Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Dobry czas na wniesienie IP do spółki

Dobry czas na wniesienie IP do spółki

Zarówno rok 2016, jak i 2017 mogą być korzystnym czasem – głównie pod względem podatkowym – na wniesienie do spółki kapitałowej własności intelektualnej w postaci patentów, dodatkowych praw ochronnych na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego, prawa do uzyskania ww. praw, prawa pierwszeństwa do ww. praw, know-how czy prawa do korzystania z ww. własności intelektualnej na podstawie umów licencyjnych. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje bowiem ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, która wprowadziła pewne ulgi podatkowe dla tego typu czynności (art. 13).

W przypadku wniesienia tego typu mienia do spółki w latach 2016 i 2017 nie będą ustalane przychód oraz koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za aport w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej. Ta preferencja podatkowa przysługuje jednak tylko tzw. podmiotom komercjalizującym w rozumieniu przepisów podatkowych, czyli osobom fizycznym będącym twórcami uprawnionymi do komercjalizowanej własności intelektualnej, uczelniom publicznym i niepublicznym, uczelnianym spółkom celowym, Polskiej Akademii Nauk oraz jej instytutom naukowym, spółkom utworzonym przez PAN lub jego instytuty w celu komercjalizacji wyników prac B + R, instytutom badawczym, spółkom utworzonym przez instytut badawczy w celu komercjalizacji wyników prac B + R, jak również utworzonym na podstawie odrębnych przepisów międzynarodowym instytutom naukowym. Innym warunkiem jest wniesienie tego mienia w roku obecnym lub kolejnym. Aktualnie ustawodawca nie przewiduje tej ulgi podatkowej również na lata kolejne.

W praktyce oznacza to, że ta część przychodu nie będzie uwzględniana przy ustalaniu należnego od danego podmiotu komercjalizującego podatku dochodowego, przy czym dotyczy to zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatku dochodowego od osób prawnych. Konstrukcja tej ulgi podatkowej w przypadku obu podatków dochodowych jest bowiem identyczna.

W normalnej, typowej sytuacji nominalna wartość udziałów lub akcji w spółce, obejmowana w zamian za wkład niepieniężny, stanowi bowiem przychód podmiotu wnoszącego aport do spółki. Momentem powstania tego przychodu jest zaś dzień, w którym upływa 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. W takim przypadku przychód ustala się bowiem na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia. Zasada ta ma zastosowanie w pełni rozciągłości do przychodów osiągniętych w roku 2015 i wcześniejszych, jak również będzie mieć zastosowanie do przychodów za lata 2018 i kolejne, chyba że ustawodawca zdecyduje się rozciągnąć omawianą preferencję podatkową również na lata kolejne.

W związku z tego typu inwestycją nie będzie również możliwe ustalenie od niej, w latach 2016 i 2017, kosztów uzyskania przychodu. Wydatki poniesione w związku z wniesieniem w latach 2016 i 2017 aportu do spółki w celu komercjalizacji tego aportu nie będą zatem pomniejszały innych przychodów podmiotu komercjalizującego.

Źródło: www.bsskancelaria.pl

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło