Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

IPPP2/443-821/13-4/BH

Pismo

z dnia 30 września 2013 r.

Izba Skarbowa w Warszawie

IPPP2/443-821/13-4/BH

Odliczenie podatku od towarów i usług od zakupów służących realizacji projektu SiCMAT realizowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Koszt kwalifikowany projektu.

W treści pisma wskazano na problematykę odliczenia od podatku należnego zakupów poniesionych przez wnioskodawcę w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

www.mofnet.gov.pl


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2013 r. (data wpływu 5 sierpnia 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 września 2013 r. (data wpływu 6 września 2013 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 28 sierpnia 2013 r. (doręczone Stronie w dniu 30 sierpnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "Opracowanie technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu"- jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 5 sierpnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacja projektu pn. "Opracowanie technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu". Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 5 września 2013 r. (data wpływu 6 września 2013 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 28 sierpnia 2013 r. Nr IPPP2/443-821/13-2/BH.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:
Na podstawie złożonego wniosku o finansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, została podpisana w dniu 18 maja 2010 r. umowa o dofinansowanie projektu pt. "Opracowanie technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu" akronim SiCMAT przez Beneficjenta Politechnikę, występującego w imieniu konsorcjum naukowego, którego członkami są Politechnika, Uniwersytet i Wnioskodawca. Projekt jest realizowany w okresie 2010 r. do 2014 r. Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów dla elektroniki i energetyki w oparciu o projektowanie numeryczne: technologii otrzymywania objętościowego SiC na podłoża oraz technologii epitaksji cienkich warstw i projektowania funkcjonalnych urządzeń na bazie GaN oraz grafenu na podłożu SiC. Wnioskodawca w ramach projektu realizuje dwa zadania badawcze:
1. Implementacja technologiczna modeli procesu wzrostu monokrystalicznego węglika krzemu z fazy gazowej; rezultaty badań związanych z tym zadaniem będą polegały na:
* przystosowaniu pieca do krystalizacji SiC,
* opracowaniu sposobu formowania kształtu spieku polikrystalicznego,
* eksperymentalnej weryfikacji zoptymalizowanych teoretycznie parametrów procesu krystalizacji, wyjaśnieniu warunków powstania na powierzchni wzrostu form morfologicznych, które poprawiają lub psują jakość rosnącego kryształu,
* opracowaniu sposobu kontrolowania morfologii powierzchni wzrostu,
* usprawnieniu i zwiększeniu wydajności procesów krystalizacji,
* otrzymaniu kryształów charakteryzujących się zadanymi właściwościami strukturalnymi, elektrycznymi i optycznymi
2. Implementacja technologiczna modeli procesu wzrostu epitaksji cienkich warstw na podłożu węglika krzemu; w ramach tego zadania są prowadzone badania obejmujące:
* wytwarzanie heterostruktur epitaksjalnych typu III-N na podłożach SiC w oparciu o teoretyczne modele m+C4.
Opracowanie technologii wzrostu GaN na szafirze wymagało kilkunastu lat badań i doświadczeń w skali laboratoryjnej. Podobnie jest w przypadku węglika krzemu, dla którego konieczne są głębokie badania poprzedzone pracami teoretycznymi. Realizacja projektu ma na celu przeprowadzenie procesów wzrostu monokrystalicznych warstw w różnych warunkach termicznych i chemicznych celem zweryfikowania i zrozumienia zjawisk symulowanych teoretycznie.
Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że wynikiem realizacji projektu będą dwa zgłoszenia patentowe. Natomiast, wg obecnego stanu wiedzy, otrzymane wyniki będą stanowiły jedynie podstawę prowadzenia dalszych badań i prac rozwojowych, a nie będą stanowiły podstawy wdrożenia nowych technologii do produkcji. Tym samym nie będą stanowiły jakiegokolwiek przedmiotu sprzedaży.
Na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie projektu, oprócz członków konsorcjum, zainteresowanymi problemami, stawianymi we wniosku, były firmy produkcyjne: Comsecore Sp. z o.o. oraz TOPSIL S.A. Niestety pierwsza z nich jest obecnie w likwidacji, druga nie jest zainteresowana rozszerzeniem profilu produkcji o ewentualne wyniki badań technologicznych, otrzymanych w wyniku zrealizowania projektu.
Zdaniem Wnioskodawcy, finansowanie projektu SiCMAT, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Innowacyjna gospodarka oraz budżetu państwa, nie stanowi sprzedaży w rozumieniu ustawy o VAT. Wnioskodawca nie przewiduje również sprzedaży efektów realizacji projektu, z uwagi na fakt, że wyniki będą wymagały jeszcze wieloletnich badań, żeby stanowić produkt rynkowy.
W uzupełnieniu do wniosku wskazano ponadto, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji projektu "Opracowanie technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu" akronim SiCMAT są wystawiane na Wnioskodawcę. Celem badań przeprowadzanych przez Wnioskodawcę we współpracy z pozostałymi partnerami konsorcjum będzie opanowanie w skali laboratoryjnej technologii warstw epitaksjalnych węglika krzemu oraz grafenu na podłożach z węglika krzemu dla potrzeb otrzymywania materiałów stosowanych w elektronice i energetyce. Konsorcjum nie będzie dokonywało odsprzedaży efektów przeprowadzonych badań pozostałym członkom Konsorcjum.
Opracowana u Wnioskodawcy technologia będzie stanowić podstawę rozwoju nowych kierunków prac badawczo rozwojowych, realizowanych u Wnioskodawcy, otrzymywania przyrządów optoelektronicznych opartych na węgliku krzemu. Wnioskodawca wraz z pozostałymi partnerami konsorcjum zamierza na bazie opracowanych wyników prowadzić dalsze prace badawcze w obszarze projektowania i badania procesów technologicznych w zakresie wytwarzania półprzewodników dla potrzeb szeroko pojętej optoelektroniki.
Wdrożenie opracowanej w ramach projektu technologii wiąże się z koniecznością przeprowadzenia kosztownych inwestycji i wieloletnich prac polegających na zaadaptowaniu technologii do skali produkcyjnej. W perspektywie najbliższych 5 do 10 lat Wnioskodawca nie widzi możliwości wdrożenia technologii do produkcji z uwagi na brak podmiotu zainteresowanego sfinansowaniem takiej inwestycji.
Członkowie Konsorcjum rozważają możliwość utworzenia spółki spin-off, do której aportem wnieśliby know-how stanowiący efekt realizacji projektu.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy podatek od towarów i usług od zakupów poniesionych przez Wnioskodawcę, służących realizacji projektu SiCMAT realizowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, będzie podlegał odliczeniu od podatku należnego czy będzie stanowił koszt kwalifikowany projektu tj. koszt Wnioskodawcy.
Zdaniem Wnioskodawcy:
Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturach otrzymanych przez Wnioskodawcę za zakupy dokonane do realizacji projektu SICMAT z uwagi na to, że wydatki te nie są związane bezpośrednio (lub pośrednio) z działalnością opodatkowaną prowadzoną przez Wnioskodawcę.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.
Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.
Z treści cytowanego art. 86 ust. 1 ustawy, wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.
Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.
Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Na podstawie złożonego wniosku o finansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu" akronim SiCMAT przez Beneficjenta Politechnikę, występującego w imieniu konsorcjum naukowego, którego członkami są Politechnika, Uniwersytet i Wnioskodawca. Projekt jest realizowany w okresie 2010 r. do 2014 r. Celem projektu jest opracowanie technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów dla elektroniki i energetyki w oparciu o projektowanie numeryczne: technologii otrzymywania objętościowego SiC na podłoża oraz technologii epitaksji cienkich warstw i projektowania funkcjonalnych urządzeń na bazie GaN oraz grafenu na podłożu SiC. Wnioskodawca w ramach projektu realizuje dwa zadania badawcze: Implementacja technologiczna modeli procesu wzrostu monokrystalicznego węglika krzemu z fazy gazowej oraz Implementacja technologiczna modeli procesu wzrostu epitaksji cienkich warstw na podłożu węglika krzemu. Opracowana u Wnioskodawcy technologia będzie stanowić podstawę rozwoju nowych kierunków prac badawczo rozwojowych, realizowanych u Wnioskodawcy. Wnioskodawca wraz z pozostałymi partnerami konsorcjum zamierza na bazie opracowanych wyników prowadzić dalsze prace badawcze w obszarze projektowania i badania procesów technologicznych w zakresie wytwarzania półprzewodników dla potrzeb szeroko pojętej optoelektroniki. W perspektywie najbliższych 5 do 10 lat Wnioskodawca nie widzi możliwości wdrożenia technologii do produkcji z uwagi na brak podmiotu zainteresowanego sfinansowaniem takiej inwestycji. Tym samym otrzymane wyniki nie będą stanowiły jakiegokolwiek przedmiotu sprzedaży. Członkowie Konsorcjum rozważają możliwość utworzenia spółki spin-off, do której aportem wnieśliby know-how stanowiący efekt realizacji projektu.
Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawcy, z tytułu zakupów związanych z realizacją projektu pn. "Opracowanie technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu" nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem poniesione wydatki nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez Wnioskodawcę.
Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
Należy zauważyć, iż pojęcie "kosztu kwalifikowanego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.