Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

IPTPP1/443-766/13-5/MH

Pismo

z dnia 4 listopada 2013 r.

Izba Skarbowa w Łodzi

IPTPP1/443-766/13-5/MH

Prawo uniwersytetu do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach umowy konsorcjum, którego celem jest wytworzenie nowych materiałów i rozwiązań technologicznych do produkcji elektroniki elastycznej opartej o wykorzystanie grafenu.www.mofnet.gov.pl


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2013 r. (data wpływu 9 października 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 23 października 2013 r. (data wpływu 28 października 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu "..."- jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 9 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu "...".
Wniosek uzupełniono w dniu 28 października 2013 r. w zakresie prawa reprezentacji oraz doprecyzowania opisu stanu faktycznego.
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.
Uniwersytet jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Uniwersytet zawarł umowę z Centrum... o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu "...". W ramach realizowanego projektu nie ma konkretnego zamawiającego, będącego odbiorcą usługi. Centrum występuje jako strona finansująca.
Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu "...". Jest to umowa konsorcjum, a Uniwersytet jest liderem konsorcjum, czyli Wykonawcą. W umowie jest zawartych trzech Współwykonawców. Przez konsorcjum należy rozumieć konsorcjum naukowe, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o zasadach finansowania nauki.
Realizacja projektu obejmuje dwie fazy:
a. faza badawcza - badania przemysłowe lub prace rozwojowe,
b. faza przygotowań do wdrożenia - działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej - komercjalizacja.
Dofinansowanie na realizację projektu zostanie przekazane przez Centrum. Wykonawcy oraz za pośrednictwem Wykonawcy Współwykonawcom. Lider konsorcjum reprezentuje konsorcjum we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem umowy. Lider konsorcjum oraz każdy z partnerów konsorcjum wykonuje zakres zadań określony w umowie. Środki finansowe na realizację projektu nie mogą być wydatkowane na inne cele niż określone w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego.
W związku z realizacją projektu zostaną poniesione różnorodne kategorie kosztów, przy czym koszty te mogą być podzielone na następujące grupy:
* koszty bezpośrednie - związane bezpośrednio z działalnością zespołów badawczych, w tym: koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz inne koszty realizacji projektu, np. zakup aparatury naukowo - badawczej;
* koszty pośrednie - obejmujące w szczególności koszty obsługi administracyjno-finansowej projektu, dostawy energii i innych mediów, urządzeń i pomieszczeń, koszty korespondencji.
Warunkiem zawartej umowy jest zastosowanie wyników projektu w działalności gospodarczej. Wykonawca i Współwykonawcy zobowiązują się zapewnić w umowie konsorcjum prawidłową realizację projektu. Wykonawca jest zobowiązany rezultaty prac w postaci raportu końcowego przedłożyć Centrum w terminie do 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu. Rezultaty będące przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie powstałe w ramach projektu stanowią własność Wykonawcy lub Współwykonawców.
Rezultatem projektu "..." będzie wytworzenie nowych materiałów i rozwiązań technologicznych do produkcji elektroniki elastycznej opartej o wykorzystanie grafenu. Prace będą prowadzone w kierunku przygotowania zawierających grafen past i atramentów dedykowanych do nadruków o wysokim przewodnictwie elektrycznym. Unikalne właściwości użytkowego materiału (grafenu) pozwalają na produkcję elektroniki transparentnej, w tym ekranów dotykowych, tranzystorów, organicznych diod elektroluminescencyjnych i baterii słonecznych. Projekt prowadzony będzie wspólnie z przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji na rynku nowych technologii, które posiada bogate doświadczenie w dziedzinie drukowanej elektroniki. Doświadczenie przedsiębiorstwa w znacznym stopniu ułatwi proces zastąpienia używanych obecnie, patentowanych, atramentów i past na bazie związków organicznych i związków srebra przez zastosowanie grafenu.
Taka innowacja daje wysokie szanse na znaczne poprawienie parametrów finalnych produktów i ich pomyślną komercjalizację uwzględniającą ochronę patentową i/lub licencyjną. Prowadzone prace nie będą ograniczały się do badań w skali laboratoryjnej, ale od samego początku będą koncentrowały się na możliwościach przeniesienia uzyskanych technologii do skali przemysłowej. Zakupy dokonywane przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, na którą wystawiane są faktury VAT związane z realizacją projektu będą służyły osiągnięciu celów przedstawionych w poz. G wniosku ORD-IN. Zdaniem Wnioskodawcy są to cele, które są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług - przeniesienie uzyskanych technologii do skali przemysłowej (komercjalizacja etatów prac badawczych).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odliczenia VAT w 100% z faktur wystawionych na Uniwersytet dokumentujących zakup towarów i usług.
Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy VAT.
Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).
Uczelnia ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na Uniwersytet dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z projektem dofinansowanym przez Centrum, ponieważ przewiduje korzystać z efektów prac projektu w przyszłości. Występuje więc związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Celem i zamiarem Uniwersytetu w momencie realizacji projektów jest komercjalizacja ich wyników - wykorzystanie w przyszłości nabytych w celu realizacji projektu opracowań do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Efektem realizowanych prac jest zdobyta wiedza, a rezultaty prac w postaci raportu końcowego zostaną przedłożone zlecającemu Centrum w określonym terminie. Prawa do wykorzystania wyników i efektów badań pozostają własnością konsorcjum.
W ramach realizowanego projektu nie ma konkretnego zamawiającego, będącego odbiorcą usługi. Centrum występuje jako strona finansująca. Rezultaty będące przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie powstałe w ramach projektu stanowią własność Wykonawcy lub Współwykonawców. Zdaniem Wnioskodawcy, Uniwersytetowi przysługuje prawo do odliczenia w 100% VAT naliczonego od faktur wystawionych na Uniwersytet dokumentujących zakup towarów i usług.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.
Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest wykorzystywanie zakupionych towarów lub usług do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.
Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).
Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).
Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Uniwersytet zawarł umowę z Centrum o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu "...". W ramach realizowanego projektu nie ma konkretnego zamawiającego, będącego odbiorcą usługi. Centrum występuje jako strona finansująca. Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu "...". Jest to umowa konsorcjum, a Uniwersytet jest liderem konsorcjum, czyli Wykonawcą. W umowie jest zawartych trzech Współwykonawców.
Realizacja projektu obejmuje dwie fazy:
a. faza badawcza - badania przemysłowe lub prace rozwojowe,
b. faza przygotowań do wdrożenia - działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej - komercjalizacja.
Lider konsorcjum reprezentuje konsorcjum we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem umowy. Lider konsorcjum oraz każdy z partnerów konsorcjum wykonuje zakres zadań określony w umowie. Środki finansowe na realizację projektu nie mogą być wydatkowane na inne cele niż określone w umowie. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego. Warunkiem zawartej umowy jest zastosowanie wyników projektu w działalności gospodarczej. Wykonawca i Współwykonawcy zobowiązują się zapewnić w umowie konsorcjum prawidłową realizację projektu. Wykonawca jest zobowiązany rezultaty prac w postaci raportu końcowego przedłożyć Centrum w terminie do 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu. Rezultaty będące przedmiotem praw własności przemysłowej oraz rezultaty niepodlegające takiej ochronie powstałe w ramach projektu stanowią własność Wykonawcy lub Współwykonawców. Rezultatem projektu będzie wytworzenie nowych materiałów i rozwiązań technologicznych do produkcji elektroniki elastycznej opartej o wykorzystanie grafenu. Projekt prowadzony będzie wspólnie z przedsiębiorstwem o ugruntowanej pozycji na rynku nowych technologii, które posiada bogate doświadczenie w dziedzinie drukowanej elektroniki. Doświadczenie przedsiębiorstwa w znacznym stopniu ułatwi proces zastąpienia używanych obecnie, patentowanych, atramentów i past na bazie związków organicznych i związków srebra przez zastosowanie grafenu. Zakupy dokonywane przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, na którą wystawiane są faktury VAT związane z realizacją projektu będą służyły osiągnięciu celów przedstawionych opisie stanu faktycznego. Zdaniem Wnioskodawcy są to cele, które są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług - przeniesienie uzyskanych technologii do skali przemysłowej (komercjalizacja etatów prac badawczych).
Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunek ten został spełniony, albowiem Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte w ramach realizacji projektu towary i usługi, jak wskazał Wnioskodawca, służą osiągnięciu celów, które są związane z czynnościami opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Zatem, Zainteresowany ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki związane z realizacją ww. projektu.
Reasumując, Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na Uniwersytet dokumentujących zakup towarów i sług w związku z realizacją projektu pn. "..", ponieważ jak wskazał Zainteresowany, poniesione wydatki służą osiągnięciu celów, które są związane z czynnościami opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Prawo to przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.
Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.
Należy zauważy, iż w myśl art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem należy podkreślić, iż tut. Organ wydał niniejszą interpretację prawa podatkowego wyłącznie na pisemny wniosek Zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Tym samym z niniejszej interpretacji nie należy wywodzić skutków prawnopodatkowych dla Współwykonawców projektu.
Odnośnie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, tutejszy Organ wyjaśnia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika zatem, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny przesłanych załączników.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.