Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wykładnia

Wykładnia Nowe interpretacje organów podatkowych w zakresie ulg podatkowych

Nowe interpretacje organów podatkowych w zakresie ulg podatkowych

W poprzednich artykułach poruszaliśmy wymóg obowiązków podatników w zakresie prawidłowej ewidencji prac wykonywanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Dotyczyło to zarówno kosztów wynagrodzeń jak i kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników tj. delegacje czy szkolenia. Więcej szczegółów można znaleźć m.in. w artykule pod adresem: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/najnowsze-interpretacje-organow-podatkowych-w-zakresie-ulgi-badawczo-rozwojowej/

Generalną konkluzją po analizie tych interpretacji jest zalecenie bardzo starannej ewidencji wydatków związanych z ulgą badawczo-rozwojową oraz dokładną weryfikację, ponieważ niektóre z wydatków pracowniczych, mimo iż pozostawały w związku z zakresem wykonywanych przez pracowników prac B+R mogą budzić wątpliwości organów podatkowych. Podobnie jest w przypadku ewidencji wykonywanych prac B+R – również rozliczenie wynagrodzeń pracowników realizujących prace badawcze wymaga bardzo starannej dokumentacji.

Warto zaznaczyć, że organy podatkowe prezentowały dotychczas dosyć restrykcyjne stanowisko, uznając, iż po pierwsze opis zakresu prac wykonywanych w ramach ulgi powinien znaleźć odzwierciedlenie w umowie o pracę pracownika oraz w zakresie jego obowiązków, a także wymagana jest szczegółowa ewidencja czasu jego pracy.

To dosyć restrykcyjne stanowisko wydaje się być łagodzone przez interpretację Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 19 września 2017 roku sygn. DPP7.8221.47.2017.MNX.

W dokumencie tym organ podatkowy, uznał iż wynagrodzenia pracowników, którzy uczestniczą w realizacji zadań z zakresu działalności badawczo-rozwojowej, lecz nie posiadają odpowiednich zapisów w umowie o pracę, mogą być zaliczone do kosztów kwalifikowanych na potrzeby tzw. ulgi badawczo-rozwojowej. Warto podkreślić, iż ta interpretacja została wydana w celu zmiany interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2017 r. Nr 2461-IBPB-l-1.4510.335.2016.2.EN, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Warto podkreślić fakt, iż to dobrowolnie organ wyższego szczebla złagodził stanowisko organu niższego szczebla uznając za prawidłowe stanowisko przedstawione przez podatnika.

W wydanej najnowszej interpretacji Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał, iż cyt. „przepisy ustaw podatkowych nie regulują wprost obowiązku wskazywania w umowie o pracę celu zatrudnienia, czy też obowiązku ewidencjonowania czasu pracy pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej dla potrzeb rozliczenia ulgi B+R”. W konsekwencji pogląd ten potwierdza fakt, iż umowa o pracę pracownika nie musi zawierać regulacji w tym zakresie. Oczywiście, umowa o pracę może takie zapisy zawierać przykładowo w celu jasnego wskazania obowiązków pracownika i późniejszej weryfikacji ich realizacji.

Ponadto, w interpretacji wskazano także, iż z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika „ogólny obowiązek wyodrębniania przez podatników, zamierzających skorzystać z ulgi B+R, w prowadzonych przez nich księgach podatkowych, kosztów działalności badawczo-rozwojowej”. Warto podkreślić, iż organ uznał, iż wymagany jest przez ustawę ogólny poziom, a zatem nie jest wymagana istotna szczegółowość dokumentowania ulgi. Dodatkowo organ wskazał, iż kluczowe dla klasyfikacji wynagrodzeń jako kosztu kwalifikowalnego jest, aby pracownicy faktyczne wykonywali określone czynności w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Organ wyraźnie wskazał, iż ustawodawca nie określił podatnikom formy wyodrębnienia czasu pracy pracownika w sytuacji gdy w ramach świadczonej pracy wykonuje obowiązki nie tylko związane z działalnością badawczo-rozwojową. Organ uznał, iż cyt. „wybór sposobu udokumentowania tych wydatków pozostawiony został podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Dlatego zalecane jest, aby dla celów dowodowych, prowadzona była ewidencja czasu pracy pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową podatnika”.

Omawiana interpretacja wydaje się być potwierdzeniem stanowiska fiskusa oraz ustawodawcy o istotnej roli ulgi w zakresie rozwoju gospodarki oraz wspólnie z ułatwieniami w tym zakresie, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 stanowi istotny krok w celu rozpowszechnienia stosowalności ulgi przez podatników.

Przy okazji omawiania sposobu interpretacji niektórych aspektów warto również zwrócić uwagę na dodatkowy atut związany z prowadzeniem starannej ewidencji prac. Przytoczony przykład pokazuje, że również poszczególne szczeble organów podatkowych mogą różnić się w interpretacji przepisów i ich stosowania w poszczególnych przypadkach. Posiadanie pełnej ewidencji prac, która pozwala na udokumentowanie sposobu interpretacji nowych przepisów przez podatnika oraz uzasadnienie tego stanowiska i sposobu interpretacji zapisów ustawowych, może dać w konsekwencji szansę na obronę tego stanowiska przed organami podatkowymi, nawet w przypadku, kiedy wstępna interpretacja wydaje się niekorzystna z perspektywy podatnika.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący. Nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych i nie stanowi czynności doradztwa podatkowego lub doradztwa prawnego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego oraz analiza prawno-podatkowa. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialność za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Informacje o autorach:

Krzysztof Budasz – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy, radca prawny, aplikant na biegłego rewidenta, stały konsultant CoWinners Sp. z o.o. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych, autor kilkudziesięciu publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy

 

Aktualności

Mniej środków na nanotechnologię

Jak wynika z raportu GUS, działalność nanotechnologiczną prowadzi w Polsce 107 przedsiębiorstw, tj. o 5,9% więcej niż w roku...

więcej
Mniej wniosków o uzyskanie patentu w 2017 r.

Polska na 15. miejscu na świecie pod względem liczby przyznanych patentów. W ubiegłym roku było ich ponad 3 tys.

więcej

Publikacje dla praktyków

thumbImage
Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R
Egzemplarz bezpłatny