Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Dofinansowanie działalności B + R a pomoc publiczna

Dofinansowanie działalności B + R a pomoc publiczna

W obecnej perspektywie finansowej znacznie większy niż dotychczas nacisk kładzie się na działalność innowacyjną, w tym na działalność w sektorze B + R. Skutkiem tego jest rozbudowa instrumentów umożliwiających dofinansowanie tej działalności ze środków publicznych. Instrumenty te są adresowane zarówno do jednostek naukowych, jak i do zwykłych przedsiębiorców, w szczególności działających w sektorze MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). Niekiedy jednak udzielone dofinansowanie może być traktowane jako pomoc państwa i w związku z tym podlegać szczególnym regulacjom w zakresie udzielania tzw. pomocy publicznej.

Zgodnie z przepisami unijnymi wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi (art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Domyślnie zatem każde dofinansowanie przyznane przedsiębiorcy przez władze państwowe wpisuje się w definicję pomocy państwa w rozumieniu przepisów TFUE. Niemniej jednak niektóre formy pomocy publicznej zwolnione są z tego zakazu. Tak jest właśnie m.in. w przypadku działalności badawczo-rozwojowej, której w pewnych okolicznościach nie trzeba notyfikować do Komisji Europejskiej. Wszystko dzięki rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającemu niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 TFUE.

W przedmiotowym rozporządzeniu cały rozdział 25 został poświęcony pomocy na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną. Przewiduje ono kilka rodzajów przedsięwzięć z zakresu B + R, na które może być udzielona pomoc publiczna oraz warunki jej udzielenia.

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe. Projekt objęty tym rodzajem pomocy powinien dotyczyć badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych lub studiów wykonalności. Pomoc publiczna może być przeznaczona na pokrycie kosztów kwalifikowalnych (koszty personelu, koszty aparatury i sprzętu, koszty budynków i gruntów, koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez inne podmioty na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu), jak również dodatkowych kosztów ogólnych i operacyjnych związanych z realizacją projektu. W zależności od rodzaju projektu różna jest intensywność pomocy, rozumiana jako stopień pokrycia wartości projektu pomocą publiczną. Waha się ona od 25% przy eksperymentalnych pracach rozwojowych do 100% w przypadku badań podstawowych. W określonych okolicznościach intensywność pomocy może jednak podlegać zwiększeniu.

Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą. Również pomoc na utworzenie lub unowocześnienie infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej może być zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu przepisów o pomocy państwa. W tym przypadku intensywność pomocy nie może nigdy przekraczać 50%. Istotne jest również, że po wybudowaniu lub zakupieniu infrastruktury dostęp do niej musi być udzielany innym podmiotom na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach. Możliwe jest przyznanie dostępu do infrastruktury na preferencyjnych warunkach jedynie takim podmiotom, które finansują co najmniej 10% kosztów inwestycji w infrastrukturę.

Pomoc dla klastrów innowacyjnych. W rozporządzeniu przewidziano również instrumenty wspierania klastrów, czyli różnego rodzaju zrzeszeń czy grup niezależnych podmiotów, zajmujących się wspólnie prowadzeniem działalności o charakterze innowacyjnym. Pomoc na klastry innowacyjne może być pomocą na utworzenie klastrów lub ich modernizację (pomoc inwestycyjna) lub pomocą na wsparcie funkcjonowania klastrów (pomoc operacyjna). W tym drugim przypadku czas, na jaki pomoc może zostać udzielona, nie może przekraczać 10 lat. Intensywność pomocy w obu przypadkach nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych. Jedynie w niektórych przypadkach pomocy inwestycyjnej intensywność pomocy może zostać zwiększona o 15 punktów procentowych.

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności. W przypadku tej pomocy za koszty kwalifikowalne mogą być uznane koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, koszty oddelegowania wysoko wykwalifikowanego personelu z organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę bądź z dużego przedsiębiorstwa, który to personel zajmuje się działalnością badawczą, rozwojową i innowacyjną na nowo utworzonych u beneficjenta stanowiskach, oraz koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji. Intensywność pomocy nie może przekraczać 50%, z możliwością jej zwiększenia w niektórych przypadkach do 100%.

Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne. Ten rodzaj pomocy jest adresowany co do zasady do MŚP, niemniej jednak jej beneficjentami mogą być również duże przedsiębiorstwa, jeżeli skutecznie współpracują one z MŚP w zakresie działalności objętej pomocą, a współpracujące MŚP ponoszą przynajmniej 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Intensywność pomocy nie może przekraczać 15% kosztów kwalifikowalnych w przypadku dużych przedsiębiorstw i 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku MŚP.

Należy również pamiętać, że zakazem jest objęta wyłącznie pomoc finansowa udzielana z udziałem państwa członkowskiego. Finansowanie unijne zarządzane centralnie przez instytucje, agencje, wspólne przedsiębiorstwa lub inne unijne organy, niebędące bezpośrednio ani pośrednio kontrolowane przez państwa członkowskie, nie stanowi pomocy państwa i jest dozwolone bez restrykcyjnych ograniczeń, jakie niosą za sobą przepisy o pomocy państwa.

Źródło: www.bsskancelaria.pl

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Umowa poufności z komentarzem

Wskazać należy, że udostępnienie informacji z zastrzeżeniem poufności może nastąpić tylko podczas zawierania umowy drogą...

więcej
Umowa zlecenia na wykonanie prac B+R z komentarzem

W literaturze przedmiotu wątpliwości budzi zagadnienie, czy umowa zlecenia na wykonanie prac B+R stanowi umowę o prace badawcze.

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny