Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Kategorie kosztów dotyczące zwolnień podatkowych w związku z działalnością innowacyjną

Kategorie kosztów dotyczące zwolnień podatkowych w związku z działalnością innowacyjną

Zwolnienia podatkowe to temat, który często budzi wiele emocji. Ta tematyka była już wcześniej omawiana w wielu opracowaniach, zwłaszcza tych, w których mowa o zwolnieniach podatkowych związanych z działalnością badawczą i rozwojową, ale ze względu na swoją złożoność wymaga jeszcze wielu wyjaśnień – por. art. pod adresem: bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/przyklady-ulg-podatkowych-dla-przedsiebiorcow-prowadzacych-dzialalnosc-b-r-w-2017-roku/ lub art. dostępny pod adresem: bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/dokumentowanie-wydatkow-kwalifikowanych-do-ulgi-na-cele-badawczo-rozwojowe/).

Prowadzenie działalności związanej z komercjalizacją badań naukowych to nieustanny proces rozwoju i modyfikacji posiadanej/wytworzonej wiedzy. Przykładowo można wskazać nowe wersje wykorzystywanego oprogramowania lub też nowe techniki produkcyjne. Wymaga to zarówno poniesienia wymiernych nakładów jak i określenia horyzontu czasowego takich działań. Taką potrzebę ciągłego rozwoju dostrzega tez ustawodawca wprowadzając do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., tekst jednolity z dnia 26 października 2016 r.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1888, 1926, 1933, 1948, z 2017 r. poz. 60 – dalej ustawa CIT) jak i osób fizycznych (ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2016 r.: Dz.U. 2016 poz. 2032 2048, z 2017 r. poz. 60, 528 ze zm. – dalej ustawa PIT) kategorię kosztów prac rozwojowych.

Ustawodawca definiuje prace rozwojowe (art. 5a pkt 40 ustawy PIT i art. 4a pkt 28ustwy CIT) jako nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń, w szczególności:

a) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt nie został określony,

b) opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.

Jak wynika z powyższej definicji kategoria prace rozwojowe oznacza wiedzę, która ma zapewnić, iż podmiot gospodarczy zawsze będzie na bieżąco z jej rozwojem.

Zgodnie z przepisami podatkowymi (ustawa PIT art. 22 ust. 7bustawy PIT i art. 15 ust.4a ustawy CIT) koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów:

1) w miesiącu, w którym zostały poniesione albo począwszy od tego miesiąca w równych częściach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, albo

2) jednorazowo w roku podatkowym, w którym zostały zakończone, albo

3) poprzez odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych.

Jest to jeden z nielicznych przypadków, kiedy ustawa podatkowa przyznaje podatnikowi swobodę ustalenia zasad rozpoznania wydatku jako koszt podatkowy. Takie ukształtowanie przepisu umożliwia podatnikowi wybór czy woli zmniejszyć swoje bieżące zobowiązanie podatkowe poprzez natychmiastowe uwzględnienie wydatków w kosztach podatkowych, czy też rozpoznawać koszty kiedy opracowana wiedza zacznie generować zysk (odpisy amortyzacyjne). Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, 2255, z 2017 r. poz. 61, 245) w przypadku wyboru opcji amortyzacji podatnik powinien pamiętać, iż takie koszty mogą być amortyzowane jeżeli:

a) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz

b) techniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz

c) z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii,

Są to warunki konieczne dotyczące aktywacji w bilansie dóbr intelektualnych – jest to również niezbędne, aby amortyzować koszty tego typu prac rozwojowych.

Odpowiednie podejście do klasyfikacji podatkowej wydatków na prace rozwojowe pozwala podatnikom na kształtowanie poziomu opodatkowania. Często także, w przypadku rozpoznania wydatków na prace rozwojowe poprzez ich ujęcie jako wartości niematerialnej i prawnej pozwala na wykrystalizowanie nowego aktywa w bilansie podatnika.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący. Nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych i nie stanowi czynności doradztwa podatkowego lub doradztwa prawnego.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego oraz analiza prawno-podatkowa. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialność za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Informacje o autorach:

Krzysztof Budasz – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy, radca prawny, aplikant na biegłego rewidenta, stały konsultant CoWinners Sp. z o.o. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych, autor kilkudziesięciu publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło