Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Akty prawne

Uznanie uczelni za przedsiębiorcę w rozumieniu prawa konkurencji

XVII Amc 18/2005

Wyrok

z dnia 28 września 2005 r.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

XVII Amc 18/2005

Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za niedozwolone i zakazuje Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o nazwie "Umowa" o treści następującej:
1. § 3 ust. 3 w zakresie "W przypadku wpłaty po terminie Student zobowiązany jest do zapłaty odsetek umownych w wysokości 10% czesnego, ale nie więcej niż 20 zł za każdy miesiąc opóźnienia (niezależnie od wysokości czesnego)",
2. § 3 ust. 6 w zakresie: "W przypadku uchybienia terminowi płatności, Student zobowiązany jest do zapłaty odsetek umownych w wysokości 5% czesnego, ale nie więcej niż 10 zł za każdy miesiąc opóźnienia",
3. § 6 ust. 1 w zakresie: "Z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i 3 Student ma prawo do rozwiązania umowy z końcem danego semestru, tj. z dniem 28 lutego w semestrze zimowym, i z dniem 30 września w semestrze letnim (...)".

MSiG 2006/56/3107

205291

Dz.U.1964.16.93: art. 80
Dz.U.1964.43.296: art. 479(45)

Uzasadnienie faktyczne
Dnia 28 września 2005 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w składzie: Przewodniczący: SSR del. Marta Sadowska, protokolant: st. sekr. sąd. Anna Woroniecka, po rozpoznaniu w dniu 14.09.2005 r., w Warszawie sprawy z powództwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeciwko Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone:
I. Uznaje za niedozwolone i zakazuje wykorzystywania w obrocie z konsumentami postanowień wzorca umowy o nazwie "Umowa" o treści następującej:
1. § 3 ust. 3 w zakresie "W przypadku wpłaty po terminie Student zobowiązany jest do zapłaty odsetek umownych w wysokości 10% czesnego, ale nie więcej niż 20 zł za każdy miesiąc opóźnienia (niezależnie od wysokości czesnego)",
2. § 3 ust. 6 w zakresie: "W przypadku uchybienia terminowi płatności, Student zobowiązany jest do zapłaty odsetek umownych w wysokości 5% czesnego, ale nie więcej niż 10 zł za każdy miesiąc opóźnienia",
3. § 6 ust. 1 w zakresie: "Z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i 3 Student ma prawo do rozwiązania umowy z końcem danego semestru, tj. z dniem 28 lutego w semestrze zimowym, i z dniem 30 września w semestrze letnim (...)".
II. W pozostałej części umarza postępowanie w sprawie.