Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

IPPB3/423-1298/08-2/AS

Pismo

z dnia 7 listopada 2008 r.

Izba Skarbowa w Warszawie

IPPB3/423-1298/08-2/AS

Określenie momentu powstania przychodu z tytułu korzystania z oprogramowania.

Zakładając, że opłata licencyjna wnoszona jest przed zakończeniem licencji, przychód powstaje z chwilą wystawienia faktury, chyba że wcześniej otrzymano zapłatę.

www.mofnet.gov.pl


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2008 r. (data wpływu 28 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu korzystania z oprogramowania przez okres dwóch lat w zamian za wniesienie opłaty licencyjnej, która wnoszona jest w dwóch transzach: na początku okresu licencji i przed rozpoczęciem drugiego roku licencji - jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 28 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu z tytułu korzystania z oprogramowania przez okres dwóch lat w zamian za wniesienie opłaty licencyjnej, która wnoszona jest w dwóch transzach: na początku okresu licencji i przed rozpoczęciem drugiego roku licencji.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:
Wnioskodawca jest przedsiębiorcą którego główną działalnością jest udzielanie licencji na korzystanie z oprogramowania. Z jednym z klientów Wnioskodawca podpisał umowę licencyjną, która zakłada dopuszczenie do korzystania z oprogramowania przez okres dwóch lat w zamian za wniesienie opłaty licencyjnej, która wnoszona jest w dwóch transzach - na początku okresu licencji i przed rozpoczęciem drugiego roku licencji.
Po wniesieniu opłaty licencyjnej klient Wnioskodawcy otrzymuje kod uprawniający do korzystania z oprogramowania przez opłacony okres licencji tj. przy pierwszej transzy za okres pierwszych 12 miesięcy a przy drugiej transzy kolejnych 12 miesięcy. Kod jest sekwencją znaków, która po wprowadzeniu do oprogramowania pozwala na jego funkcjonowanie przez określony czas. Do każdego nowego okresu licencji, a także każdorazowo do drugiego roku trwania licencji, klient musi uzyskać nowy kod uprawniający, w celu utrzymania działania oprogramowania. Klient Wnioskodawcy ma możliwość rezygnacji z dalszego korzystania z oprogramowania poprzez niewniesienie drugiej transzy opłaty licencyjnej.
Sama umowa licencyjna milczy jednak na temat okresu ważności kodów uprawniających, a ich przekazywanie w sposób opisany powyżej stanowi akceptowany przez klienta sposób zabezpieczenia interesów Wnioskodawcy polegających na terminowym otrzymaniu drugiej transzy opłaty licencyjnej. Jednocześnie zgodnie z umową licencyjną Wnioskodawca zobowiązany jest ponadto, w ramach wniesionej opłaty licencyjnej, do świadczeń dodatkowych takich jak dostarczanie poprawek, nowych wersji czy świadczenie wsparcia technicznego.
Przykład:
* licencja rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2007 r. i trwa do 31 maja 2009 r.,
* pierwsza transza opłaty licencyjnej należna jest do dnia 30 czerwca 2007 r., druga do dnia 31 maja 2008 r.,
* kod uprawniający do używania oprogramowania przekazywany jest na opłaconą cześć okresu licencyjnego,
* faktury wystawiane są przed nadejściem wymagalności każdej z transz.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
W jakim terminie Wnioskodawca, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, powinien rozpoznać przychód z tytułu należności licencyjnych wnoszonych jak w opisanym stanie faktycznym.
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą uważa się także należne przychody, choćby jeszcze faktycznie nie otrzymane.
Jednocześnie na podstawie art. 12 ust. 3a za datę takiego przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi nie później niż dzień wystawienia faktury albo otrzymania należności. Według Wnioskodawcy udzielenie licencji nie jest ani wydaniem rzeczy, ani zbyciem prawa majątkowego, a może być uznane wyłącznie za usługę. Przychód z tytułu licencji należy zatem rozpoznać w dniu wykonania lub częściowego wykonania usługi, chyba że wcześniej zostanie wystawiona faktura lub otrzymana należność z tego tytułu.
Charakterystyczną cechą licencji na oprogramowanie jest występowanie szeregu czynności zmierzających do umożliwienia uprawnionemu korzystania z oprogramowania zgodnie z umową. Najważniejszą czynnością jest przekazanie klientowi kodu uprawniającego do korzystania z oprogramowania. Przekazanie kodu nie wypełnia jednak wszystkich obowiązków Wnioskodawcy z umowy licencyjnej. Poza przekazaniem kodu Wnioskodawca zobowiązany jest bowiem do świadczeń dodatkowych (pomoc techniczna, dostarczanie poprawek itp.). Należy zatem uznać, że nie ma jednego świadczenia, po którego spełnieniu można uznać usługę udzielenia licencji za wykonaną lub nawet częściowo wykonaną, stąd też jedynym momentem jaki można byłoby uznać za wykonanie usługi byłaby data zakończenia licencji.
W związku z powyższym, zakładając, że opłata licencyjna wnoszona jest przed zakończeniem licencji, przychód powstaje z chwilą wystawienia faktury, chyba że wcześniej otrzymano zapłatę.
Nawet w przypadku, w którym świadczenia dodatkowe opisane powyżej nie zostałyby uznane za część wykonania usługi udzielania licencji, a usługę uznanoby za wykonaną w momencie przekazania licencjobiorcy kodów uprawniających do korzystania z oprogramowania, stanowisko Wnioskodawcy pozostałoby takie same tj., że przychód powstaje z dniem wystawienia faktury na należność licencyjną ponieważ podatnik nigdy nie przekazuje kodów uprawniających do normalnego korzystania z oprogramowania przed uzyskaniem zapłaty, która z kolei zawsze poprzedzona jest wystawieniem faktury.
Powyższe oznaczałoby, że w podanym w polu 50 przykładzie, na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwagi na terminy wystawienia faktur: w roku 2007 przychodem byłyby 1/2 opłaty licencyjnej (połowa należności przypada w roku 2007 i w tym roku wystawiana jest faktura na 1/2 należności), a 1/2 stanowiłaby przychód roku 2008.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.