Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

IPPP1/443-1077/09-2/IG

Pismo

z dnia 8 stycznia 2010 r.

Izba Skarbowa w Warszawie

IPPP1/443-1077/09-2/IG

Podstawa opodatkowania i prawo do odliczenia podatku w związku z wniesieniem przez spółkę praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej.www.mofnet.gov.pl


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2009 r. (data wpływu 2 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wniesienia przez wnioskodawcę aportem praw do znaków towarowych jako odpłatnego świadczenia usług, podstawy opodatkowania, oraz odliczenia podatku naliczonego VAT z faktury dokumentującej wniesiony aport przez spółkę otrzymującą aport - jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 2 listopada 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wniesienia przez wnioskodawcę aportem praw do znaków towarowych jako odpłatnego świadczenia usług, podstawy opodatkowania, oraz odliczenia podatku naliczonego VAT z faktury dokumentującej wniesiony aport przez spółkę otrzymującą aport.
W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.
Wnioskodawca działający w formie spółki akcyjnej (dalej: spółka) koordynuje działalność całej grupy kapitałowej. Głównym zadaniem spółki jest wyznaczanie strategii działania i koordynacja bieżącej działalności spółek tworzących grupę kapitałową E. Spółka odpowiada również za funkcjonowanie obszaru finansowo-księgowego i prawnego oraz zarządzanie personelem we wszystkich spółkach grupy kapitałowej. Obecnie, grupa kapitałowa rozważa przeprowadzenie restrukturyzacji zakładającej utworzenie podmiotu (spółki celowej) lub kilku podmiotów (spółek celowych), którego (których) głównym zadaniem będzie zarządzanie znakami towarowymi należącymi aktualnie do podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej. Głównym celem rozważanego rozwiązania jest wzrost wartości posiadanych w ramach grupy kapitałowej znaków poprzez scentralizowanie i zwiększenie efektywności działań związanych z ochroną prawną znaków, kreowaniem nowych znaków i ich efektywnym wykorzystaniem. W szczególności dotyczy to promocji i marketingu związanego z poszczególnymi znakami. Spółka celowa będzie również odpowiedzialna za nadzór nad toczącymi się obecnie procesami rejestracji znaków towarowych. Z uwagi na specyfikę prowadzonej przez grupę kapitałową działalności (przede wszystkim działalność w zakresie dystrybucji i handlu detalicznego), znaki stanowią niezwykle istotny element wpływający na pozycję rynkową poszczególnych podmiotów należących do grupy kapitałowej, jak i całej grupy kapitałowej. W związku z planowaną restrukturyzacją grupy kapitałowej spółka rozważa przeniesienie w formie wkładu niepieniężnego praw związanych z posiadanymi przez spółkę znakami towarowymi do spółki osobowej (dalej: spółka osobowa), działającej w formie spółki jawnej bądź komandytowej. Znaki towarowe będące przedmiotem wkładu niepieniężnego będą stanowiły własność spółki i będą zarejestrowanie przez urząd patentowy na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) i w odniesieniu do tych znaków będą przysługiwały spółce prawa ochronne zgodnie z art. 121 tej ustawy.
W związku z tym, iż na moment wnoszenia wkładu do spółki osobowej procesy związane z rejestracją niektórych znaków będą w toku, przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej będą również prawa majątkowe w postaci praw ze zgłoszeń znaków towarowych w urzędzie patentowym (dalej: prawa ze zgłoszeń znaków). W odniesieniu do zgłoszonych a niezarejestrowanych do momentu wniesienia wkładów do spółki osobowej znaków, uzyskanie praw ochronnych nastąpi po wniesieniu wkładów. Zgodnie z art. 162 ust. 6 ustawy - Prawo własności przemysłowej, prawo z dokonanych w urzędzie patentowym zgłoszeń znaków towarowych daje podmiotowi zgłaszającemu między innymi prawo pierwszeństwa do uzyskania praw ochronnych na zgłoszone znaki towarowe. W ramach planowanych działań, wkłady do spółki osobowej w postaci praw do zarejestrowanych znaków oraz praw ze zgłoszeń będą wnoszone do spółki osobowej również przez innie niż spółka podmioty należące do grupy kapitałowej.
Wartość praw do zarejestrowanych znaków towarowych wnoszonych do spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego zostanie określona w umowie spółki osobowej i będzie odpowiadała ich wartości rynkowej ustalonej na postawie wycen dokonanych przez niezależny podmiot. W miesiącu wniesienia praw do zarejestrowanych znaków do spółki osobowej zostaną one wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych spółki osobowej w wartości wynikającej z umowy spółki osobowej, przy czym wartość ta nie będzie przekraczała wartości rynkowej. Wartość praw ze zgłoszeń znaków wnoszonych do spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego również zostanie określona w umowie spółki osobowej i będzie odpowiadała ich wartości rynkowej, ustalonej na postawie wycen dokonanych przez niezależny podmiot. Nie będą one jednak wprowadzane do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych spółki osobowej aż do momentu, w którym urząd patentowy wyda decyzje o rejestracji poszczególnych znaków towarowych. Takie ujęcie będzie miało zastosowanie, jeżeli w ramach odpowiedzi na założone w ramach niniejszego wniosku zapytania, zostanie potwierdzona zasadność uznania za wartość niematerialną i prawną prawa do zarejestrowanego znaku towarowego uzyskanego przez spółkę osobową w miejsce prawa z jego zgłoszenia, wniesionego do spółki osobowej przez spółkę.
Przedmiotem działalności spółki osobowej będzie przede wszystkim szeroko rozumiane zarządzanie znakami obejmujące w szczególności odpłatne udzielanie praw do korzystania ze znaków spółkom z grupy kapitałowej, przy czym w odniesieniu do:
a. zarejestrowanych znaków towarowych - zawierane będą umowy licencyjne,
b. praw ze zgłoszeń znaków - zawierane będą umowy o odpłatne korzystanie ze znaków towarowych zgłoszonych do rejestracji (dotyczące wykorzystywania znaków towarowych wraz z zapewnieniem korzystania z nich również po ich rejestracji przez urząd patentowy).
Prawa do korzystania ze znaków towarowych (zarówno zarejestrowanych, jak i znaków w trakcie procesu rejestracji) mogą być udzielane odpłatnie również podmiotom nie należącym do grupy kapitałowej (będzie to zależało od decyzji biznesowych), a dotyczy to między innymi sieci franczyzowych. Pomimo, że aktualnie planowane działania we wskazanym wyżej zakresie nie obejmują zbywania znaków ani zmiany formy prawnej spółki osobowej, jednak nie można wykluczyć takich sytuacji w przyszłości. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym. Podatnikiem podatku VAT czynnym będzie również spółka osobowa.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
1. Czy wniesienie przez spółkę praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2. W jaki sposób należy ustalić podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
3. Czy spółka osobowa, do której wniesione zostaną prawa do znaków towarowych oraz prawa ze zgłoszeń znaków będzie uprawniona do odliczenia naliczonego podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez spółkę i otrzymanej przez spółkę osobową w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków... (pytanie na podstawie art. 14n § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 5, poz. 60 z późn. zm.)).
Zdaniem wnioskodawcy wniesienie przez spółkę praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej będzie stanowiło odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 20004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Prawo do znaków towarowych oraz prawo ze zgłoszenia znaku nie stanowi towaru w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, a zatem transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków nie może być kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów. Rozważenia wymaga natomiast kwalifikacja wskazywanej transakcji, jako odpłatnego świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. W konsekwencji, biorąc pod uwagę wskazywaną definicję usługi zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, należy przyjąć, iż wniesienie znaków towarowych oraz praw do znaków towarowych do spółki osobowej jest opodatkowane podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT podstawowa stawka podatku VAT dla transakcji dostawy towarów i świadczenia usług wynosi 22 %. Postanowienia ustawy o VAT nie przewidują obecnie szczególnych uregulowań obniżających stawkę podatku VAT bądź też zwalniających z opodatkowania, które dotyczyłyby przedmiotowej transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej. Zdaniem spółki, w związku z wniesieniem wkładu do spółki osobowej w postaci praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków, powinna ona wystawiać fakturę VAT stosując stawkę 22 %, a odbiorcą faktury powinna być spółka osobowa. Spółka pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż prawidłowość zaprezentowanego przez spółkę stanowiska w odniesieniu do kwalifikacji wniesienia znaku towarowego w formie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej jako odpłatnego świadczenia usług na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, potwierdzają również postanowienia organów podatkowych, np. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 sierpnia 2009 r. Nr IPPP3/443-490/09-2MM, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 czerwca 2009 r. Nr ILBP3/423-224/09-2/EK, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 maja 2009 r. Nr IPPP1/443-269/09-3/MP, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 sierpnia 2009 nr IPPP3/443-491/09-2/MM, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lipca 2009 r. Nr IPPB2/436-213/09-2/MZ, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 lipca 2009 r. Nr IPPP1-443-573/09-2/MP, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 czerwca 2009 r. Nr IPPP1/443-269/09-3/MP.
Ad 2.
Spółka stoi na stanowisku, iż w przedstawionym stanie faktycznym, podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wniesienia przez spółkę praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków w formie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej powinna być wartość rynkowa wnoszonych praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków pomniejszona o kwotę podatku. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, zasadą generalną jest, iż podstawę opodatkowania stanowi obrót, gdzie obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Jednakże, w przypadku wniesienia przez spółkę wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, nie powstanie kwota należna w zamian za przedmiot wkładu. Formą ekwiwalentu dla spółki w zamian za ten wkład będzie w tym przypadku ogół praw i obowiązków wynikających z udziału w spółce osobowej objęty przez spółkę w zamian za wkład w postaci praw do znaków towarowych. Zakres tych praw i obowiązków będzie wynikał z określonego w umowie spółki osobowej udziału spółki w zyskach spółki osobowej, który zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) może być niezależny od wartości wniesionego przez spółkę wkładu. Tym samym w ramach transakcji polegającej na wniesieniu wkładu do spółki osobowej nie występuje cena należna zbywającemu.
W art. 29 ust. 9 ustawy, ustawodawca wskazał zasadę dotyczącą ustalania podstawy opodatkowania w przypadku wykonania czynności, o których mowa w art. 5 ustawy o VAT (m.in. odpłatne świadczenie usług) dla których nie została określona cena. Wynika z niej, iż w takim przypadku podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku, z zastrzeżeniem ust. 10 i 12, przy czym wskazane zastrzeżenia nie mają związku z przedmiotową transakcją. Spółka stoi zatem na stanowisku, iż w przedstawionym stanie faktycznym, podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wniesienia przez spółkę praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków w formie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, powinna być wartość rynkowa wnoszonych praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków pomniejszona o kwotę podatku.
W związku z powyższym, podstawą opodatkowania przedmiotowej transakcji (wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków do spółki osobowej) będzie wartość całego wkładu wnoszonego przez spółkę rozumiana jako suma wartości rynkowych wnoszonych praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków pomniejszona o kwoty należnego podatku VAT z tytułu dokonania omawianej transakcji wyznaczonego według stawki 22 %. Ilustruje to poniższy przykład liczbowy wskazujący na poszczególne elementy faktury wystawianej w związku z przedmiotową transakcją: założenia: wartość rynkowa praw = 100.
Wartość sprzedaży netto: wartość rynkowa wnoszonych do spółki osobowej praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT = 81,97 Wartość należnego podatku VAT związana ze świadczeniem usługi wniesienia praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków do spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego = 18,03.
W konsekwencji, podstawą opodatkowania - zgodnie z art. 29 ust. 9 ustawy o VAT - będzie wartość rynkowa wnoszonych praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków pomniejszona o kwotę podatku. Spółka pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż prawidłowość zaprezentowanego przez spółkę stanowiska w odniesieniu do sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług potwierdzają również postanowienia organu podatków np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 sierpnia 2009 r. Nr IPPP1-443-634/09-3/JB, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 sierpnia 2009 r. Nr IPPP3/443-490/09-2/MM, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 czerwca 2009 r. Nr IPPP1/443-311/09-3IG, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 lipca 2009 r. Nr IPPP1-443-573/09-2/MP, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 czerwca 2009 r. Nr iPPP1/443-269/09-3/MP.
Ad 3.
Spółka stoi na stanowisku, iż w przedstawionym stanie faktycznym, spółka osobowa będzie uprawniona do odliczenia kwoty naliczonego podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez spółkę i otrzymanej przez spółkę osobową w związku z wniesieniem przez spółkę praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków w formie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej.
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 (zastrzeżenia te nie mają znaczenia w przedmiotowej sprawie).
Z powyższej regulacji wynika, że spółka osobowa będzie miało prawo do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę naliczonego podatku VAT (tzw. Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT) w zakresie, w jakim nabyte w ramach wkładu niepieniężnego prawa do znaków towarowych oraz prawa ze zgłoszeń znaków będą wykorzystywane przez spółkę osobową do wykonywania czynności opodatkowanych. Czynności opodatkowane, o których mowa w przytaczanym art. 86 ust. 1 ustawy o VAT to czynności wskazane w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, czynnościami opodatkowanymi są między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, przedmiotem działalności spółki osobowej będzie między innymi odpłatne udzielanie praw do korzystania z posiadanych znaków innym podmiotom zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Odpłatne udzielenie praw do korzystania ze znaków towarowych będzie opodatkowane podatkiem VAT według stawki 22 %, jako odpłatne świadczenie usług. W konsekwencji, spółka osobowa będzie wykazywała podatek należny związany ze świadczonymi przez nią usługami na bazie uzyskanych w ramach wkładu niepieniężnego praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków. W związku z tym, że spółka osobowa będzie wykorzystywała nabyte prawa do znaków towarowych oraz prawa ze zgłoszeń znaków do wykonywania czynności opodatkowanych, będzie ona miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z transakcją wniesienia tych praw do znaków towarowych oraz praw ze zgłoszeń znaków do spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego.
Spółka pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż prawidłowość zaprezentowanego przez spółkę stanowiska w odniesieniu do sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług potwierdzają również postanowienia organu podatkowego np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 sierpnia 2009 r. Nr IPPP1-443-634/09-3/JB, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 sierpnia 2009 r. Nr IIPPP3/443-490/09-2/MM, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 lipca 2009 r. Nr IPPP2/436-213/09-2/MZ, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 lipca 2009 r. Nr IPPP1-443-573/09-2/MP, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 czerwca 2009 r. Nr ILPP2/443-385/09-4/AD, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 czerwca 2009 r. Nr IPPP1/443-311/09-3/IG, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 czerwca 2009 r. Nr IPPP1/443-269/09-3/MP.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych uznaje się za prawidłowe.
Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.
Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock.