Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Nabycie licencji na programy komputerowe w kontekście ulgi badawczo-rozwojowej

Nabycie licencji na programy komputerowe w kontekście ulgi badawczo-rozwojowej

Sposób rozliczania wydatków i korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej uwarunkowany jest nie tylko zapisami ustawowymi, ale również formalnym i szczegółowym opisem dokumentacji rozliczeniowej. Kilkakrotnie przy okazji różnych rodzajów działalności opisywaliśmy już sposób rozliczania wydatków związanych z tą ulgą. Zwracaliśmy również uwagę na to, że interpretacja organów podatkowych wskazuje, że najważniejsze jest faktyczne prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, które jest bardziej istotne niż dokumenty formalne. Tego typu podejście widoczne było również w przypadku niektórych wynagrodzeń w artykule pod adresem: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/dokumentowanie-wydatkow-kwalifikowanych-do-ulgi-na-cele-badawczo-rozwojowe/

Wątpliwości organów podatkowych w praktyce budzi również możliwość skorzystania z ulgi w przypadku licencji na oprogramowanie. Zarówno w przypadku prac badawczych jak i prac rozwojowych wykonywanych w jednostkach naukowych trudno zebrać wyniki w sposób prawidłowy bez użycia odpowiedniego oprogramowania i wykonać prawidłowe analizy – często wymagające zaawansowanych obliczeń. Z automatyzacją i wykorzystaniem infrastruktury ICT mamy do czynienia na każdym kroku. 

Podobnie jest w przypadku przedsiębiorców. Dziś trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie podmiotów gospodarczych bez użycia sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych, umożliwiających ich pełne i poprawne funkcjonowanie. Konieczność ich ujęcia w ramach ulgi badawczo rozwojowej dostrzegł także ustawodawca. Zgodnie bowiem z art. 18d ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

W praktyce organy podatkowe zasadniczo potwierdzają, iż odpisy amortyzacyjne od programów komputerowych mogą stanowić koszty kwalifikowalne. Najpełniej oddaje to interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 maja 2017 r. sygn. 0114-KDIP2-1.4010.41.2017.1.MR gdzie wskazano: „w konsekwencji powyższego, wskazać należy, że opisane przez Wnioskodawcę w stanie faktycznym koszty związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w zakresie amortyzacji sprzętu komputerowego i elektronicznego, wykorzystywanego przez pracowników Wnioskodawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i faktycznie realizujących Prace badawczo-rozwojowe, oraz w zakresie amortyzacji mebli i wyposażenia biurowego, które są wykorzystywane przez tych pracowników, a także wydatki Spółki przeznaczone na zakup i utrzymanie licencji oraz różnego rodzaju oprogramowania i produktów audiowizualnych, stanowią koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”. Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 czerwca 2017 roku sygn. 0114-KDIP2-1.4010.130.2017.1.MR oraz w interpretacji z 19 czerwca 2017 roku sygn. 0115-KDIT2-3.4010.34.2017.3.PS.

Niemniej jednak podkreślić należy, iż każda sytuacja zakupu programów komputerowych powinna być indywidualnie oceniana. Warto odwołać się do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 8 sierpnia 2017 roku sygn. I SA/Kr 624/17, który rozpatrywał zagadnienie zakupu programu komputerowego. Stan faktyczny dotyczył sytuacji gdy podatnik zawarł z dostawcą oprogramowania umowę na dostawę, sprzedaż i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania produkcją. Sąd uznał jednak, iż nabyto system komputerowy, którego zadaniem, generalnie rzecz ujmując jest optymalizowanie procesów produkcji. Zdaniem Sądu, „działalność wnioskodawcy, polegająca na wdrażaniu systemu komputerowego nabytego od podmiotu zewnętrznego nie spełnia definicji działalności badawczo-rozwojowej zawartej w art. 4a ust. 26-28 u.p.d.o.p. Wnioskodawca zastosował, zaaplikował do procesów produkcji ,,produkt", wytworzony, wykreowany przez inny podmiot. Sam nie stworzył owego ,,systemu komputerowego". Posłużenie się w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej rozwiązaniami nowoczesnymi, innowacyjnymi pochodzącymi od innego podmiotu nie świadczy o prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej”.

Jak wynika z powyższego wyroku wiele zależy od indywidualnej sytuacji oraz osadzenia zasadności nabycia programu komputerowego w całości działalności gospodarczej podatnika. Oczywiście każdy przypadek jest inny i (jak już podkreślaliśmy na początku artykułu) bardzo wiele zależy od faktycznego przeznaczenia i zastosowania nabytego oprogramowania – przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie będzie ono służyć celom badawczym, czyli np. wykonywaniu różnego typu eksperymentów, pomiarów, zbierania i przetwarzania informacji w formie np. analiz czy obliczeń cząstkowych, które mogą posłużyć do późniejszej interpretacji wyników. Oprogramowanie jest narzędziem w realizacji procesów badawczych i jako narzędzie może być też użyte do różnych celów – problem w tym, że wg przedstawionych interpretacji jedynie cel badawczy realizowany przez danego podatnika podlega możliwości skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący. Nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych i nie stanowi czynności doradztwa podatkowego lub doradztwa prawnego.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego oraz analiza prawno-podatkowa. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialność za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Informacje o autorach:

Krzysztof Budasz – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy, radca prawny, aplikant na biegłego rewidenta, stały konsultant CoWinners Sp. z o.o. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych, autor kilkudziesięciu publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło