Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Najnowsze interpretacje organów podatkowych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej

Najnowsze interpretacje organów podatkowych w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej

Problem interpretacji przepisów dotyczących ulgi badawczo-rozwojowej w 2017 roku był wielokrotnie poruszany na portalu www.bridge.gov.pl. Wystarczy tu wspomnieć chociażby takie opracowania jak:

· Artykuł dotyczący stosowania ulgi w wydatkach na materiały i surowce – dostępny pod adresem: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/podatkowe-ujecie-wydatkow-na-materialy-i-surowce-w-dzialalnosci-b-r-a-ulgi-podatkowe/

· Artykuł dotyczący różnic interpretacyjnych związanych z zakupem usług dotyczących analiz i opinii ekspertów zewnętrznych – dostępny pod adresem: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/ulgi-badawczo-rozwojowe-a-wydatki-na-analizy-i-opinie-dotyczace-prac-b-r/

· Artykuł dotyczący sposobu dokumentowania kosztów na cele badawczo-rozwojowe – dostępny pod adresem: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/dokumentowanie-wydatkow-kwalifikowanych-do-ulgi-na-cele-badawczo-rozwojowe/ 

Powyższe przykłady wyraźnie wskazują, że interpretacja poszczególnych przepisów ulgi badawczo-rozwojowej może sprawiać podatnikom pewne trudności. Przepisy ustawy stanowią bowiem pewne ramy prawne, które wypełniane są przez interpretacje organów podatkowych jak i przez zachowania samych podatników. Oczywiście stanowisko przedstawiane w interpretacjach podatkowych przez organ podatkowy (obecnie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej) nie są wiążące dla podatników, lecz stanowią wyznacznik, w jaki sposób organy podatkowe będą interpretowały podobne sytuacje w przyszłości. Zatem znajomość wydanych już interpretacji może pozwolić podatnikom na uniknięcie ewentualnych negatywnych konsekwencji swoich działań lub też umożliwi zaplanowanie przyszłych działań pod kątem zapewnienia ich bezpieczeństwa podatkowego. Z najnowszymi interpretacjami podatkowymi można zapoznać się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem sip.mf.gov.pl. Warto śledzić na bieżąco tą stronę, aby oceniać w jakim kierunku podąża stanowisko organów podatkowych w konkretnych sytuacjach. Z obecnych świeżych interpretacji warto zwrócić na poniższe dwie interpretacje.

W interpretacji podatkowej nr 0111-KDIB1-3.4010.105.2017.2.IZ z 26 lipca 2017 roku organ podatkowy odpowiedział na pytanie, czy podatnik może wydatki poniesione na uczestnictwo w szkoleniach i koszty podróży służbowych swoich pracowników, a dotyczące działalności badawczo-rozwojowej wraz z kosztami składek na ubezpieczenia społeczne od tych składników wynagrodzeń w części finansowanej przez Spółkę uznać za wydatki kwalifikowane w ramach ulgi badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa CIT). Podkreślić trzeba, iż przedmiotowe wydatki nie były zaliczane do przychodów ze stosunku pracy po stronie pracowników wnioskodawcy.

Odpowiedź organu była negatywna tzn. wykluczył on możliwość ujęcia takich wydatków w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. W pierwszej kolejności, organ powołał się, iż wydatki poniesione na uczestnictwo w szkoleniach i koszty podróży służbowych dotyczących działalności badawczo-rozwojowej wraz z kosztami składek na ubezpieczenia społeczne od tych składników wynagrodzeń w części finansowanej przez Spółkę nie są zaliczane do przychodu tych pracowników. Następnie wskazał, iż zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy CIT – w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową odliczeniu podlegają tylko należności wypłacane pracownikom, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej, stanowiące przychód ze stosunku pracy. W konsekwencji, organ podatkowy uznał, iż skoro opisane wydatki poniesione przez Spółkę na uczestnictwo w szkoleniach i koszty podróży służbowych dotyczących działalności badawczo-rozwojowej wraz z kosztami składek na ubezpieczenia społeczne od tych składników wynagrodzeń nie są zaliczane do przychodów ze stosunku pracy po stronie pracowników, to nie stanowią kosztów kwalifikowanych określonych w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy CIT. Przedstawione stanowisko przez organ podatkowy jest dyskusyjne i może skutkować negatywnymi następstwami, o ile będzie dalej potwierdzone w kolejnych interpretacjach.

Warto zaznaczyć, że mimo, iż dyskutowane wydatki pozostają w ścisłym związku z czynnościami pracowników w ramach wykonywanych obowiązków (prac badawczych) organ podatkowy uznał, iż w tym tego typu wydatki nie podlegają uldze podatkowej. Takie stanowisko organów podatkowych może skutkować koniecznością weryfikacji poszczególnych wydatków pracowniczych podatnika i ich alokacji do właściwej grupy generującej przychód dla pracownika lub nie.

W kolejnej dość świeżej interpretacji z 29 czerwca 2017 r. nr  0114-KDIP2-1.4010.130.2017.1.MR organ wyraził swoje stanowisko w przedmiocie uznania, czy prawo do dysponowania programami komputerowymi, jest wystarczające, aby skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT. Organ potwierdził stanowisko podatnika, iż prawo do użytkowania programów stanowi wartość niematerialno-prawna. W konsekwencji uznał, iż prawo do dysponowania programami na zasadzie licencji, jest wystarczające, aby skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT. To stanowisko organów podatkowych potwierdza, iż podatnicy koszty licencji na programy komputerowe mogą rozpoznawać jako wydatki kwalifikowalne.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący. Nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych i nie stanowi czynności doradztwa podatkowego lub doradztwa prawnego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego oraz analiza prawno-podatkowa. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialność za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Informacje o autorach:

Krzysztof Budasz – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy, radca prawny, aplikant na biegłego rewidenta, stały konsultant CoWinners Sp. z o.o. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych, autor kilkudziesięciu publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło