państwowe jednostki badawcze (PJB), w szczególności zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych, zgodnie ze znowelizowaną ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym.
Realizacja projektu w ramach programu S (...) będzie obejmowała ze strony "A" następujące działania:
* Opracowanie ram formalno-prawnych procesu transferu technologii na "A":
o Opracowanie Regulaminu zarządzania własnością intelektualną,
o Opracowanie szczegółowej Instrukcji do Regulaminu,
o Opracowanie wzorów dokumentów stanowiących załączniki do Regulaminu,
o Opracowanie wzorów dokumentów wspierających proces komercjalizacji, takich jak formularz oceny projektu biznesowego, zestaw informacji niezbędnych do dokonania profesjonalnej analizy rynkowej oraz wyceny technologii,
o Opracowanie autorskiej wielokryterialnej metodologii oceny projektów technologicznych i biznesowych wspierającej proces podejmowania decyzji w zakresie ochrony własności intelektualnej,
o Modernizacja strony internetowej C (...)"A",
o Stworzenie bazy danych patentów i projektów technologicznych/biznesowych przeznaczonych do komercjalizacji.
* Inwentaryzacja potencjału komercjalizacyjnego Uczelni:
o Spotkanie z władzami "A" celem przedstawienia propozycji wizyt na wydziałach,
o Prezentacje na Wydziałach "A" celem przedstawienia możliwości współpracy z C (...),
o Spotkania z zespołami naukowo-badawczymi celem dokładnego rozpoznania potencjału komercjalizacyjnego przedmiotu ich prac badawczo-rozwojowych (B+R),
o Przegląd zgłoszeń patentowych i patentów, wzorów przemysłowych etc.,
o Wyselekcjonowanie informacji niezbędnych do udostępnienia poprzez bazę danych projektów technologicznych/biznesowych przeznaczonych do komercjalizacji,
o Szkolenia personelu C (...) przez ekspertów zewnętrznych,
o Ekspertyzy zewnętrzne (badania stanu techniki, czystości i zdolności patentowej, konsultacje prawne).
* Opracowanie i prezentacja oferty "A":
o Prezentacja oferty Uczelni poprzez ogólnodostępną stronę internetową C (...),
o Przygotowanie zawartości merytorycznej katalogu ofert dla przemysłu,
o Opracowanie graficzne i edytorskie katalogu ofert dla przemysłu,
o Wydruk katalogu ofert dla przemysłu.
* Przygotowanie do komercjalizacji wybranych wyników prac (B+R):
o Wybór, spośród wynalazków ujętych w katalogu ofert dla przemysłu, rozwiązań o aktualnie największym potencjale wdrożeniowym, planowanych do komercjalizacji w najbliższym okresie,
o Zlecenie ekspertyz zewnętrznych dotyczących wybranych technologii/wynalazków gotowych do wdrożenia (analiza rynkowa technologii, analiza stanu prawnego własności intelektualnej, wycena technologii (patentu), rekomendowane źródła finansowania wdrożenia technologii),
o Wybór optymalnej strategii komercjalizacji dla wyselekcjonowanych i zweryfikowanych technologii/wynalazków.
* Przygotowanie do utworzenia spółki celowej:
o Analiza stanu prawnego i instytucjonalnego spółek celowych istniejących przy polskich szkołach wyższych,
o Przygotowanie dokumentów założycielskich dla spółki celowej,
o Konsultacje zapisów dokumentów założycielskich i strategii działania spółki celowej z przedstawicielami władz Uczelni,
o Powołanie spółki celowej oraz przygotowanie umów zlecających spółce celowej zarządzanie własnością intelektualną Uczelni.
* Informacja i promocja:
o Zewnętrzna kampania informacyjno-promocyjna (udział w targach, wystawach, giełdach wynalazków),
o Wewnętrzna kampania promocyjno-informacyjna na "A".
Ostatecznymi rezultatami projektu będą:
* komplet dokumentów, regulacji, procedur i umów opisujących proces komercjalizacji na (...),
* baza danych zawierająca aktualną ofertę naukowo-technologiczną "A",
* katalogi promocyjne (drukowane i elektroniczne) przedstawiające ofertę naukowo-technologiczną "A",
* przeanalizowane pod kątem prawnym (prawa własności intelektualnej) i finansowym (wycena wartości) wybrane wynalazki/technologie "A",
* założona spółka celowa.
Co do zasady, żaden z wymienionych rezultatów nie będzie podlegał bezpośrednio odsprzedaży, niemniej jednak służyć one będą w całości i wyłącznie procesowi komercjalizacji wyników badań prowadzonych na Uczelni i w tym kontekście należy przyjąć, iż docelowo przyczynią się pośrednio do osiągania przez nią przychodów z tytułu tej komercjalizacji. Komercjalizacja będzie polegała na sprzedaży, w tym na sprzedaży własności intelektualnej, udzielaniu licencji i wnoszeniu aportem własności intelektualnej do spółki. Sprzedaż taka dokonywana na rzecz podmiotów krajowych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast w przypadku udzielenia licencji podmiotom z UE oraz spoza UE, czynności te podlegałyby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyby były wykonywane na terytorium kraju.
Zainteresowany posiadać będzie dokumenty, z których wynikać będzie związek odliczonego podatku z tymi czynnościami (stosownie do art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).
Należy również stwierdzić, iż rezultaty projektu nie będą miały zastosowania w działalności dydaktycznej, ani w badaniach podstawowych (ukierunkowanych na ogólny postęp w danych dziedzinach wiedzy) Uczelni.
Mając na uwadze powyższe Zainteresowany stoi na stanowisku, iż będzie mu przysługiwało prawo do umniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, od zakupów dokonywanych w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia, a więc koszt podatku VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym projektu.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
Czy Wnioskodawcy przy realizacji projektu pn.: "A (...)", finansowanego ze środków programu S (...), będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Zdaniem Wnioskodawcy, podczas realizacji projektu pn.: "A (...)", finansowanego ze środków programu S (...), będzie przysługiwało, jako podatnikowi VAT czynnemu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dotyczącego poniesionych wydatków w projekcie. Tym samym podatek VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym w projekcie.
Celem projektu jest doprowadzenie do szerokiej komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych prowadzonych na Uczelni, zgodnie ze znowelizowaną ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym.
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 (art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 dotyczą szczególnych procedur rozliczania podatku od towarów i usług przez podatników świadczących usługi taksówek, usługi turystyki oraz stosujących procedurę VAT marża).
Jednostki organizacyjne uczelni działając w ramach uczelni występującej jako podatnik VAT mogą nabywać prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, kiedy realizowany projekt będzie skomercjalizowany i przekazany przez Uczelnię odpłatnie innym podmiotom. Odliczenie podatku naliczonego odbywa się metodą fakturową, co oznacza, iż dla skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie jest konieczne faktyczne wykorzystanie towaru lub usługi do czynności powodującej powstanie podatku należnego już w momencie odliczenia. Prawo do odliczenia jest wykonywane w oparciu o posiadaną fakturę i określone przez podatnika przeznaczenie towaru lub usługi na moment korzystania z tego prawa.
Rezultatem projektu ma być sporządzenie: kompletu dokumentów, regulacji, procedur i umów opisujących proces komercjalizacji; bazy danych zawierającej aktualną ofertę naukowo-technologiczną; katalogów promocyjnych (w formie drukowanej i elektronicznej) przedstawiających ofertę naukowo-technologiczną "A". Uczelnia liczy, że dzięki tym rezultatom nastąpi zwiększony transfer wyników badań do gospodarki, a tym samym znaczny wzrost ich sprzedaży opodatkowanej.
Reasumując, ponieważ Zainteresowany realizując ww. projekt występuje jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i zakupione do realizacji tego działania towary i usługi będą służyły w przyszłości do wykonywania czynności opodatkowanych ma prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:
a. z tytułu nabycia towarów i usług,
b. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
c. od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu
- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.
Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.
Zatem, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje m.in. przy nabyciu towarów i usług:
* wykorzystywanych do czynności nie objętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług (tzn. niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem),
* wykorzystywanych do czynności wprawdzie podlegających zakresowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niemniej jednak na podstawie przepisów szczególnych zwolnionych od tego podatku.
Powyższe wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
Wskazać należy, iż w oparciu o art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.
Podkreślić należy, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.
Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu.
Z kolei, stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.
Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, a ponadto, aby nie miały miejsca przesłanki uniemożliwiające dokonanie odliczenia kwoty lub zwrotu podatku należnego - określone w art. 88 ustawy.
Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możność wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.
Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.
Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.
W każdym więc przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo - prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji "zamiaru" wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć dokonując tych czynności.
W świetle powyższego stwierdzić należy, iż każde nabycie towarów i usług, które zmierza do przyszłego wykorzystania ich dla czynności opodatkowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, bez względu na to jakie faktycznie będą efekty tej działalności, należy uznać już w momencie ich nabycia za związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
Z informacji zawartych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca, jest czynnym podatnikiem podatku VAT.
Uczelnia aplikuje o uzyskanie dofinansowania z programu S (...) na realizację projektu pn.: "A (...)".
Realizacja projektu będzie obejmowała ze strony Uczelni szereg określonych działań, a ostatecznymi rezultatami projektu będą:
* komplet dokumentów, regulacji, procedur i umów opisujących proces komercjalizacji na "A"
* baza danych zawierająca aktualną ofertę naukowo-technologiczną "A",
* katalogi promocyjne (drukowane i elektroniczne) przedstawiające ofertę naukowo-technologiczną "A",
* przeanalizowane pod kątem prawnym (prawa własności intelektualnej) i finansowym (wycena wartości) wybrane wynalazki/technologie "A",
* założona spółka celowa.
Co do zasady, żaden z wymienionych rezultatów nie będzie podlegał bezpośrednio odsprzedaży, niemniej jednak służyć one będą w całości i wyłącznie procesowi komercjalizacji wyników badań prowadzonych przez Wnioskodawcę i docelowo przyczynią się pośrednio do osiągania przez Uczelnię przychodów z tytułu tej komercjalizacji.
Komercjalizacja będzie polegała na sprzedaży, w tym na sprzedaży własności intelektualnej, udzielaniu licencji i wnoszeniu aportem własności intelektualnej do spółki.
Sprzedaż taka dokonywana na rzecz podmiotów krajowych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast w przypadku udzielenia licencji podmiotom z UE oraz spoza UE, czynności te podlegałyby opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyby były wykonywane na terytorium kraju.
Wnioskodawca posiadać będzie dokumenty, z których wynikać będzie związek odliczonego podatku z tymi czynnościami (stosownie do art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy) - zakupione do realizacji ww. działania towary i usługi będą służyły w przyszłości do wykonywania czynności opodatkowanych.
Rezultaty projektu nie będą miały przy tym zastosowania w działalności dydaktycznej, ani w badaniach podstawowych (ukierunkowanych na ogólny postęp w danych dziedzinach wiedzy).
Wyjaśnić zatem należy, iż w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
Z kolei w świetle art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).
Jak wynika z opisu sprawy realizacja projektu będzie obejmowała m.in. działanie w postaci przygotowania i utworzenia spółki celowej, do której wniesiona aportem będzie własność intelektualna.
Aport to wkład na utworzenie lub powiększenie majątku spółki, który daje prawo do udziału w jej zyskach. Przedmiotem aportu mogą być pieniądze (aporty pieniężne), rzeczy lub prawa (aporty rzeczowe) oraz umiejętności, kompetencje techniczne, czy zawodowe.
W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, iż stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.
Wyjaśnić również należy, że przepisy co do zasady nie przewidują zwolnienia od podatku od towarów i usług aportów wnoszonych do spółek prawa handlowego, w związku z powyższym czynność ta jest opodatkowana.
Jak wcześniej wskazano, dla określenia prawa do odliczenia, istotny jest zamiar z jakim dokonywany jest zakup towaru lub usługi w momencie nabycia. W przedmiotowej sprawie projekt realizowany jest z założeniem, że jego efekty - choć nie będą bezpośrednio podlegały odsprzedaży - służyć będą w całości i wyłącznie procesowi komercjalizacji wyników badań prowadzonych przez Wnioskodawcę, tj. pośrednio przyczynią się do osiągania przez Uczelnię przychodów z tytułu tej komercjalizacji. Polega ona na sprzedaży własności intelektualnej, udzielaniu licencji i wnoszeniu aportem własności intelektualnej do spółki.
Tym samym, w momencie nabycia towarów i usług zachowana pozostanie pierwotna intencja ich dokonania - zostają one nabyte celem wykonywania czynności opodatkowanych oraz czynności, które na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy dają prawo do odliczenia podatku naliczonego. W konsekwencji, z uwagi na spełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem w przyszłości czynności opodatkowanych (tekst jedn.: sprzedaż własności intelektualnej, licencji i wnoszeniu aportem własności intelektualnej do spółki na rzecz podmiotów krajowych) bądź czynności, które na podstawie art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, dają prawo do odliczenia podatku naliczonego (tekst jedn.: ww. sprzedaż na rzecz podmiotów z UE oraz spoza UE), Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.
Reasumując, przy realizacji projektu pn.: "A (...)", finansowanego ze środków programu S (...), będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust. 1 oraz art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Jednocześnie należy podkreślić, iż w przypadku gdy Wnioskodawca podejmie decyzję o zmianie przeznaczenia powstałych w ramach realizacji projektu efektów z czynności z tytułu których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego do czynności, z tytułu których takie prawo nie przysługuje, należy mieć na uwadze zmianę prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami zakupionymi w celu wytworzenia efektów projektu, a tym samym konieczność dokonania korekty odliczonego podatku VAT.
Ponadto tut. Organ informuje, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym.
Tutejszy Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisanym zdarzeniu przyszłym, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.