Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego nie jest wynagrodzeniem w rozumieniu przepisów o podatku VAT

Dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego nie jest wynagrodzeniem w rozumieniu przepisów o podatku VAT

Dofinansowanie otrzymane przez instytut badawczy na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z agencją wykonawczą, taką jak np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usług w rozumieniu przepisów o podatku VAT. Wartość otrzymanego dofinansowania nie stanowi podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług, jednak pomimo tego instytut badawczy może mieć prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego, wynikających z nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu, w pełnej wysokości wynikającej z faktur wystawionych przez dostawców towarów i usług służących realizacji projektu. Takie wnioski wynikają z interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 14 grudnia 2015 r., znak IPPP1/4512-1101/15-3/IGo.

W zapytaniu skierowanym do organu podatkowego instytut badawczy zwrócił się o wyjaśnienie charakteru prawnego dofinansowania wypłacanego przez agencje wykonawcze, takie jak np. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wnioskodawca wskazał, że w ramach umowy o dofinansowanie i we współpracy z innymi podmiotami, w tym z partnerami biznesowymi, jako lider realizuje projekt finansowany ze środków publicznych. Realizowany projekt obejmuje zaś fazę badawczą (składają się na nią badania przemysłowe lub prace rozwojowe ukierunkowane na zastosowanie w działalności gospodarczej) oraz fazę przygotowań do wdrożenia wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (tj. komercjalizacji). Finalnie opracowane rozwiązania mają być wykorzystane do celów komercyjnych (opracowanie patentów i możliwość komercyjnego udostępnienia wytworzonych produktów w formie licencji), w szczególności poprzez wprowadzenie do oferty partnera przemysłowego w projekcie. Instytut badawczy będzie natomiast otrzymywał wynagrodzenie z tytułu wykorzystania rozwiązań w produkcji partnera. W konsekwencji sprzedaż tych praw lub udzielenie licencji będzie stanowić działalność gospodarczą dla instytutu badawczego opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Możliwe, że opracowane rozwiązania zostaną przez instytut badawczy wykorzystane do produkcji innych wyrobów.

W związku z powyższym instytut badawczy zadał organowi podatkowemu trzy pytania:

1. Czy otrzymane dofinansowanie może być uznane za wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług w postaci realizacji projektu na rzecz agencji wykonawczej?

2. Czy wartość otrzymanego dofinansowania od Centrum na realizację projektu powinna stanowić element podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisów VAT?

3. Czy instytutowi będzie przysługiwać prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego, wynikających z nabycia towarów i usług związanych z realizacją projektu w pełnej wysokości, wynikającej z faktur wystawionych przez dostawców towarów i usług służących realizacji projektu?

Według instytutu odpowiedź na pierwsze pytanie powinna być negatywna. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega bowiem co do zasady odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pod pojęciem świadczenia usług rozumie się z kolei każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niestanowiące dostawy towarów. Instytut badawczy zawarł zaś z agencją wykonawczą umowę, na podstawie której jest zobowiązany wykonać określone prace badawczo-rozwojowe w zamian za otrzymanie środków pieniężnych, które mają na celu zrefundować mu ponoszone w związku z tymi pracami koszty. Nieprawidłowe byłoby jednak postrzeganie zawartej z agencją wykonawczą umowy za umowę o świadczenie usług na rzecz agencji wykonawczej za wynagrodzeniem w postaci dotacji. Agencja wykonawcza nie jest bowiem odbiorcą (konsumentem) rezultatów wykonywanych prac przez instytut badawczy oraz pozostałych członków konsorcjum. Natomiast ewentualne patenty lub prawa autorskie powstałe w wyniku wykonanego projektu będą stanowiły własność instytutu badawczego i będą mogły być zbywane na warunkach rynkowych, ewentualnie zostać wykorzystane w produktach instytutu lub innych uczestników projektu.

W ocenie instytutu odpowiedź na drugie pytanie również powinna być negatywna. Dotacja mogłaby być uznana za element kształtujący obrót instytutu na gruncie podatku VAT jedynie w sytuacji, gdyby pozostawał on w bezpośrednim związku z ceną sprzedawanych przez instytut towarów lub świadczonych usług. W tym przypadku sytuacja taka jednak nie występuje.

W ocenie instytutu odpowiedź na trzecie pytanie powinna być zaś pozytywna. Instytut uznał, że kluczowe do udzielenia odpowiedzi na to pytanie jest wyjaśnienie, czy towary i usługi nabywane przez instytut badawczy w związku z realizacją projektu są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Z celu realizowanego projektu oraz jego założeń wynika zaś, że rezultaty prowadzonych badań mogą podlegać ze strony instytutu komercjalizacji, która w praktyce może polegać na udzielaniu licencji na powstałe prawa lub na ich sprzedaży. Nie ulega zaś wątpliwości, że udzielenie licencji będzie stanowić w rozumieniu ustawy o VAT odpłatne świadczenie usług, które nie są zwolnione od VAT. W rezultacie, z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu instytutowi badawczemu przysługiwać będzie prawo do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ wykorzystywane są one do wykonywania czynności opodatkowanych.

Stanowisko instytutu badawczego zostało w całości uznane za prawidłowe przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Organ podatkowy odstąpił od sporządzenia uzasadnienia interpretacji, czego może dokonać jedynie w sytuacji, gdy stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Źróło: www.bsskancelaria.pl

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Umowa poufności z komentarzem

Wskazać należy, że udostępnienie informacji z zastrzeżeniem poufności może nastąpić tylko podczas zawierania umowy drogą...

więcej
Umowa zlecenia na wykonanie prac B+R z komentarzem

W literaturze przedmiotu wątpliwości budzi zagadnienie, czy umowa zlecenia na wykonanie prac B+R stanowi umowę o prace badawcze.

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny