Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Koszty badań przemysłowych pozwolą zmniejszyć wysokość podatku

Koszty badań przemysłowych pozwolą zmniejszyć wysokość podatku

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620 ze zm.) w sposób autonomiczny definiuje szereg pojęć istotnych dla całego systemu finansowania nauki, wśród których można wyróżnić badania podstawowe, stosowane i przemysłowe czy prace rozwojowe. Każde z tych pojęć definiuje zatem inny z punktu widzenia ustawodawcy rodzaj badań naukowych lub prac rozwojowych. Z kolei obowiązujące przepisy podatkowe, które również wiążą jednostki prowadzące działalność innowacyjną, nie przewidują zazwyczaj w tym zakresie szeregu tak szczegółowych definicji. Przykładowo, ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) przewiduje możliwość uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów jedynie wydatków ponoszonych w związku z prowadzeniem prac rozwojowych. Jednocześnie ustawa podatkowa nie definiuje ani pojęcia „prac rozwojowych”, ani żadnych innych pojęć charakterystycznych dla przepisów o systemie finansowania nauki, w szczególności nie definiuje pojęcia „badań przemysłowych”, które jest bardzo zbliżone rodzajowo do pojęcia „prac rozwojowych”.

Na gruncie ustawy o zasadach finansowania nauki pracami rozwojowymi jest nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług. Pojęcie to nie jest zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na gruncie ustawy o zasadach finansowania nauki badaniami przemysłowymi są badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług. Badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie tylko nie definiuje pojęcia „badań przemysłowych”, ale również w ogóle się nim nie posługuje.

Pomimo tych rozbieżności, stanowisko organów podatkowych jest korzystne dla podatników. W praktyce organów podatkowych ugruntował się bowiem pogląd, że pojęcie „prac rozwojowych” na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obejmuje również to, co w ustawie o zasadach finansowania nauki jest określane jako „badania przemysłowe”. Organy podatkowe nie posługują się zatem definicjami przyjętymi przez ustawodawcę w ustawie o zasadach finansowania nauki, lecz stoją na stanowisku, że zarówno prace badawcze, jak i prace rozwojowe powinny być traktowane jako rodzaj inwestycji, której efektem w zamiarze podatnika jest wytworzenie dobra, mogącego przyczynić się do powiększenia jego majątku. Według stanowiska organów podatkowych, sposób rozliczania przychodów i kosztów, osiąganych i ponoszonych w trakcie realizacji prac badawczych, powinien być taki, jak dla rozliczenia prac rozwojowych i to pomimo tego, że nie zostały one w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprost wymienione.

Tym samym podatnik jest uprawniony do rozliczenia jako koszty uzyskania przychodów takie wydatki poczynione na prace badawcze, jak np. koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych przy danym projekcie, koszty zakupu wiedzy technicznej od osób trzecich, koszt zakupu prototypów, koszt zakupu usług szkoleniowych związanych z projektem, koszt zakupu usługi w zakresie badań zgodności z normami bezpieczeństwa czy koszty zakupionego oprogramowania.

Taki pogląd organów podatkowych został przedstawiony w kilku interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego (m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 2 września 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-692/14/BG).

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło