Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

PP3-812-94/2006/BL/203

Pismo

z dnia 10 lutego 2006 r.

Ministerstwo Finansów

PP3-812-94/2006/BL/203

Stosowanie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w odniesieniu do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

Jeśli z zawartych umów na wykonanie usług naukowo-badawczych wynika, że nie jest dokonywane żadne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wówczas nie występuje świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dz.Urz.MF.2006/3/28


Dyrektorzy
Izb Skarbowych
Dyrektorzy
Urzędów Kontroli Skarbowej
W związku z licznymi pytaniami w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) w odniesieniu do kwestii opodatkowania usług naukowobadawczych podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60, ze zm.) uprzejmie wyjaśniam:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o których mowa w tym przepisie, rozumie się co do zasady każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy (art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w tym czynności wymienione w pkt 1-3 tego przepisu). Przez pojęcie świadczenia, zdefiniowane w art. 8 ust. 1 ww. ustawy należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby. Świadczenie, o którym mowa wyżej zakłada istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą, konsumentem). Zatem w pojęciu świadczenia na rzecz, mieszczą się świadczenia na rzecz podmiotów i osób trzecich. Rozstrzygnięcie, czy czynności związane z prowadzeniem badań naukowych, prac rozwojowych itp. stanowią świadczenie usług w rozumieniu ww. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług może być dokonane na podstawie analizy umów dotyczących konkretnego stanu faktycznego.
Jeśli z zawartych umów na wykonanie usług naukowo-badawczych wynika, że nie jest dokonywane żadne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wówczas nie występuje w rozumieniu przepisów art. 8 ust. 1 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
W sytuacji natomiast gdy usługa naukowo-badawczą jest realizowana na zlecenie na rzecz zamawiającego, który będzie odbiorcą usługi, dysponentem czy zarządzającym prawami do wykorzystywania efektów prac naukowo-badawczych, wówczas czynność taką należy uznać za świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
W przypadkach, gdy podmiot świadczący usługę naukowo-badawczą uzyska środki, które stanowią część lub całość np. dopłaty do ceny (kwoty należnej) za usługę, kwoty tej dopłaty (uwzględniając brzmienie art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług) wchodzą u podatnika świadczącego usługę do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług i podlegają one opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (lub zwolnieniu) według stawki właściwej dla świadczenia którego dotyczą.