Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Najbliższe planowane zmiany w systemie podatkowym dotyczące wydatków inwestycyjnych

Najbliższe planowane zmiany w systemie podatkowym dotyczące wydatków inwestycyjnych

Wydatki inwestycyjne związane np. z zakupem sprzętu, aparatury badawczej czy zakupami wartości niematerialnych i prawnych (np. licencji) stanowią często podstawę do wprowadzania innowacji. Widać to zwłaszcza w działalności badawczej oraz we wprowadzaniu nowych, specjalistycznych usług. Właściwe rozliczenie kosztów zakupów inwestycyjnych może być kluczowe zwłaszcza przy np. dużych zakupach sprzętowych w szczególności przez nowopowstałe przedsiębiorstwa, dla których bardzo ważne jest utrzymanie płynności finansowej. Dość dynamiczne zmiany w systemie podatkowym w ostatnim czasie sprawiają, że koniecznym staje się stałe ich monitorowanie tak, aby móc na bieżąco wypełniać zobowiązania podatkowe, a ewentualne skorzystanie z ulg podatkowych było właściwe i bezpieczne dla podatnika.

Praktyką jest wprowadzanie zmian w ramach podatków dochodowych raz do roku z dniem 1 stycznia roku następnego. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach (zasadniczo gdy zmiany są korzystne dla podatników) zmiana przepisów może zostać dokonana w trakcie roku podatkowego. Innym zasadom podlega podatek od towarów i usług, który zasadniczo może być zmieniony z początkiem następnego miesiąca. Koniecznością staje się zatem nieustanne śledzenie najnowszych przepisów oraz planowanych zmian, w szczególności jeśli znajdują się na końcu procesu legislacyjnego. W poniższym artykule zostaną przybliżone najnowsze zmiany lub propozycje zmian w zakresie podatkowej kwalifikacji wydatków na nabycie nowych inwestycji.

W pierwszej kolejności warto wskazać na ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 28 lipca 2017 r. poz. 1448). Zgodnie z intencją ustawodawcy celem tej ustawy jest wykorzystanie jednorazowej amortyzacji jako zachęty do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewnią lepiej płatne miejsca pracy.

Wskazana ustawa wprowadza analogiczne regulacje zarówno do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jak i do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa ta modyfikuje zasady ujmowania w kosztach uzyskania przychodu wydatków na środki trwałe. Co do zasady, wydatki na środki trwałe mogą stanowić koszt uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne, a zatem ich ujęcie dla celów podatkowych jest rozłożone w czasie. Dotychczas ustawy podatkowe dawały możliwość jednorazowej amortyzacji wąskiej grupie podatników (rozpoczynającym działalność lub tzw. małym podatnikom). Nowy przepis, który obowiązuje od 12 sierpnia 2017 roku przyznaje takie uprawnienia wszystkim podatnikom. Co istotne z nowowprowadzonej ulgi będą mogli korzystać także podatnicy, którzy w ostatnich latach skorzystali już z pomocy de minimis i przekroczyli jej poziom.

Ustawa umożliwia podatnikom jednorazowy odpis amortyzacyjny od wartości początkowej nabytych nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł stanowiącej sumę łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Powyższy przepis dotyczy nowych środków trwałych zaliczanych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji środków trwałych, a zatem wyłączone są nieruchomości (budynki i budowle) oraz środki transportu.

Należy pamiętać, iż z powyższego przepisu można skorzystać gdy:

1) wartość początkowa jednego środka trwałego wynosi co najmniej 10 000 zł lub 

2) łączna wartość początkowa kilku środków trwałych, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.

Ustawa wprowadza jeszcze jedną ciekawą modyfikację przepisów - daje ona bowiem prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wpłat na poczet nabycia fabrycznie nowego środka trwałego, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych. De facto zatem podatnicy będą mogli rozpoznać jako koszt uzyskania przychodu zaliczkę na poczet nabycia nowych środków trwałych.

Należy pamiętać, iż powyższy przepis ma zastosowanie do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. oraz dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków. A zatem umożliwiono niejako korektę wstecznych rozliczeń pod kątem nowych regulacji. Warto także podkreślić, iż podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i zakończył się po dniu 31 grudnia 2016 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosują nowe przepisy, do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.

W kontekście planowanych zmian dotyczących wydatków inwestycyjnych warto wskazać także na planowaną zmianę zawartą projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z dnia 6 lipca 2017 roku. Zgodnie z zaproponowaną modyfikacją zwiększeniu ulegnie do kwoty 5 000 zł (obecnie 3 500 zł) wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej lub prawnej, która jest możliwa do jednorazowego ujęcia w kosztach uzyskania przychodu. Proponowana zmiana ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący. Nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych i nie stanowi czynności doradztwa podatkowego lub doradztwa prawnego.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego oraz analiza prawno-podatkowa. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialność za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Informacje o autorach:

Krzysztof Budasz – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy, radca prawny, aplikant na biegłego rewidenta, stały konsultant CoWinners Sp. z o.o. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych, autor kilkudziesięciu publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło