Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

IPPP1-443-1250/09-2/PR

Pismo

z dnia 27 stycznia 2010 r.

Izba Skarbowa w Warszawie

IPPP1-443-1250/09-2/PR

Określenie podstawy opodatkowania wkładu niepieniężnego wnoszonego przez miasto w postaci nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę.

Wniesienie przez miasto aportem nieruchomości, stanowić będzie dostawę towaru opodatkowaną 22 % stawką podatku VAT i powinno być udokumentowane przez miasto fakturą VAT, w której wartość aportowa (rynkowa) wkładu niepieniężnego (nieruchomości) stanowić będzie kwotę należności brutto wraz z należnym podatkiem VAT.

www.mofnet.gov.pl, S.Podat. 2010/6/24


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2009 r. (data wpływu 3 grudnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania oraz określenia podstawy opodatkowania wkładu niepieniężnego wnoszonego przez Miasto w postaci nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę - jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 3 grudnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania oraz określenia podstawy opodatkowania wkładu niepieniężnego wnoszonego przez Miasto w postaci nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:
Spółka z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 30 lipca 2009 r. ("Spółka"). Udziałowcami Spółki zostali Gmina Miasto ("Miasto") oraz Sp. z o.o. (H.). Spółka założona została w celu realizacji inwestycji: "Zaprojektowanie i budowa osiedla mieszkaniowego". Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.972.600,00 zł i zostanie pokryty w ten sposób, że Miasto wniesie wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową o wartości 10.986.300,00 zł, zwanych dalej: "Nieruchomością", a H. wniesie wkład niepieniężny w postaci majątkowych praw autorskich do wielobranżowego projektu budowlanego o wartości 438.788,00 zł oraz wkład pieniężny w wysokości 10.547.512,00 zł.
Zgodnie z umową spółki przedmiotem działalności H. są szeroko rozumiane prace budowlane oraz prace towarzyszące budownictwu, jak np. projektowanie. Spółka nie została jeszcze zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
1. Czy wniesienie przez Miasto w drodze aportu niezabudowanych Nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki wynoszącej 22 %.
2. W przypadku udzielenia twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy wartość aportowa przedmiotu wkładu niepieniężnego (Nieruchomości), który zostanie wniesiony przez Miasto do Spółki stanowi kwotę brutto, (tj. kwotę wraz z należnym podatkiem VAT).
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku VAT opodatkowaniu VAT podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.
Stosownie do art. 7 ustawy o podatku VAT przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
W myśl definicji zawartej w ustawie o podatku VAT towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii budynki budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.
W przedstawionym stanie przyszłym, w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego przez Miasto, Spółka stanie się właścicielem Nieruchomości, a w konsekwencji będzie ona mogła rozporządzać nią jak właściciel.
Z odpłatnością za dostawę towarów mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniem (dostawą), a zapłatą istnieje adekwatny związek. Odpłatność może przybierać różne formy - nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Z uwagi na fakt, że Miasto w zamian za wniesienie Nieruchomości w drodze aportu do Spółki, uzyska prawa i obowiązki przysługujące wspólnikowi (takie jak np. prawo do udziału w zysku), transakcja taka stanowić będzie dla celów podatku VAT odpłatną dostawę towarów. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach organów podatkowych.
Przykładowo stanowisko takie wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 29 września 2008 r. (ILPP2/443-609/08-2/MN), w której stwierdził, iż "wniesienie wkładu niepieniężnego, którego przedmiotem jest towar w postaci gruntu objęte jest definicją sprzedaży zawartą w art. 2 pkt 22 ustawy, oraz jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, podlega na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem VAT (...)".
Obowiązująca obecnie ustawa o podatku VAT nie przewiduje żadnych szczególnych przepisów w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wnoszonych aportów. Skutkiem powyższego, zdaniem Wnioskodawcy do aportu w postaci nieruchomości należy stosować te same przepisy, które odnoszą się do sprzedaży nieruchomości.
W konsekwencji, zatem należy stwierdzić, że wniesienie przez Miasto wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości do Spółki traktować należy jako odpłatną dostawę towarów, która tym samym będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22 %.
Zgodnie, zaś z art. 106 ust. 1 ustawy VAT oraz przepisami wykonawczymi rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury, stwierdzającej dokonanie sprzedaży (dostawy towarów). W konsekwencji zatem w wyniku wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości, Miasto zobowiązane będzie do wystawienia faktury VAT.
Na mocy art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem, zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.
Zgodnie zaś z art. 29 ust. 9 ustawy o podatku VAT, w przypadku wykonania czynności, o których mowa w art. 5 tej ustawy, dla których nie została określona cena, podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku z zastrzeżeniem ust. 10 i 12.
Przez wartość rynkową, zgodnie z art. 2 pkt 27b ustawy o podatku VAT, rozumie się całkowitą kwotę, jaką w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy.
Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, iż w zamian za wniesiony aport w postaci Nieruchomości, Miasto uzyska w Spółce prawa i obowiązki przysługujące wspólnikowi. W takiej sytuacji nie wystąpi więc kwota należna (cena) z tytułu sprzedaży, lecz formę należności stanowić będą udziały Spółki objęte w zamian za wniesiony aport.
Zatem, w przypadku wniesienia Nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego do Spółki, podstawą opodatkowania, w oparciu o art. 29 ust. 9 ustawy o podatku VAT, będzie wartość rynkowa Nieruchomości pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT.
W konsekwencji, zatem w rozpatrywanym stanie faktycznym stwierdzić należy, że aport w postaci Nieruchomości jakie zostaną wniesione przez Miasto do Spółki o wartości 10.986.300,00 zł składać się będzie z kwoty netto w wysokości 9.005.163,93 zł oraz kwoty VAT w wysokości 1.981.136,07 zł.
Reasumując, w opinii Spółki wniesienie aportem Nieruchomości, stanowić będzie dostawę towaru opodatkowaną 22 % stawką podatku VAT i powinno być udokumentowane przez Miasto fakturą VAT, w której wartość aportowa (rynkowa) wkładu niepieniężnego (Nieruchomości) stanowić będzie kwotę należności brutto wraz z należnym podatkiem VAT.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.
Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.
Z uwagi na fakt, że występującym o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest Sp. z o.o., a zapytanie dotyczy ewentualnego opodatkowania oraz określenia podstawy opodatkowania wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej pod zabudowę wnoszonego przez Miasto, przedmiotowa interpretacja nie wywoła skutków prawnych określonych art. 14k-14n ustawy - Ordynacja podatkowa.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.