Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

IPTPB3/423-180/13-2/PM

Pismo

z dnia 2 sierpnia 2013 r.

Izba Skarbowa w Łodzi

IPTPB3/423-180/13-2/PM

Możliwość zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przekazaniem przez fundację uzyskanych dochodów w formie pożyczki na rzecz spółek kapitałowych, których zakres działalności polega na realizowaniu projektów związanych z produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.www.mofnet.gov.pl


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w X działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2013 r. (data wpływu 15 maja 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego w związku z przekazywaniem przez Fundację na rzecz spółek kapitałowych środków pieniężnych w formie nieoprocentowanych pożyczek - za nieprawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 15 maja 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego w związku z przekazywaniem przez Fundację na rzecz spółek kapitałowych środków pieniężnych w formie nieoprocentowanych pożyczek.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.
Wnioskodawczyni jest Fundacją ustanowioną w roku 1992, powołaną w głównej mierze do udzielania wsparcia dzieciom specjalnej troski oraz dzieciom potrzebujących wsparcia finansowego w sytuacji zaistnienia przypadków losowych. Ponadto, do celów Fundacji, zgodnie z § 8 statutu, należy: wspieranie organizacji działających na rzecz kultury i oświaty dzieci, wspieranie inicjatyw społecznych przy organizowaniu nowych obiektów rekreacyjno-sportowych dla dzieci, a ponadto podejmowanie innych przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności Fundacji. Zadania powyższe, zgodnie z § 9 statutu, są realizowane poprzez organizowanie społecznej aktywności na rzecz Fundacji, zakupy leków, sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie leczenia sanatoryjnego i rehabilitacyjnego, dofinansowanie wyżywienia dla dzieci w przedszkolach i szkołach, działalność gospodarczą, zakupy odzieży i podręczników szkolnych, sponsorowanie organizacji kulturalno-oświatowych, partycypowanie i finansowanie tworzenia nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, prewencję.
Wnioskodawczyni, w związku ze sprzedażą w 2009 r. nieruchomości, będącej Jej własnością, uzyskała dochód w wysokości 8.900.000 zł netto. Dochód ten, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wolny od podatku, pod warunkiem przeznaczenia go na cele statutowe, które są zgodne z katalogiem wskazanym w tym przepisie.
Biorąc pod uwagę znaczny wzrost przychodów, wynikający ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni z myślą o skuteczniejszej realizacji swoich głównych celów statutowych, postanowiła zmienić swój statut i rozszerzyć katalog swych celów statutowych również na działalność polegającą na "propagowaniu i wspieraniu działań na rzecz ochrony środowiska w zakresie wdrażania projektów związanych z produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych". Podjęcie takiej działalności umożliwi Wnioskodawczyni uzyskiwanie w przyszłości dochodów z inwestycji w odnawialne źródła energii (do których należą: energia grawitacyjna wody, energia wiatru, energia geotermalna, biomasa i biopaliwa oraz energia słoneczna), które przeznaczone zostaną na realizację podstawowych celów statutowych. Jak zostanie to określone w nowym tekście statutu, realizacja celu opisanego powyżej będzie się odbywać poprzez "udzielanie wsparcia finansowego lub rzeczowego, w tym w postaci pożyczek i darowizn, podmiotom lub jednostkom realizującym inwestycje i programy z zakresu produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych".
Ze wskazanych wyżej przyczyn, Wnioskodawczyni w 2013 r. nabyła 100% udziałów w Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w X (nr KRS XX) o łącznej wartości 60.000 zł. Ze względu jednak na fakt, iż środki, za które zakupiła ona udziały, pochodziły z opisanej wcześniej sprzedaży nieruchomości i przeznaczone one zostały na inne cele niż wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zapłacony został liniowy podatek dochodowy. Wspomniana spółka z kolei nabyła 99% udziałów w spółce X Sp. z o.o. z siedzibą w X (nr KRS XX). Do przedmiotów działalności spółki X należy m.in. wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej. Spółka ta ma w przyszłości zajmować się przede wszystkim wytwarzaniem energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej. Ze względu na fakt, iż działalność ta zbieżna będzie z celami statutowymi Wnioskodawczyni (po zmianach statutu), planuje ona w przyszłości przekazać spółce X Sp. z o.o. nieoprocentowane pożyczki (potwierdzone na piśmie), z których środki przeznaczone mają zostać na inwestycje w odnawialne źródła energii. Spółka bowiem ubiegać się chce w najbliższej przyszłości o dofinansowanie do inwestycji z tego zakresu ze środków unijnych przekazanych przez X. W tym celu musi zgromadzić kapitał niezbędny do zapewnienia wkładu własnego do realizowanego projektu. Wnioskodawczyni nie wyklucza, że w przyszłości, w przypadku uzyskania pozytywnej interpretacji Ministra Finansów, będzie chciała przekazać w formie pożyczki środki również innym podmiotom - spółkom kapitałowym o podobnym przedmiocie działalności. Wybór formy przekazania środków (pożyczka) w sposób najlepszy ochroni interesy Wnioskodawczyni, która będzie miała zapewnioną drogę szybkiego zwrotu środków w razie niewywiązania się przez pożyczkobiorcę z umowy lub przeznaczenia środków na inne cele niż określone pomiędzy stronami w umowie.
W związku z powyższym zadano następujące pytane:
Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawczynię przekazane przez Nią w formie pożyczki na rzecz spółek kapitałowych, których zakres działalności polega na realizowaniu projektów związanych z produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, będą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zdaniem Wnioskodawczyni, przekazanie środków na rzecz podmiotów, których działalność gospodarcza zbieżna będzie z celami statutowymi realizowanymi przez Wnioskodawczynię podlegać będzie zwolnieniu w zakresie określonym w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej CIT.
Nie ulega wątpliwości, że podmiot, który zamierza skorzystać ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w tym przepisie, musi mieć w statucie jako przedmiot swojej działalności przynajmniej jeden z rodzajów działalności wymienionych w ustawie o CIT, a są to następujące rodzaje działalności: naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego. Podatnik dla realizacji zwolnienia musi spełniać dwa warunki: jego celem statutowym musi być działalność wymieniona jak powyżej oraz uzyskane przez jednostkę dochody muszą być wydatkowane na ten cel. Ustawa o CIT nie zawiera wymogu, iż wskazane w przepisie regulującym zwolnienie cele statutowe mają być głównymi czy jedynymi celami działalności osoby prawnej. Tym samym statut osoby prawnej może przewidywać inne rodzaje prowadzonej działalności, a zwolnieniu podlegać będą jedynie dochody wydatkowane na cele określone w ustawie.
Z przedstawionego wcześniej stanu faktycznego sprawy wynika jednoznacznie, że po wprowadzeniu zmian do statutu, jednym z celów Wnioskodawczyni będzie wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska w zakresie wdrażania projektów związanych z produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Cel ten zatem jest zbieżny z celami wskazanymi w katalogu ustawowym. Dlatego też uznać należy, że środki przekazane w formie nieoprocentowanej pożyczki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia, którego zadaniem będzie produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej, można zaliczyć do środków korzystających ze zwolnienia.
Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych orzekających w podobnych sprawach, podatnik realizujący swój cel statutowy w zakresie, w jakim przeznacza swoje dochody na realizację tego celu korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (wyrok NSA z dnia 8 lutego 2012 r., sygn. II FSK 1500/10, LEX nr 1116113). W przypadku podatnika, którego celem statutowym jest jeden z rodzajów działalności, wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, dochód podlegający opodatkowaniu powstanie jedynie w zakresie, w jakim podatnik nie przeznaczy całości swojego dochodu na cele statutowe (Wyrok WSA z dnia 26 sierpnia 2011 r., sygn. I SA/Łd 618/11, LEX 1085546; Wyrok WSA z dnia 26 maja 2009 r., sygn. III SA/Wa 3511/08, LEX 533715). Co warto podkreślić, nie ma przy tym znaczenia czas, jaki upłynie pomiędzy uzyskaniem dochodu przez podmiot realizujący zadania wynikające z katalogu ustawowego, a wydatkowaniem na nie środków.
Do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wystarcza przeznaczenie uzyskanego dochodu na wskazane cele. Nie ma natomiast znaczenia to, co następnie stanie się z użytymi przez podatnika środkami, w szczególności w sytuacji, gdy cel statutowy zostanie już zrealizowany, czy też podatnik przestanie go już realizować (Wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2012 r., sygn. II FSK 1369/10, LEX 1113590). Ze zwolnienia tego podatnik może skorzystać pod warunkiem, iż zadeklarowany jako przeznaczony na określony cel dochód faktycznie na niego wydatkuje (Wyrok WSA z dnia 22 lutego 2008 r., sygn. I SA/Łd 1234/07, LEX 558180).
W przedmiotowej sprawie, zdaniem Wnioskodawczyni nie ulega wątpliwości, że środki przekazane w formie nieoprocentowanej pożyczki, będzie można uznać za przeznaczone na wykonywanie działalności statutowej, zgodnej z ustawowym katalogiem.
Ponadto, jak wynika z wydanych w sprawach o podobnym charakterze interpretacji indywidualnych, przez pojęcie "których celem statutowym jest działalność" należy rozumieć nie tylko bezpośrednie wydatkowanie tych środków przez Fundację, lecz także wspieranie takiej działalności, jeżeli wynika to wprost z zatwierdzonego przez Jednostkę statutu. W konsekwencji, zwolnienie z dochodu będzie miało miejsce także w sytuacji jego wydatkowania na wspieranie działalności statutowej, realizowanej przez inny podmiot. Może to być to, np. dofinansowanie innej fundacji, o ile realizuje ona cele wskazane w statucie organizacji, która przeznacza swój dochód na te cele (interpretacja indywidualna z dnia 26 maja 2009 r. - ITPB3/423-171/09/DK). Podobnie stwierdzono w interpretacji z dnia 19 listopada 2007 r. - przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 nie wyklucza prowadzenia działalności oświatowej, naukowej czy działalności polegającej na ochronie środowiska w sposób pośredni. Istotne jest jedynie to, aby doszło do rzeczywistego prowadzenia tego rodzaju działalności a nie to, aby działalność miała bezpośredni charakter (znak: IP-PB3-423-109/07-2/AG).
W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawczyni, środki, jakie przekaże ona spółce kapitałowej w formie nieoprocentowanej pożyczki w celu realizacji przez tę spółkę działalności tożsamej z celami statutowymi Wnioskodawczyni, będą zwolnione z podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Takie zachowanie należy bowiem uznać za przykład realizacji celów statutowych w sposób pośredni, tj. przez inną jednostkę, zależną od Wnioskodawczyni spółkę kapitałową, której działalność polegać ma m.in. na wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji energii elektrycznej uzyskanej z odnawialnych źródeł energii.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje za nieprawidłowe.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) fundacje mogą być ustanowione dla realizacji zgodnych z interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska i zabytków. Powołując fundację fundator - stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy - m.in. określa cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji.
Fundacje posiadają osobowość prawną, a zatem jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) jako podmioty, które zwolnione są od podatku. Z uwagi na powyższe należy wskazać, iż fundacje, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że fundacje ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2).
Katalog dochodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania zawiera art. 17 ust. 1 ww. ustawy.
Nadmienić należy przy tym, że w przypadku podatników, którzy uzyskują dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem określonego rodzaju działalności w pierwszej kolejności należy poddać analizie każde przysporzenie majątkowe jednostki i ponoszone przez nią koszty pod kątem możliwości zaliczenia ich do przychodów podatkowych oraz do kosztów uzyskania przychodów.
W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo - techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenie wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.
Natomiast ust. 1c powołanej ustawy wskazuje, iż przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w przedsiębiorstwach państwowych i spółkach (...).
Podkreślenia wymaga, iż ramy omawianego zwolnienia wyznaczone zostały przez art. 17 ust. 1b i art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zgodnie z art. 17 ust. 1a pkt 2 tej ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.
W myśl art. 17 ust. 1b ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Fundacja w związku ze sprzedażą w 2009 r. nieruchomości, będącej jej własnością, uzyskała dochód. Dochód ten, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wolny od podatku, pod warunkiem przeznaczenia go na cele statutowe, które są zgodne z katalogiem wskazanym w tym przepisie. Wnioskodawczyni w 2013 r. nabyła 100% udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Ze względu jednak na fakt, iż środki, za które zakupiła ona udziały, pochodziły ze sprzedaży nieruchomości i przeznaczone one zostały na inne cele niż wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zapłacony został liniowy podatek dochodowy. Ponadto Wnioskodawczyni (po zmianach statutu), planuje w przyszłości przekazać innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nieoprocentowane pożyczki (potwierdzone na piśmie), z których środki przeznaczone mają zostać na inwestycje w odnawialne źródła energii. Spółka bowiem ubiegać się chce w najbliższej przyszłości o dofinansowanie do inwestycji z tego zakresu ze środków unijnych przekazanych przez X. W tym celu musi zgromadzić kapitał niezbędny do zapewnienia wkładu własnego do realizowanego projektu. Wnioskodawczyni nie wyklucza, że w przyszłości, w przypadku uzyskania pozytywnej interpretacji Ministra Finansów, będzie chciała przekazać w formie pożyczki środki również innym podmiotom - spółkom kapitałowym o podobnym przedmiocie działalności.
Wątpliwości Wnioskodawczyni budzi możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego przewidzianego w art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do uzyskanych dochodów, przekazanych przez Nią w formie nieoprocentowanych pożyczek na rzecz spółek kapitałowych, zajmujących się produkcją energii ze źródeł odnawialnych.
W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolnieniem warunkowym w celu skorzystania z tego zwolnienia należy spełnić łącznie dwie przesłanki:
1. podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową wymienioną w ww. przepisie, przy czym statut może przewidywać również inne cele działalności,
2. uzyskane dochody muszą być przeznaczone wyłącznie na cele tej preferowanej przez ustawodawcę działalności statutowej oraz bez względu na termin - wydatkowane na te cele.
Utrata zwolnienia następuje, zatem wyłącznie w wypadku, gdy dochód przeznaczony na działalność wskazaną w ustawie zostanie zużyty na inne cele i tylko do wysokości dochodu spożytkowanego niezgodnie z deklaracją. Dopiero bowiem stwierdzenie (zadeklarowanie woli o skorzystaniu ze zwolnienia), że dochód wskazany w zeznaniu podatkowym jako zwolniony faktycznie przeznaczony na inne cele, powoduje utratę zwolnienia od podatku.
Należy również podkreślić, iż zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu. Albowiem przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinno charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował. Zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a ww. ustawy. Ważny jest tu cel na jaki jest dochód przeznaczony, a nie źródło pochodzenia dochodu.
Nie spełnienie któregokolwiek z wyżej określonych warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia przedmiotowego skutkuje tym, iż Wnioskodawca musi się liczyć z obowiązkiem poniesienia ciężaru podatku dochodowego.
Z powyższego można wywieźć, że intencją ustawodawcy jest wspieranie, poprzez zastosowanie zwolnienia jednostek innych niż wymienione w powyższym przepisie. Przekazanie środków pieniężnych spółce kapitałowej, w postaci nieoprocentowanej pożyczki, będzie wspieraniem działalności komercyjnej, odpłatnej, o której mowa w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wobec powyższego w danej sytuacji nie można zastosować zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4, gdyż działania Fundacji niezgodne są z art. 17 ust. 1c ww. ustawy.
Przy czym podkreślić należy, iż z treści § 8 i § 9 Statutu Fundacji wynika, iż celem działania Fundacji jest wspieranie organizacji działających na rzecz kultury i oświaty dzieci, wspieranie inicjatyw społecznych przy organizowaniu nowych obiektów rekreacyjno-sportowych dla dzieci a ponadto podejmowanie innych przedsięwzięć, jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności Fundacji, oraz zakupy leków, sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie leczenia sanatoryjnego i rehabilitacyjnego, dofinansowanie wyżywienia dla dzieci w przedszkolach i szkołach, działalność gospodarczą, zakupy odzieży i podręczników szkolnych, sponsorowanie organizacji kulturalno-oświatowych, partycypowanie i finansowanie tworzenia nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, prewencję.
Z opisanego zdarzenia przyszłego, a szczególnie wskazanego § 8 i § 9 Statutu Fundacji, nie wynika iż działalność polegająca na udzielaniu nieoprocentowanych pożyczek stanowi działalność statutową Fundacji. Jednocześnie nie można domniemywać, iż działalność polegająca na udzielaniu nieoprocentowanych pożyczek spółce kapitałowej jest tożsama z działalnością polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych. Zauważyć bowiem należy, iż określenie celów statutowych Wnioskodawczyni pod kątem Jej uprawnień podatkowych musi być precyzyjne i ścisłe. Z podatkowego punktu widzenia chodzi tu bowiem o zwolnienie dochodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych. Wymóg ten w równym stopniu dotyczy sformułowania ustawy, jak też wymienionych w statucie rodzajów statutowej działalności jednostki, co oznacza, iż nie mogą być one poddane wykładni rozszerzającej.
Wnioskodawczyni z myślą o skuteczniejszej realizacji swoich głównych celów statutowych, postanowiła zmienić swój statut i rozszerzyć katalog swych celów statutowych również na działalność polegającą na "propagowaniu i wspieraniu działań na rzecz ochrony środowiska w zakresie wdrażania projektów związanych z produkcją energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych".
Ponadto Fundacja zamierza w przyszłości przekazać środki pieniężne w postaci nieoprocentowanych pożyczek spółkom kapitałowym. Środki te mają zostać przeznaczone na inwestycje w odnawialne źródła energii.
Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku stanowisko argumentuje faktem, iż przekazanie środków pieniężnych w formie pożyczki spółce kapitałowej będzie tożsame z celami statutowymi Fundacji, które to należy uznać za pośredni sposób wydatkowania dochodu.
W tym miejscu zauważyć należy, iż ustawodawca dopuszczając w art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych także pośredni sposób wydatkowania dochodu na cel społecznie użyteczny z zachowaniem prawa do zwolnienia podatkowego, w art. 17 ust. 1e ustawy ten pośredni sposób ograniczył do przypadków enumeratywnie wyliczonych w pkt 1-3. Jednocześnie podkreślić należy, iż zbiór rodzajów lokowania środków pieniężnych, uprawniających podatnika do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa m.in. w art. 17 ust. 1 ustawy jest zbiorem zamkniętym, co prowadzi do wniosku, iż inne sposoby lokowania wspomnianych dochodów nie korzystają z takiego zwolnienia.
W myśl art. 17 ust. 1e zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie:
1. wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;
2. papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384), o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również w przypadku gdy zarządzanie portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
3. jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.
Zgodnie z art. 17 ust. 1f zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1.
Podkreślić także należy, iż z przepisów art. 17 (w szczególności z art. 17 ust. 1a pkt 2) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika jednoznaczne powiązanie zwolnienia podatkowego z rzeczywistym i bezpośrednim wydatkowaniem dochodu na cele statutowe. Pośrednie etapy alokacji dochodu poza wskazanymi w art. 17 ust. 1e, choćby były obliczone na zwiększenie dochodu i jego przeznaczenie w przyszłości na cele statutowe, nie są objęte przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego, przewidzianym w art. 17 ww. ustawy, w tym również nie są objęte zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 4.
Reasumując, mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, iż w przypadku przekazanych przez Wnioskodawczynię na rzecz spółek kapitałowych w formie pożyczki uzyskanych dochodów nie będą one objęte przedmiotem zwolnienia od podatku dochodowego, przewidzianym w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a tym samym nie będą objęte zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 4, gdyż uzyskany dochód wydatkowany został na cel inny niż wymieniony w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.
Odnosząc się natomiast do powołanych przez Wnioskodawczynię orzeczeń sądowych i interpretacji indywidualnej, tut. Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych, konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych, czy też w zdarzeniach przyszłych i tylko do nich się odnoszącymi, (innych niż przedstawiony przez Wnioskodawczynię w przedmiotowej sprawie), w związku z tym nie mają waloru wykładni powszechnie obowiązującej.
Jednocześnie podkreślić należy, że tutejszy organ wydając przedmiotową interpretację indywidualną wskazał zakres i sposób zastosowania norm prawa podatkowego ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz postawionego pytania. Jednocześnie ocenił stanowisko Wnioskodawcy pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Co do zasady bowiem przedmiotem interpretacji indywidualnych wydawanych na podstawie art. 14b Ordynacji jest sam przepis prawa podatkowego. Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego czy kontrolnego.
Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.