Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Badanie patentowe pozwala podejmować skuteczne decyzje biznesowe

Badanie patentowe pozwala podejmować skuteczne decyzje biznesowe

We współczesnym świecie wiedza, oraz umiejętność jej wykorzystania stanowi o przewadze konkurencyjnej nad innymi. Jednym z ważnych narzędzi wykorzystywanych zarówno w pracach badawczo-rozwojowych, jak również w działalności gospodarczej są badania patentowe.

Badania patentowe dostarczają informacji odnośnie tego jakiego rodzaju rozwiązania ubiegają się o ochronę patentową, jak długo trwa ochrona patentowa, czy jakie technologie i przez kogo są chronione. Z uwagi na fakt, że według danych Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) 80% wiedzy technicznej publikowane jest wyłącznie w patentach, zaś 90% wszystkich nowych wynalazków ujawnione jest w opisach zgłoszeniowych wynalazków oraz opisach patentowych, literatura patentowa stanowi cenne źródło informacji gromadzonej od dziesięcioleci.

W badaniach patentowych wykorzystuje się głównie literaturę patentową, aczkolwiek w niektórych rodzajach badań patentowych można korzystać również z literatury naukowej. Obecnie te dwa źródła wzajemnie się przenikają, gdyż naukowcy coraz częściej przed publikacją wyników swoich prac badawczych w czasopismach naukowych ujawniają je w zgłoszeniach patentowych wynalazków, zabezpieczając w ten sposób swój dorobek naukowy przed możliwością komercyjnego wykorzystania przez innych.

Badania patentowe można dzielić na różne typy, w zależności od rodzaju informacji jaki chcemy uzyskać. Standartowe badania patentowej obejmują:

  • Badanie stanu techniki
  • Badanie zdolności patentowej
  • Badanie stanu prawnego patentu
  • Badania zakresu ochrony patentowej
  • Badanie czystości patentowej

Można również wyodrębnić inne specyficzne rodzaje badań, takie jakbadanie rodziny patentowej czy monitoring technologii.

Jednym z podstawowych badań jest badanie stanu techniki. W badaniu tym, za pomocą ogólnodostępnych i komercyjnych baz danych poszukuje się dokumentów patentowych dotyczących danej technologii, przedmiotu, substancji, procesu itp. Rezultaty tego badania stanowią podstawę do prowadzenia kolejnego typu badania - badania zdolności patentowej.

Badanie zdolności patentowej umożliwia ocenę czy dany wynalazek spełnia kryteria niezbędne do uzyskania patentu, a więc, czy rozwiązanie będące przedmiotem badania jest nowe i wykazuje poziom wynalazczy. W wyniku tego badania można ocenić szanse na uzyskanie ochrony patentowej. Ta informacja przydatna będzie twórcom, którzy zastanawiają się czy warto inwestować w ochronę patentową ich rozwiązania, ale też podmiotom (zarówno przedsiębiorcom jak i jednostkom badawczym), które chciałyby zorientować się, na ile prawdopodobne jest, że wynalazki zgłoszone przez konkurencję uzyskają patent.

Natomiast badanie stanu prawnego patentu polega na ustaleniu czy dane prawo jest w mocy, kto jest uprawnionym z patentu i kiedy upływa maksymalny okres wyłączności.

Z kolei badanie zakresu ochrony patentowej pozwala na ustalenie jakie cechy danego rozwiązania są objęte ochroną patentową i jak należy interpretować treść zastrzeżeń patentowych w świetle opisu patentowego i orzecznictwa.

Badaniem, które łączy wszystkie omówione powyżej rodzaje badań patentowych jest badanie czystości patentowej. Celem badania czystości patentowej jest ustalenie czy wprowadzenie na dany rynek wyrobu lub przemysłowe zastosowanie technologii nie narazi stosującego lub sprzedającego na odpowiedzialność z powodu naruszenia praw wyłącznych udzielonych na rzecz osób trzecich.

Wykorzystując narzędzia stosowane w badaniach patentowych można również ustalić czy dany patent/ zgłoszenie patentowe ma swoje odpowiedniki w innych krajach. Wówczas mamy do czynienia z badaniem rodziny patentowej.

Natomiast śledząc nowe zgłoszenia patentowe/patenty z danej dziedziny można prowadzić monitoring technologii, czy obserwować rozwój danej gałęzi przemysłu a także wybierać obiecujące, nowe kierunki badań.

Reasumując, badania patentowe stanowią cenne źródło informacji. Profesjonalnie przeprowadzone badanie patentowe pozwala zaoszczędzić czas spędzony na poszukiwaniu wiedzy technicznej w danej dziedzinie czy ograniczyć ryzyko naruszeń praw wyłącznych należących do osób trzecich. Jest to również doskonałe narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji biznesowych.

Opr. Iwona Płodzich-Hennig

www.jwp.pl

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło