Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

ITPP2/443-399/13/KT

Pismo

z dnia 29 maja 2013 r.

Izba Skarbowa w Bydgoszczy

ITPP2/443-399/13/KT

Prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez Uniwersytet, w związku z zakupami dokonywanymi na potrzeby realizacji badań, w ramach projektu, zgodnie z art. 86 u.p.t.u.

W treści pisma wskazano na prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z zakupami dokonywanymi na potrzeby realizacji badań, w ramach planowanego projektu, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

www.mofnet.gov.pl


INTERPRETACJA INDYWIDUALNA
Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2013 r. (data wpływu 26 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "N." - jest prawidłowe.
UZASADNIENIE
W dniu 26 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "N.".
W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
Uniwersytet jest publiczną szkołą wyższą, działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.
Jego działalność obejmuje zarówno obszar podlegający opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jak również niepodlegający temu podatkowi i zwolniony od podatku. Działalność statutowa Uniwersytetu, niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to przede wszystkim dydaktyka i badania naukowe finansowane z dotacji. Odpłatna działalność, to przede wszystkim usługi edukacyjne, które korzystają ze zwolnienia od podatku (zajęcia na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych itp.). Uniwersytet wykonuje również działalność opodatkowaną, polegającą na wynajmie lokali, badaniach wykonywanych na zlecenie oraz sprzedaży usług informatycznych.
Uniwersytet, na podstawie umowy grantowej, pod auspicjami Komisji Europejskiej (7 Program Ramowy, temat:..), realizuje projekt pn. "N.". W ramach jego realizacji rozwijana zostaje technologia in ovo, której nieodzownym elementem jest urządzenie do automatycznej iniekcji bioaktywnych substancji in ovo. Technologia ta pozwala na dostarczanie prebiotyków do układu pokarmowego drobiu, w celu podwyższania poziomów prozdrowotnej mikroflory i ograniczania infekcji. Odbywa się to poprzez iniekcję naturalnych, bioaktywnych substancji (prebiotyków) bezpośrednio do zarodka w jaju, poprzez automatyczną iniekcję wymagającą zastosowania autorskiego urządzenia o wysokiej przepustowości.
Wszystkie wydatki związane z powyższym projektem, zgodnie ze schematem wskazanym w dokumencie Komisji Europejskiej "Work Programme 2013-Capacities", dotyczą bezpośredniego finansowania badań na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Schemat finansowania uwzględnia kwalifikowalność wydatków związanych z kosztami realizacji zadań badawczych przez uniwersytety i centra badawcze, z których rezultatów skorzysta partnerskie przedsiębiorstwo. Schemat finansowania Komisji Europejskiej wspiera m.in. nabywanie technologicznej wiedzy typu know-how, zakupionej w ramach projektu od wykonawcy badań (w tym przypadku od Uniwersytetu).
Podstawowym warunkiem finansowania projektu było założenie, że badania dotyczą rozwoju innowacyjnych technologii i tylko w takim przypadku są priorytetowo dofinansowywane przez Komisję Europejską. Dostarczona technologia in ovo zostaje przekazana przedsiębiorstwu, w ramach realizacji projektu, a nabyta wiedza technologiczna przyczyni się do osiągnięcia przez nie wyraźnego efektu ekonomicznego. Wdrożenie idei ww. technologii, której element stanowi urządzenie do automatycznej iniekcji substancji bioaktywnych, spowoduje potencjalny wzrost ekonomiczny, poprzez możliwość produkcji mięsa drobiowego o podwyższonej jakości konsumpcyjnej.
W ramach projektu Uniwersytet ponosi określone koszty z zastrzeżeniem, że w przypadku nabycia opodatkowanego podatkiem od towarów i usług, jedynie kwota netto jest kwalifikowana i współfinansowana ze środków 7. Programu Ramowego. Podatek od towarów i usług stanowi koszt beneficjenta. Uniwersytet jest jednocześnie partnerem i podwykonawcą w projekcie. Okresowo, wystawia firmie, dla której opracowywane jest rozwiązanie, faktury VAT za wykonanie określonych badań. Z tego tytułu rozlicza podatek należny.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:
Czy Uniwersytetowi będzie przysługiwało prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z zakupami dokonywanymi na potrzeby realizacji badań, w ramach przedmiotowego projektu, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Zdaniem Wnioskodawcy, powołującego się na treść przepisu art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług, zasady realizacji projektu, gdzie wystawia firmie faktury VAT za przeprowadzone prace naukowo-badawcze (podatek nie jest kwalifikowany w projekcie) sprawiają, że ponoszone koszty, niezbędne do przeprowadzenia badań, opodatkowane podatkiem od towarów i usług, są związane bezpośrednio z czynnościami opodatkowanymi w rozumieniu powołanego przepisu.
Uniwersytet stwierdził, iż w związku z faktem, że wydatki poniesione w ramach projektu, będą związane bezpośrednio z czynnościami opodatkowanymi, będzie miał prawo do odliczenia podatku w pełnej wysokości od wszystkich zakupów towarów i usług, dokonywanych w związku z realizacją tego projektu.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a ww. artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.
Z treści art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane uregulowania prawne należy stwierdzić, że skoro Uniwersytet - jak wynika z treści wniosku - realizuje przedmiotowy projekt w ramach badań wykonywanych na zlecenie, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, przysługuje mu prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług, związanych z tym projektem, pod warunkiem, że nie występuje żadna z okoliczności wyłączających to prawo, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.
Jednocześnie należy zaznaczyć, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, ponieważ kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.
Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.