Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Obowiązek podatkowy uzależniony od obranej ścieżki komercjalizacji

Obowiązek podatkowy uzależniony od obranej ścieżki komercjalizacji

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku VAT, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., wprowadziła nie tylko nową zasadę ogólną co do chwili powstania obowiązku podatkowego. Wprowadziła ona również szereg wyjątków od zasady, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Szczególnych przypadków powstania obowiązku podatkowego jest, póki co, znacznie mniej niż przed 1 stycznia 2014 r., niemniej jednak niektóre z nich mogą mieć praktyczne znaczenie z punktu widzenia jednostek naukowych będących podatnikami podatku od towarów i usług.

Prowadząc ewidencję podatkową dla celów podatku od towarów i usług należy bowiem pamiętać, że jeżeli do danej czynności jednostki naukowej może znaleźć zastosowanie zarówno ogólna zasada powstania obowiązku podatkowego, jak i któraś z zasad szczególnych, to pierwszeństwo mają zasady szczególne. Inaczej mówiąc, podatnik powinien najpierw sprawdzić, czy do jego sytuacji prawnej nie ma zastosowania któryś z przepisów szczególnych. Jeżeli nie – wówczas zastosowanie znajdzie zasada ogólna, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.

Otrzymanie całości lub części zapłaty przed dostawą towarów lub świadczeniem usługi. Najczęściej występującą w praktyce sytuacją, w której powstanie obowiązku podatkowego jest określane w sposób szczególny, jest otrzymanie przez podatnika całości lub części zapłaty jeszcze przed dokonaniem dostawy towarów lub świadczeniem usług. W przypadku jednostek naukowych komercjalizujących wyniki badań naukowych może przecież zdarzyć się, że zapłata za sprzedaż prawa, udzielenie licencji lub sublicencji, przeniesienie lub cesję praw autorskich, patentów lub innych praw własności intelektualnej nastąpi w całości lub w części jeszcze przed ich rzeczywistym przeniesieniem na nabywcę. W takiej sytuacji, jeżeli przekazanie jednostce naukowej przedpłaty, zadatku, zaliczki lub raty płatności nastąpi przed spełnieniem przez jednostkę naukową świadczenia wzajemnego, wówczas obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymanej zapłaty i w zakresie dotyczącym otrzymanej płatności. Faktura VAT powinna zaś w takim przypadku zostać wystawiona nie później niż do 15 dnia następującego po miesiącu, w którym otrzymano wcześniejszą zapłatę.

Przykład:
Politechnika zamierza skomercjalizować nowoczesną technologię solarną, pozwalającą na znaczne obniżenie kosztów związanych z pozyskiwaniem energii słonecznej. W tym celu Politechnika nawiązała współpracę z działającą od niedawna na rynku spółką z o.o., która jest zainteresowana nabyciem technologii. Z uwagi na wartość transakcji, Politechnika zażądała uiszczenia zaliczki w wysokości 50.000 zł, płatnej do 5 lutego 2014 roku. Zaliczka wpłynęła na rachunek Politechniki w dniu 6 lutego 2014 r. i z tym dniem, w odniesieniu do przelanej kwoty, po stronie Politechniki powstanie obowiązek podatkowy.

Należy jednak pamiętać, że nie zawsze uzyskanie wcześniejszej płatności przez jednostkę naukową będzie wiązało się z powstaniem obowiązku podatkowego. Pojęcia zaliczki, zadatku czy przedpłaty nie można bowiem rozciągać na każdą płatność, którą sprzedający otrzymał od kupującego przed wykonaniem dostawy czy świadczenia usług. Jeżeli bowiem wpłata została dokonana zanim strony ustaliły, czego konkretnie dotyczy, to taka płatność nie może mieć charakteru zaliczki i nie pociąga za sobą powstania obowiązku podatkowego. Podobnie jest, jeżeli w danej transakcji może jeszcze ulec zmianie którykolwiek z elementów istotnych dla zaistnienia danego zdarzenia podatkowego (np. podmiot, przedmiot, cena czy ilość). W sytuacji takiej obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych.

Przykład:
Z uwagi na znaczne zainteresowanie komercjalizowaną technologią solarną, Politechnika podjęła decyzję o ogłoszeniu przetargu, w którym zostanie wyłoniony jej nabywca. Jednym z warunków ogłoszonego przetargu jest wpłacenie przez każdego oferenta wadium w wysokości 50.000 zł. Po stronie Politechniki nie powstanie obowiązek podatkowy co do wadium wpłaconego przez poszczególnych oferentów, gdyż nie wiadomo jeszcze z kim (oraz czy w ogóle) umowa komercjalizacyjna zostanie zawarta. Wadium otrzymane od zwycięzcy przetargu powinno zostać więc opodatkowane dopiero w momencie jego rozstrzygnięcia i zawarcia umowy z nabywcą.

Obowiązek podatkowy przy umowach dzierżawy. W sposób szczególny obowiązek podatkowy powstaje również przy umowach dzierżawy, w tym również jeżeli ich przedmiotem jest własność intelektualna. W tym przypadku, podobnie jak w poprzednim stanie prawnym, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wystawienia faktury. Najpóźniejszym momentem, w jakim podatnik może wystawić fakturę VAT jest zaś termin płatności, który powinien wynikać z umowy dzierżawy zawartej pomiędzy stronami. Jeżeli w tym terminie faktura nie zostanie wystawiona, to obowiązek podatkowy i tak powstanie z upływem terminu płatności.

Jak wynika z powyższego, obowiązek podatkowy po stronie jednostek naukowych, w zależności od obranej ścieżki komercjalizacji może powstać w różnych momentach. Istotne jest, żeby poprawnie zidentyfikować wybrany tryb komercjalizacji badań naukowych z punktu widzenia przepisów podatkowych oraz żeby zakwalifikować go pod właściwą regulację, z którą związane jest powstanie obowiązku podatkowego w VAT.

Źródło: www.bsskancelaria.pl

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło