Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Nabycie składnika wartości niematerialnych i prawnych przez jednostkę w drodze oddzielnej transakcji

Nabycie składnika wartości niematerialnych i prawnych przez jednostkę w drodze oddzielnej transakcji

Kluczowe znaczenie ma traktowanie komercjalizacji wyników prac B+R w sposób całościowy, tzn. od pozyskania wartości niematerialnych i prawnych do ich komercjalizacji sensu stricto. Jednostka, nabywając składnik wartości niematerialnych i prawnych w oddzielnej transakcji, oszacowuje prawdopodobieństwo uzyskania przyszłych korzyści ekonomicznych związanych z tym składnikiem, co znajduje odzwierciedlenie w zapłaconej za ten składnik cenie.

W sytuacji nabycia składnika w oddzielnej transakcji (zwłaszcza w przypadku zakupu za gotówkę lub inne aktywa pieniężne), kwestia wiarygodnego ustalenia jego kosztu nie budzi istotnych wątpliwości.

Zgodnie z wytycznymi MSR 38, koszt składnika wartości niematerialnych i prawnych nabytego w oddzielnej transakcji obejmuje (§ 27 MSR 38):

1) cenę zakupu powiększoną o cła importowe i niepodlegające odliczeniu podatki od zakupu, pomniejszoną o upusty handlowe i rabaty;
2) nakłady bezpośrednio związane z przygotowaniem składnika aktywów do użytkowania zgodnie z jego planowanym przeznaczeniem.

Nakłady bezpośrednie obejmują według MSR 38 (§ 28 MSR 38):

1) koszty świadczeń pracowniczych wynikające bezpośrednio z przygotowania tego składnika do stanu zdolności użytkowej;
2) opłaty za obsługę wynikające bezpośrednio z przygotowania składnika do stanu zdolności użytkowej;
3) koszty testów sprawdzających prawidłowe działanie składnika.

PRZYKŁAD
Instytut XyZ nabył, w drodze oddzielnej transakcji, system do automatycznego zapisu danych ze stacji meteorologicznej. W związku z tym zakupem, Instytut dodatkowo pokrył opłaty za obsługę techniczną związaną z instalacją i przygotowaniem systemu do użytkowania, jak również koszty tygodniowego testowania działania systemu. Z wprowadzeniem nowego systemu wiązała się również konieczność zorganizowania szkoleń dla pracowników. Jako koszt systemu (przedstawiony jako wartość bilansowa) Instytut powinien ująć cenę zakupu, koszt obsługi technicznej oraz fazy testowej. Do wartości bilansowej nie powinny zostać wliczone koszty szkolenia pracowników.

Nakłady nieskładające się na koszt składnika wartości niematerialnych i prawnych to (§ 29 MSR 38): 1) nakłady na wprowadzenie nowego produktu lub usługi na rynek (m.in. nakłady na reklamę i promocję);
2) nakłady na prowadzenie działalności gospodarczej w nowej lokalizacji lub z nową grupą odbiorców (wliczając w to nakłady na szkolenia pracowników;
3) koszty administracji i inne koszty ogólnozakładowe.

W wartości bilansowej składnika wartości niematerialnych i prawnych nie ujmuje się nakładów od momentu, w którym składnik ten osiągnął stan umożliwiający jego użytkowanie w sposób zamierzony przez kierownictwo (a więc prace związane z wytworzeniem składnika aktywów już się zakończyły).

PRZYKŁAD
Uczelnia LMN nabyła w oddzielnej transakcji oprogramowanie komputerowe usprawniające akceptację zakupów środków trwałych. Oprogramowanie to podlegało testom w okresie 1–15 lipca oraz 1–15 sierpnia 2009 r. Stan umożliwiający użytkowanie w sposób zgodny z zamierzeniami kierownictwa został osiągnięty 31 lipca, po wprowadzeniu uwag testerów z lipcowej fazy testów. W wartości bilansowej powinny zostać uwzględnione nakłady do momentu osiągnięcia stanu użytkowania zgodnego z intencjami kierownictwa, tj. do 30 lipca. Nakłady związane z drugą fazą testów (gdy oprogramowanie było gotowe do wykorzystania w sposób zamierzony, a mimo to nie było użytkowane) nie są ujmowane w wartości bilansowej, lecz są wykazywane jako koszty w rachunku zysków i strat.

Jednostki mogą prowadzić działania rozwojowe dotyczące zakupionego składnika wartości niematerialnych i prawnych, które nie są niezbędne do osiągnięcia przez ten składnik stanu umożliwiającego działanie zgodne z zamierzeniami kierownictwa (działania uboczne).

UWAGA!
Przychód i nakłady wynikające z działań ubocznych ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat, w odpowiednich kategoriach przychodów i kosztów. (por. § 31 MSR 38).

Źródło: PwC

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło