Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł „Duża” ustawa o innowacyjności i jej główne założenia

„Duża” ustawa o innowacyjności i jej główne założenia

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej – propozycja z 9 maja br. przedstawiona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wciąż w trakcie konsultacji i opiniowania. Jest to druga ustawa kompleksowo ujmująca problemy związane z innowacyjnością (zwana potocznie również „dużą ustawą o innowacyjności”) - po ustawie z dnia  4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz. U. poz. 1933), tzw. małej ustawie o innowacyjności.

Istotą zmian wprowadzonych przez te akty prawne jest usunięcie barier związanych z działalnością innowacyjną oraz stworzenie skutecznych mechanizmów wspierania (np. poprzez system podatkowy) nowatorskich rozwiązań w praktyce.

W chwili obecnej analizowany projekt dużej (drugiej) ustawy o innowacyjności nie jest jeszcze ostateczny, ale już dzisiaj widać wyraźnie obszary proponowanych zmian. Zapoznanie się z nimi pozwoli nam na lepsze zaplanowanie agend badawczych lub strategii dalszego rozwoju przedsiębiorstw. Dyskutowana propozycja dużej ustawy o innowacyjności jest kontynuacją wcześniej rozpoczętych zmian, ale również wprowadza całkiem nowe rozwiązania w takich obszarach jak m.in.:

 • zwiększenie zakresu (wysokości i katalogu kosztów) oraz wyjaśnienie kwestii spornych związanych z ulgą w podatku dochodowym (ustawa o PIT i i ustawa o CIT) na cele badawczo-rozwojowe (w tym m.in. zwrotów gotówkowych dla nowych przedsiębiorców – startup-ów),
 • zmiana kryteriów przyznawania statusu centrum badawczo-rozwojowego oraz specjalnych ulg podatkowych dla tego typu podmiotów (stanowiących pomoc publiczną),
 • możliwość ujawnienia rzeczywistej wysokości kosztów ponoszonych na prace badawcze i prace rozwojowe – propozycja noweli ustawy o rachunkowości,
 • możliwość zgłaszania wynalazków przez podmioty nie posiadające osobowości prawnej tj. centra transferu technologii – nowela prawa własności przemysłowej,
 • poszerzenie uprawnień adwokatów i radców prawnych o możliwość występowania w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych,
 • wzmocnienie roli Urzędu Dozoru Technicznego w sferze poszerzania świadomości podmiotów m.in. wytwarzających i eksploatujących urządzenia techniczne, w zakresie bezpiecznego ich funkcjonowania oraz popularyzowania wiedzy technicznej,
 • utraty czynnego, jak i biernego prawa wyborczego do organów samorządu rzeczników patentowych na czas zawieszenia uprawnień w związku z wykonywaniem na okres pozostawania w stosunku pracy oraz ułatwienie dostępu rzeczników patentowych do dokumentów samorządu zawodowego,
 • możliwości uzyskania uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego przez osoby posiadające stopień doktora na podstawie doświadczenia w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz osiągnięć w pracach wdrożeniowych,
 • zwiększenie zakresu działania spółek celowych tworzonych przez uczelnie, instytuty badawcze i instytutu naukowe Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz umożliwienie jednostkom naukowym tworzenia spółek kapitałowych w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej
 • włączenie w kształcenie doktorantów osób mających bogate doświadczenie zawodowe np. wdrożeniowe, ale nie posiadających dorobku naukowego w przedmiotowym obszarze,
 • rozszerzenie zakresu podmiotowego (o doktorantów i osoby ze stopniem doktora) i przedmiotowego (okres studiów) monitoringu karier absolwentów oraz wykorzystanie urzędowego systemu TERYT,
 • doprecyzowanie uprawnień Dyrektora i pozostałych organów NCBR,
 • wzmocnienie roli Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej w zarządzaniu specjalistyczną aparaturą badawczą,
 • zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych spółek kapitałowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych (inwestorów typu venture capital) z tytułu zbycia udziałów lub akcji nabytych w latach 2016-2017.

Lista zmian jest jaki widać dosyć długa. Wiele z nich ma rzeczywistą szansę usprawnić procesy innowacyjne, choć nie wiadomo jeszcze, które z tych propozycji i w jakim ostatecznie kształcie będą elementem ostatecznej propozycji i czy przejdą one cały proces legislacyjny.

Przedstawione propozycje mają swoje uzasadnienie i każda prezentuje jakąś wartość dodaną. Wnikliwa lektura przedstawionej propozycji, jej uzasadnienia oraz dyskusji towarzyszącej konsultacjom tych propozycji wskazują, że największe znaczenie z punktu widzenia skutecznej akumulacji środków na badania, rozwój i późniejsze wdrożenia mogą mieć centra badawczo-rozwojowe dzięki ułatwieniom w uzyskaniu takiego statusu np. przez przedsiębiorców prowadzących prace badawczo-rozwojowe.

Przedstawiona propozycja zmian w ustawie z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710) wskazuje, ze o status takiego centrum wg nowych przepisów będzie mógł bowiem ubiegać się każdy przedsiębiorca prowadzący działalność B+R i osiągający przychody ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych mieszczą się w granicach od 2,5 mln zł do 5,00 mln zł oraz których przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych stanowią co najmniej 70% przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Jest to bardzo istotna zmiana w stosunku do dotychczasowych przepisów, tym bardziej, że takie centrum będzie mogło liczyć również na szereg dodatkowych przywilejów (m.in. podatkowych).

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach. Uczestnik i moderator dyskusji nt. doktoratów przemysłowych w ramach seminariów i spotkań organizowanych m.in. w FNP w 2015 roku.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Modele opłat licencyjnych

Bardzo dużym problemem w praktyce komercjalizacji może być jednak właściwy dobór opłat licencyjnych tak, aby zaproponowany model...

więcej
Modele umów konsorcjum w komercjalizacji wyników badań

Opierając się na praktyce opracowano trzy modelowe rozwiązania dla współpracy w ramach projektowanego konsorcjum.

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny