Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów

Nadanie daty zgłoszenia patentowego po spełnieniu minimum wymogów

Prawo wyłączne jakim jest patent przyznaje uprawnionemu monopol (wyłączność) na opatentowane rozwiązanie. Pierwszą aktywnością jednak - zanim Urząd Patentowy RP udzieli ochrony - jest dokonanie zgłoszenia patentowego. Czynność taka wywołuje skutek jakim jest uzyskanie „daty zgłoszenia” – od niej liczy się termin 20 lat wspomnianej wyżej wyłączności.

Zgłoszenie patentowe jednak nie może przybrać dowolnego kształtu, spełnione muszą być wymogi jakie nakłada na zgłoszenie prawo – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (PWP). I tak, art. 31 ustawy prawo własności przemysłowej wskazuje jakie części powinno obejmować zgłoszenie wynalazku, a są to: podanie, które oznacza Zgłaszającego; określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu. Zgłoszenie składa się dodatkowo z opisu wynalazku, który ujawnia istotę zgłaszanego rozwiązania; zastrzeżeń patentowych, które wyznaczają ostatecznie zakres wyłączności; skrótu wspomnianego powyżej opisu oraz rysunków, jeżeli są one niezbędne do zrozumienia wynalazku.

Artykuł 31 ust. 3 ustawy prawo własności przemysłowej wskazuje na minimum formalności, jakie musi spełniać zgłoszenie patentowe, aby możliwe było nadanie przez Urząd Patentowy daty zgłoszenia. Do wspomnianego minimum należy podanie oraz części wyglądające zewnętrznie na opis wynalazku oraz na zastrzeżenia patentowe. Wspomniana data jest istotna o tyle, że właśnie na ten konkretny dzień (stanowiący datę zgłoszenia) ustala się wszystkie trzy kryteria decydujące o przyznaniu patentu bądź jego odmowie. Nowość, poziom wynalazczy oraz przemysłową stosowalność rozwiązania rozpatruje się w oparciu o wszystko to co w jakiejkolwiek formie (przekazu pisemnego bądź ustnego) znalazło się w stanie techniki przed datą zgłoszenia. Data taka jest istotna zwłaszcza dla naukowców, decydujących się na publikacje wyników sowich badań w branżowych czasopismach naukowych czy też dla przedsiębiorców, którzy planują wprowadzić swój produkt na rynek – dokonanie zgłoszenia (uzyskanie daty zgłoszenia) oznacza, iż rozwiązanie może być bezpiecznie ujawnianie osobom trzecim bez obawy utraty przymiotu nowości.

Zwodniczy jednak może okazać się przepis art. 31 ust. 3 ustawy prawo własności przemysłowej, który może być interpretowany w sposób nader szeroki. Otóż zawarte we wspomnianym przepisie sformułowanie „części wyglądające zewnętrznie na opis wynalazku i na zastrzeżenia” nie oznacza, iż możliwe jest złożenie czegokolwiek co jedynie wyglądem zewnętrznym przypomina opis i zastrzeżenia z założeniem, że zarówno opis jak i zastrzeżenia docelowe (zawierające treść, która rzeczywiście powinna się tam znaleźć) złożone zostaną na późniejszym etapie postępowania. Takie założenie jest błędne. Sformułowanie użyte w art. 31 ust. 3 ustawy prawo własności przemysłowej dotyczy formy zarówno opisu jak i zastrzeżeń – te dwie składowe zgłoszenia bowiem, podobnie jak wszystkie pozostałe części charakteryzują się szczegółowo określoną budową. W dacie zgłoszenia w opisie patentowym powinno znaleźć się wszystko to co w ocenie Zgłaszającego stanowi o istocie wynalazku. Niemożliwe jest na etapie dalszego postępowania przed Urzędem Patentowym RP dodawanie nowych (nieujawnionych w opisie w dacie zgłoszenia) informacji – zatem to co znajdzie się w opisie w dacie zgłoszenia stanowi swego rodzaju „ramy”, w granicach których możliwe będzie definiowanie dalszego zakresu ochrony w trakcie postępowania przed Urzędem. Odnosząc się zatem do wymogu jedynie zewnętrznego wyglądu opisu i zastrzeżeń, należy mieć na uwadze formę tychże, nie zaś ujawnienie (tj. treść złożonych dokumentów) – wszystko to co będzie stanowiło o innowacyjności naszego rozwiązania, musi znaleźć się w dacie zgłoszenia w składanej dokumentacji.

Wracając do wymogów jakimi powinno charakteryzować się zgłoszenie patentowe (opis wynalazku) należy wskazać główne jego składowe, tj. tytuł; dziedzina techniki, której rozwiązanie dotyczy; stan techniki – opis istniejących rozwiązań; istota; ewentualnie korzystne skutki realizacji wynalazku; figury; co najmniej jeden przykład realizacji wynalazku oraz zastosowanie wynalazku, gdy takie zastosowanie nie wynika z innych części opisu. Zastrzeżenia patentowe nie powinny wskazywać na cechy, których rozwiązanie nie posiada, jednocześnie powinny wskazywać na część znamienną wskazującą te cechy techniczne, które wyróżniają zgłoszony wynalazek ze stanu techniki oraz część niezamienną definiującą zespół cech rozwiązania jakie są wspólne dla stanu techniki oraz zgłaszanego wynalazku.

Opisane powyżej wytyczne dotyczące wymogów formalnych jakie powinno spełniać zgłoszenie patentowe to zaledwie fragment obszerniejszych przepisów. Zanim zatem w głowie naukowca bądź przedsiębiorcy zrodzi się chęć posiadania ochrony patentowej, w pierwszej kolejności należy skupić się na jak najdokładniejszym przygotowaniu zgłoszenia patentowego, którego treść w dacie zgłoszenia w znacznym stopniu może wpłynąć na uzyskaną w konsekwencji ochronę.

Opr. Piotr Godlewski

www.jwp.pl

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło