Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Czy rozliczenia z liderem konsorcjum podlegają VAT?

Czy rozliczenia z liderem konsorcjum podlegają VAT?

Pod jakim reżimem prawnym powinna zostać zawarta umowa konsorcjum?

Odpowiedź:

 • Zarówno prawo cywilne jak i podatkowe nie zawierają legalnej definicji konsorcjum.
 • Konsorcjum może zostać zawiązane w formie umowy między uczestniczącymi podmiotami w celu np. wspólnej realizacji przedsięwzięcia biznesowego.
 • Wymagane elementy umowy konsorcjum naukowego mogą zostać określone przez podmiot wspierający finansowanie przedsięwzięcia będącego celem zawiązanego konsorcjum.
 • Konsorcjum zawartego w formie umowy nie trzeba rejestrować, takie konsorcjum nie jest odrębną osobą prawną.

Jakie są skutki w podatku CIT udziału w konsorcjum?

Odpowiedź:

 • Jeżeli konsorcjum zostaje zawiązane w formie spółki celowej, wszelkie aspekty podatkowe zarówno dla samej spółki jak i jej akcjonariuszy będą opierały się na ogólnych zasadach prawa podatkowego.
 • W przypadku zawarcia umowy konsorcjum nie mamy do czynienia z powstaniem nowego podatnika w rozumieniu ustawy o CIT. W praktyce udział w konsorcjum będzie wspólnym przedsięwzięciem uczestniczących podmiotów.
 • Zgodnie z art. 5 ustawy o CIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną z m.in. wspólnej własności lub przedsięwzięcia ustala się w proporcji do  posiadanego przez wspólnika prawa do udziału w zysku (udziału). Powyższe stosuje się również m.in. do kosztów, zwolnień i ulg podatkowych.
 • Każdy z uczestników konsorcjum samodzielnie odpowiada za swoje obowiązki podatkowe.

PRZYKŁAD
PJB oraz Inwestor zawierają umowę konsorcjum.
PJB planuje przeznaczyć 50% uzyskanego w ramach konsorcjum przychodu na cele niestatutowe.
Zgodnie z zawartą umową konsorcjum PJB przysługuje 60% udziału w zyskach uzyskanych oraz kosztach poniesionych przez konsorcjum.
Konsorcjum w roku 2013 uzyskało opodatkowany przychód 10000 zł przy kosztach podatkowych na poziomie 7000 zł.

Jaka będzie kwota podlegającego opodatkowaniu dochodu uzyskanego przez JPB?

Odpowiedź:

 • Przychód JPB wynosi 10000 zł (przychód) * 60% (zgodnie z umową konsorcjum = 6000 zł
 • Koszty podatkowe JPB wynoszą 7000 zł (koszty poniesione przez konsorcjum * 60%) = 4200
 • Dochód JPB z udziału w konsorcjum = 1800 zł (przychód – koszty)
 • Połowa uzyskanego dochodu może zostać zwolniona z opodatkowanie ze względu na przeznaczenie na cele statutowe.

Czy rozliczenia w ramach konsorcjum generują VAT należny dla PJB?

Odpowiedź:

 • Tak, w przypadku, gdy PJB jest liderem konsorcjum - świadczenia na rzecz kontrahenta konsorcjum co do zasady podlegają VAT.
 • Tak, w przypadku gdy PJB nie jest liderem, ale dokonuje świadczeń bezpośrednio na rzecz klienta konsorcjum - świadczenia na rzecz kontrahenta konsorcjum co do zasady podlegają VAT.
 • Brak jednoznacznej odpowiedzi w przypadku gdy PJB jest uczestnikiem konsorcjum i wykonuje świadczenia na rzecz lidera konsorcjum.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że aby mówić o świadczeniu podlegającym opodatkowaniu VAT, spełnione powinny być następujące przesłanki:

 • istnieje związek prawny pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne,
 • istnieje beneficjent świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym z tytułu otrzymania świadczenia od usługodawcy,
 • odpłatność za otrzymane świadczenie pozostaje w bezpośrednim związku z jego wyświadczeniem.

Nie jest jasne, czy rozliczenia w ramach konsorcjum powinny podlegać opodatkowaniu VAT. Z jednej strony istnieją argumenty aby stwierdzić, iż rozliczenia pomiędzy konsorcjantami nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT. Z drugiej strony, zgodnie z wieloma interpretacjami wydanymi przez  Ministra Finansów:

 • korzystanie z rezultatów wspólnych badań za wynagrodzeniem przez członków konsorcjum, czy
 • przekazanie sprzętu  bądź oprogramowania za wynagrodzeniem w ramach konsorcjum,
 • stanowi czynność opodatkowaną VAT.

Zaleca się rozważenie wystąpienia z wnioskiem o interpretację indywidualną.

Czy podział zysku lub straty pomiędzy członków konsorcjum podlega VAT?

Odpowiedź:

Istnieją argumenty aby stwierdzić, iż rozliczenie straty/zysku pomiędzy partnerami konsorcjum nie stanowi świadczenia usług pomiędzy stronami podlegającego opodatkowaniu VAT.

Czy rozliczenia w ramach konsorcjum powinny być rynkowe dla celów VAT?

Odpowiedź:

Tak, jeżeli pomiędzy PJB a liderem/uczestnikiem konsorcjum istnieją powiązania:

 • Rodzinne – małżeństwo lub pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek ten ma miejsce kiedy pomiędzy kontrahentami lub osobami pełniącymi u kontrahentów funkcje zarządcze, nadzorcze lub kontrolne zachodzą powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowe, majątkowe lub wynikające ze stosunku pracy lub jeśli którąkolwiek z wymiennych osób łączy funkcje zarządzające, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentów;
 • Kapitałowe – gdy jeden lub więcej kontrahentów posiada prawo głosu wynoszące co najmniej 5% wszystkich głosów.

… a wynagrodzenie jest:

 • niższe od wartości rynkowej a nabywca towarów lub usług nie ma pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 • niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usług nie ma pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa lub świadczenie są zwolnione z podatku,
 • wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

i okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Czy rozliczenia w ramach konsorcjum generują VAT naliczony dla PJB?

Odpowiedź:

PJB może odliczyć VAT naliczony na zasadach ogólnych wynikających z art. 86 ustawy o VAT.

 • Uwaga na transakcje, które nie podlegają opodatkowaniu VAT (np. w ramach konsorcjum) – w takim przypadku brak prawa do odliczenia.
 • Uwaga na transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi – czy wysokość odliczonego VAT nie może uleć w przyszłości zmianie w związku z oszacowaniem podstawy opodatkowania u dostawcy.

Źródło: PWC

Pliki do pobrania

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło