Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

IP-PP2-443-422/07-2/MK

Pismo

z dnia 12 grudnia 2007 r.

Izba Skarbowa w Warszawie

IP-PP2-443-422/07-2/MK

Brak możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupu usług związanych z remontem konserwatorskim budynku.

Instytut nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem usług związanych z remontem budynku, ponieważ nabycie usług służyć będzie działalności statutowej, nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z art. 86 u.p.t.u. podatek VAT naliczony podlega odliczeniu wtedy, gdy nabywane towary i usługi wykorzystywane są do czynności opodatkowanych w sposób bezpośredni.

www.mofnet.gov.pl


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2007 r. (data wpływu 11 października 2007 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupu usług związanych z remontem P. - jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 11 października 2007 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupu usług związanych z remontem P.
W przedmiotowym wniosku zostało przestawiony następujący stan faktyczny.
Instytut X - Państwowy Instytut Badawczy w P. posiada status jednostki badawczo - rozwojowej, prowadzącej działalność naukową i badawczą. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 października 2006 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z poz. zm.) Instytut otrzymuje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotację podmiotową na dofinansowanie działalności statutowej oraz dotacje celowe na dofinansowanie programów badawczych. Ponadto otrzymuje także z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotację celową na finansowanie programu wieloletniego PIB. Wyniki tych prac badawczych pozostają w Instytucie. Z uwagi na to, że Ministerstwa jedynie finansują projekty badawcze to nie występują tu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. czynności (świadczenie usług) podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Instytut nie opodatkowuje podatkiem od towarów i usług wymienionych dotacji traktując je jako przychody nie podlegające opodatkowaniu. Udział przychodów nieopodatkowanych w przychodach ogółem wykazanych w rachunku zysków i strat za 2006 r. wyniósł 54%. Wartość zakupów związanych z działalnością statutową i realizacją programów badawczych sfinansowanych dotacją statutową i dotacjami celowymi księgowane są w wartości brutto (czyli podatek VAT nie jest odliczany).
Instytut oprócz wymienionych uprzednio prac naukowo - badawczych prowadzi także inne działalności: świadczy usługi naukowo - badawcze dla różnych jednostek organizacyjnych, prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą w podległych Rolniczych Zakładach Doświadczalnych i Stacjach Doświadczalnych, wynajmuje pomieszczenia na działalność gospodarczą, świadczy usługi szkoleniowe, hotelarskie organizację konferencji itp.
W ewidencji księgowej przyporządkowuje kwoty poszczególnych zakupów do rodzajów działalności: nie podlegającej podatkowi VAT, opodatkowanej i zwolnionej. Jedynie grupa zakupów związanych z kosztami ogólnymi rozliczana jest wskaźnikiem proporcji. Wskaźnik ten za rok 2006 wyniósł 91%. Wskaźnik proporcji został ustalony zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług - przy określaniu wskaźnika nie są uwzględniane (w mianowniku) przychody nie podlegające podatkowi VAT (przychody z tyt. dotacji podmiotowej i dotacji celowych).
W 2007 r. Instytut rozpoczął remont konserwatorski swojej siedziby - P. C. w P. Koszt planowany inwestycji wynosi 6.045.627,23 zł. (rozliczany jako zwiększenie wartości P.). Wydatki inwestycyjne są finansowane: - środkami ZPORR w kwocie 2.362.026,55 zł na podstawie zawartej umowy z Urzędem Wojewódzkim w L.o dofinansowanie Projektu" Remont konserwatorski oraz rewaloryzacja P. C. w P."1 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, Priorytetu I - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu i konkurencyjności regionów, Działanie 1.4. - dotacją celową z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwocie 2.900.000,- zł-decyzja Nr 5433/IB/579/2007 z dnia 4 kwietnia 2007 r. wydana na podstawie art. 3 ust. 3 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.) oraz art. 104 8 I ustawy z dnia 14 czerwca I 960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - z własnych środków w kwocie 783.600,68 zł.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy Instytut nie ma prawa czy ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od zakupu usług związanych z remontem P., a jeśli tak to jak ustalić kwotę podatku do odliczenia, uwzględniając zakres działalności wykonywanej przez Instytut oraz finansowanie remontu konserwatorskiego P....
Zdaniem wnioskodawcy remontowany budynek siedziby Instytutu uważamy, że jest związany głównie z działalnością statutową, a więc nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Nakłady inwestycyjne ponoszone na P. zdaniem Wnioskodawcy związane są głównie z działalnością statutową, programem wieloletnim PIB i działalnością naukowo - badawczą finansowaną dotacjami celowymi, dlatego Wnioskodawca uważa że nie może odliczać od ponoszonych wydatków podatku naliczonego VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z ww. przepisu wynika, iż regulacje w nim zawarte nie będą miały zastosowania w przypadku, gdy nabycie towarów i usług będzie związana z realizacją czynności zwolnionych od podatku.
W przedstawionym stanie faktycznym - zakupy usług związane będą z remontem P. i służyły będą działalności statutowej, nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
A więc nie ma możliwości dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi. Podatek naliczony podlega zatem odliczeniu, gdy towary lub usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych w sposób bezpośredni.
Zatem na podstawie art. 86 ust. 1 ww. ustawy Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z remontem P.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10,09-402 Płock.