Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Nowe interpretacje podatkowe oraz orzeczenia sądowe w sprawie ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych

Nowe interpretacje podatkowe oraz orzeczenia sądowe w sprawie ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych

Kwestie ulg podatkowych, zwłaszcza ulgi badawczo-rozwojowej są nierozłącznie związane z planowanymi i prowadzonymi badaniami oraz komercjalizacją wyników tych badań. W praktyce bardzo często tego typu prace badawcze wymagają dodatkowych ekspertyz i konsultacji, nie tylko ze względu na niepewność wyniku, ale sposobu wykorzystania danej technologii, rozwiązania czy know-how. Niestety nie zawsze jest możliwe skorzystanie z ulgi podatkowej związanej z zakupem tego typu usług, a same regulacje w zakresie ulgi badawczo rozwojowej często wzbudzają wątpliwości w praktyce i są przedmiotem czasem zupełnie różnych interpretacji organów podatkowych. O niektórych wątpliwościach i interpretacjach organów podatkowych pisaliśmy już we wcześniejszych artykułach, m.in. w artykule dostępnym pod adresem: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/ulgi-badawczo-rozwojowe-a-wydatki-na-analizy-i-opinie-dotyczace-prac-b-r/ 

Warto zaznaczyć, że każdy podatnik ma prawo nie zgodzić się z interpretacją przepisów przez organy podatkowe i jeżeli jest to uzasadnione skierować swoją sprawę do rozstrzygnięcia sądu administracyjnego. Zazwyczaj tego typu wnioski dotyczą interpretacji na niekorzyść podatników – uzasadnione wnioski mogą być zaskarżone do sądów administracyjnych. Sądy mogą zmienić pierwotne rozstrzygnięcia organów podatkowych i np. podjąć decyzję na korzyść podatnika. Z przypadkiem takiego rozstrzygnięcia spotkaliśmy się ostatnio właśnie w zakresie kosztów ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych ponoszonych na potrzeby prowadzonej działalności B+R. 

Zgodnie z art. 18d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy o PDOP, podatnik ma możliwość odliczenia kosztów poniesionych ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1311) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. 

Zdaniem organów podatkowych (przykładowo w interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2017 sygn. 0111-KDIB1-3.4010.109.2017.1.IZ) kosztem kwalifikowalnym poniesionym na działalność badawczo-rozwojową podatnika nie jest zakup ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, świadczonych lub wykonywanych przez podmioty inne niż jednostki naukowe wymienione w ustawie o zasadach finansowania nauki. Organy podatkowe wskazują, iż za koszty kwalifikowane należy uznać tylko ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, nabycie wyników badań naukowych, które są świadczone lub wykonywane jednocześnie: 

a) na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki oraz

b) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.

Takiej interpretacji organów podatkowych nie potwierdził jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, który w wyroku z 26 lipca 2017 sygn. I SA/Wr 364/17 wskazał, iż tylko wyniki badań naukowych winny być świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową. Taki wniosek zdaniem sądu wypływa z prawidłowego odczytania przepisu z uwzględnieniem zasad odmiany (deklinacji) języka polskiego. W konsekwencji, pozostałe czynności tj. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne mogą być wykonywane przez podmioty niebędące jednostkami naukowymi. 

Oczywiście wskazany wyrok nie jest prawomocny, fiskus może się odwołać do wyższej instancji, ale gdyby wskazana interpretacja się utrzymała może dać podatnikom szanse do zwiększenia wydatków poniesionych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. 

Warto jednak zaznaczyć, że również Ustawodawca dostrzega omawiany powyżej problem i w przygotowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekcie ustawy z dnia 1 sierpnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (tzw. druga ustawa o innowacyjności) wyraźnie wskazano, iż wszystkie czynności (ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, nabycie wyników badań naukowych) musza być świadczone przez jednostki naukowe. 

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący. Nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych i nie stanowi czynności doradztwa podatkowego lub doradztwa prawnego.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego oraz analiza prawno-podatkowa. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialność za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania. 

Informacje o autorach:

Krzysztof Budasz – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy, radca prawny, aplikant na biegłego rewidenta, stały konsultant CoWinners Sp. z o.o. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych, autor kilkudziesięciu publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych. 

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło