Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Dokumentowanie wydatków kwalifikowanych do ulgi na cele badawczo-rozwojowe

Dokumentowanie wydatków kwalifikowanych do ulgi na cele badawczo-rozwojowe

Ulgi podatkowe z tytułu prowadzenia działalności B+R dla przedsiębiorców są już znane podatnikom. Dotyczą one zarówno przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, opodatkowanych PIT (art. 26e ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2016 r.: Dz.U. 2016 poz. 2032 ze zm. – dalej ustawa PIT) jak i przedsiębiorców będących osobami prawnymi opodatkowanych CIT (art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., tekst jednolity z dnia 26 października 2016 r.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm. – dalej ustawa CIT). Ulgi te pozwalają dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania poniesione przez podatnika koszty na działalność badawczo-rozwojową. Zakres tych ulg opisano już w artykule dostępnym pod adresem: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/przyklady-ulg-podatkowych-dla-przedsiebiorcow-prowadzacych-dzialalnosc-b-r-w-2017-roku/

Stosowanie w praktyce tego typu benefitów wymaga jednak właściwego udokumentowania poniesionych kosztów i ich uzasadnienia jako tzw. „kosztów kwalifikowanych”. Dobrym przykładem jest pierwsza kategoria kosztów wymieniona przez ustawodawcę w obu cytowanych aktach prawnych jako należności ze stosunku pracy. Należności te mogą być wg ustawodawcy „kosztami kwalifikowanymi” pod warunkiem, że dotyczą one pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. Praktyka stosowania tego typu ulg jest jeszcze niewielka, a wymienione akty prawne nie zawierają precyzyjnego i pełnego katalogu zasad rozliczeń tych kosztów. Pewnym punktem odniesienia w tym zakresie mogą być interpretacje indywidualne, choć ich znaczenie i funkcje w ostatnim roku nieco się zmieniły (szerzej opisano te zmiany w artykule: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/zmiana-funkcji-interpretacji-indywidualnych-opinie-zabezpieczajace-i-ich-znaczenie-w-komercjalizacji-wynikow-badan/). Lektura dostępnych interpretacji pokazuje jednak sposób wykładni tych wciąż jeszcze stosunkowo nowych przepisów. Opisane poniżej sytuacje oczywiście nie mogą pełnić roli interpretacji wiążących dla danego przypadku, ale mogą stanowić istotny punkt odniesienia oraz przykład sposobu wykładni zasad na jakich można skorzystać z tych ulg przez organy podatkowe.

Zgodnie z art. 24a ust. 1b ustawy PIT podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia, o którym mowa w art. 26e, są obowiązani w prowadzonej księdze albo w prowadzonych księgach rachunkowych wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej. Podobną zasadę przyjęto w ustawie CIT – art. 9 ust. 1b, która również wymaga prowadzenia odrębnej ewidencji kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

Wracając do przykładu wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową – aby je odliczyć wymagana jest nie tylko oddzielna ewidencja, ale również konsekwentnie prowadzona dokumentacja. Właśnie tą kwestię rozstrzygnął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji o sygn. 2461-IBPB-1-1.4510.335.2016.2.EN z 24 stycznia 2017. Zapytanie podatnika dotyczyło, szczegółowości opisu zakresu obowiązku pracowników w ich umowie o prace. W przywołanej interpretacji organ podatkowy wskazał, iż cyt. „fakt, że pracownicy o których mowa we wniosku - co prawda uczestniczący w pracach badawczo-rozwojowych - nie zostali w istocie zatrudnieni w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, opisanej w stanie faktycznym (nie posiadają odpowiednich zapisów w umowie o pracę, świadczących o wykonywaniu przez nich czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej) nie spełniają przesłanek do uznania kosztów ich wynagrodzeń za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT”.

Organ uznał, iż wynagrodzenie takich pracowników może być klasyfikowane dla celów ulgi badawczo-rozwojowej dopiero w momencie gdy podatnik cyt. „w przyszłości zamierza w opisie kart stanowisk pracy zawrzeć precyzyjne zapisy odnoszące się do wykonywania przez określonego pracownika prac z zakresu działalności badawczo-rozwojowej”.

Takie stanowisko w praktyce może oznaczać uzależnienie prawa podatnika do stosowania ulgi nie tylko od rzeczywistych czynności wykonywanych przez dane osoby, ale również od ich formalnego i szczegółowego opisu w umowie o pracę / karcie pracy.

Warto jednak podkreślić, iż w kolejnych interpretacjach wydanych później organy podatkowe łagodzą swoje stanowisko. I tak w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 marca 2017 sygn. 2461-IBPB-1-3.4510.1086.2016.2.TS potwierdzono stanowisko spółki i wskazano, iż: należy stwierdzić, że za pracowników zatrudnionych „w celu” realizacji działalności B+R należy uznać takich pracowników, którzy obiektywnie mogą przyczynić się do prowadzenia prac B+R, nie jest natomiast konieczne powstanie faktycznego efektu wyników pracy tych osób. Stąd, jeśli zatrudnione osoby mają wystarczające kompetencje do uczestniczenia w projektach B+R lub wspierania tych projektów, a zatem obiektywnie mogą mieć wkład w realizację działalności B+R, a dodatkowo w zakresie ich obowiązków pozostaje praca w obszarze B+R, osoby takie mogą zostać uznane za zatrudnione w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej Spółki.

Ponadto zdaniem Spółki, istotne jest też, aby pracownik faktycznie wykonywał zadania będące realizacją prac B+R. Nie wystarczy zatem, że umowa o pracę jako zakres kompetencji wskazuje czynności stanowiące realizację czynności kwalifikujących się do działalności B+R. Pracownik, aby jego wynagrodzenie stanowiło koszt kwalifikowany, musi faktycznie w takich pracach uczestniczyć.

Z przywołanej interpretacji wydaje się wynikać stanowisko organu, iż dokonał on wskazania, iż faktyczne prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej jest bardziej istotne niż dokumenty formalne, choć wskazał, iż także takie dokumenty powinny zawierać odwołanie / wskazanie, iż zakres obowiązków pracownika obejmuje taką działalność.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący. Nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych i nie stanowi czynności doradztwa podatkowego lub doradztwa prawnego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego oraz analiza prawno-podatkowa. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialność za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Informacje o autorach:

Krzysztof Budasz – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy, radca prawny, aplikant na biegłego rewidenta, stały konsultant CoWinners Sp. z o.o. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych, autor kilkudziesięciu publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło