Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Czy CTT może działać w formie spółki?

Czy CTT może działać w formie spółki?

Od 1 października 2014 r. obowiązują nowe przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych, w szczególności zaś w ramach prawnych form wykonywania działań w zakresie komercjalizacji wyników prac B + R. Wprowadzone zmiany dotknęły bowiem szeregu kwestii ustrojowych jednostek organizacyjnych zajmujących się w ramach uczelni działaniami z zakresu komercjalizacji. Nadal jednak, z pewnymi zmianami, możliwe jest tworzenie przez uczelnie zarówno centrów transferu technologii (CTT), jak i tzw. spółek celowych.

Przed nowelizacją centrum transferu technologii mogło działać w formie jednostki ogólnouczelnianej bądź spółki handlowej lub fundacji. To do władz uczelni należał wybór odpowiedniej w danym przypadku formy prowadzenia działalności CTT, które z założenia były powoływane do prowadzenia działań z zakresu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywania wyników badań i prac rozwojowych do gospodarki. Uczelni przysługiwała przy tym swoboda wyboru pomiędzy jednostką wewnętrzną, niemającą własnej osobowości prawnej (jednostka ogólnouczelniana), a strukturą zewnętrzną, w sensie prawnym samodzielną oraz mającą własną podmiotowość prawną (spółka handlowa lub fundacja).

Od 1 października 2014 r. przepisy stanowią zaś jedynie, że „Centrum transferu technologii utworzone w formie jednostki ogólnouczelnianej działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez senat uczelni, a w przypadku uczelni niepublicznej – przez organ wskazany w statucie" (art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym). Centra w świetle nowych przepisów są powołane w celu szeroko rozumianej komercjalizacji bezpośredniej, przez którą należy rozumieć sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy. W świetle nowych przepisów kompetencje CTT są zatem sformułowane szerzej, obejmują bowiem również prowadzenie działań z zakresu odpłatnego udostępniania wyników prac B + R innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego. Przepisy ustawy nie przewidują wprost zakazu tworzenia CTT w formie spółki. Niemniej brak wyraźnej możliwości w istniejących przepisach należy rozumieć jako brak dopuszczalności tworzenia obecnie CTT w formie spółki. Przepisy o finansach publicznych regulujące funkcjonowanie jednostek sektora finansów publicznych, a taką jest każda uczelnia publiczna, dopuszczają bowiem możliwość tworzenia spółek jedynie w przypadkach wyraźnie przewidzianych w obowiązujących przepisach.

Co jednak z już istniejącymi CTT, funkcjonującymi w formie spółek lub fundacji? Przepisy przejściowe do nowelizacji, która zniosła możliwość tworzenia CTT w formie innej niż jednostka ogólnouczelniana, jednocześnie nałożyły na uczelnie obowiązek dostosowania formy prawnej CTT do obowiązujących przepisów w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. do dnia 1 października 2015 r. W praktyce oznacza to konieczność podjęcia przez uczelnię, jako wspólnika CTT działającego w formie spółki, uchwały o jej rozwiązaniu oraz konieczność przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Jednocześnie uczelnia publiczna może utworzyć w tym czasie CTT w formie jednostki ogólnouczelnianej, która przejmie kompetencje likwidowanej spółki lub fundacji.

Z powyższych przepisów wynika więc jednoznacznie, że nie ma możliwości tworzenia nowych CTT w formie innej niż jednostka ogólnouczelniana. Z kolei utworzone dotychczas CTT powinny zostać zlikwidowane i zastąpione jednostką ogólnouczelnianą.

Należy jednak podkreślić, że istnienie w firmie spółki określenia „centrum transferu technologii" nie musi oznaczać, że dana spółka jest CTT w rozumieniu ustawy. Nie można bowiem wykluczyć, że takie określenie w nazwie będą posiadać uczelniane spółki celowe, powoływane w celu obejmowania lub nabywania udziałów lub akcji w spółkach, aby wdrożyć lub przygotować do wdrożenia wyniki badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami (komercjalizacja pośrednia), lub inne podmioty, niezwiązane w ogóle z uczelniami. Takie podmioty mogą oczywiście działać w dalszym ciągu i nie ma potrzeby podejmowania wobec nich żadnych działań mających na celu ich rozwiązanie czy likwidację.

Źródło: www.bsskancelaria.pl

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło