Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

IPTPP2/443-797/13-2/JN

Pismo

z dnia 28 listopada 2013 r.

Izba Skarbowa w Łodzi

IPTPP2/443-797/13-2/JN

Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług przez Uczelnię w związku z zakupem towarów i usług dokonywanych w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

W treści pisma wskazano na tematykę odliczeń podatku VAT przez Uczelnię w ramach zakupów towarów i usług dokonywanych w projekcie (...) w związku z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa na lata 2007-2013.

www.mofnet.gov.pl


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2013 r. (data wpływu 7 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 7 października 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...".
W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny.
Politechnika jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Politechnika realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" projekt o nazwie "...". Termin zakończenia realizacji projektu jest planowany na dzień 31 grudnia 2013 r.
W ramach realizowanego wniosku przewiduje się uzupełnienie bazy dydaktycznej i badawczej 4 Laboratoriów Wydziału. W laboratorium Hydrauliki i Hydrologii powstaną 4 stanowiska laboratoryjne obejmujące: stanowisko do badania przepływów; stanowisko obrazujące równanie Bernoulliego i pomiar ciśnienia statycznego; stanowisko do badania przepływu wody w ośrodku gruntowym; układ pompowy ze zbiornikiem dolnym. W Pracowni Analiz Środowiska 1 stanowisko laboratoryjne do badania ilości i jakości opadów atmosferycznych. W laboratorium Geotechniki 1 stanowisko bezpośredniego ścinania do wyznaczenia podstawowych parametrów mech. gruntów, oceny statecz. skarp, plan. robót rekultywacyjnych i proj. posadowień. W laboratorium Fotogrametrii i Teledetekcji powstanie 20 stacji fotogrametryczno-teledetekcyjnych oraz uzupełnione zostaną tachimetry elektryczne (3 szt.), niwelatory laserowe (2 szt.), ręczne dalmierze laserowe (5 szt.). Utworzone stanowiska laboratoryjne przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia studentów Inżynierii. Łączny koszt zakupu ww. aparatury został zaplanowany w kwocie 374 223,91 PLN.
Zakupiona aparatura naukowo-badawcza będzie wykorzystywana wyłącznie przez Politechnikę do kształcenia studentów. Przewiduje się również wykonywanie prac naukowo-badawczych przy użyciu zakupionej aparatury tylko i wyłącznie na potrzeby Uczelni (na cele statutowe). Dokonane w ramach ww. projektu zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, gdyż zakupiona aparatura będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na potrzeby statutowe Uczelni. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji ww. projektu są wystawiane na Wnioskodawcę jako beneficjenta projektu.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
Czy w ramach zakupów towarów i usług dokonywanych w projekcie "..." przysługuje Uczelni prawo do odliczenia podatku VAT.
Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach realizowanego projektu "..." nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji ww. projektu nie przewiduje się wykorzystania ww. zakupów do sprzedaży opodatkowanej.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.
Stosownie do treści art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.
Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (niewystępujących w przedmiotowej sprawie).
Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).
Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.1. Rozwój innowacji, wspieranie działalności dydaktycznej i badawczej szkół wyższych oraz placówek sektora "badania i rozwój" projekt o nazwie "....". Termin zakończenia realizacji projektu jest planowany na dzień 31 grudnia 2013 r.
Zakupiona aparatura naukowo-badawcza będzie wykorzystywana wyłącznie przez Wnioskodawcę do kształcenia studentów. Przewiduje się również wykonywanie prac naukowo-badawczych przy użyciu zakupionej aparatury tylko i wyłącznie na potrzeby Uczelni (na cele statutowe). Dokonane w ramach ww. projektu zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, gdyż zakupiona aparatura będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie na potrzeby statutowe Uczelni. Faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji ww. projektu są wystawiane na Wnioskodawcę jako beneficjenta projektu.
Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - dokonane w ramach ww. projektu zakupy towarów i usług nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.
Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...", ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
W zakresie przedmiotowego projektu Zainteresowany nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r. poz. 247, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.
Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.
Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zaistniałego stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.