Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Ograniczenia w tworzeniu spółek przez państwowe jednostki badawcze

Ograniczenia w tworzeniu spółek przez państwowe jednostki badawcze

Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych, w tym do uczelni publicznych, instytutów PAN, instytutów badawczych i tworzonych przez nie jednostek organizacyjnych oraz do innych państwowych i samorządowych osób prawnych wykonujących zadania publiczne. Ustawę tę stosuje się także do innych podmiotów (np. spółek prawa handlowego) w zakresie, w jakim wykorzystują one środki publiczne lub dysponują nimi.

Zgodnie z art. 49 ustawy o finansach publicznych, jeżeli odrębna ustawa nie stanowi inaczej, jednostki sektora finansów publicznych nie mogą posiadać, obejmować lub nabywać udziałów lub akcji w spółkach ani nabywać obligacji emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Jednostki te nie mogą także nabywać udziałów w spółdzielniach.

Taką odrębną (szczególną) ustawą względem ustawy o finansach publicznych jest ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, co zostało potwierdzone przez Ministra Finansów oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [1].

Dodatkowo, zgodnie z art. 45 ustawy o finansach publicznych, jednostki sektora finansów publicznych nie mogą tworzyć fundacji ze środków publicznych. Innymi słowy, publiczny podmiot nie może być fundatorem (założycielem fundacji).

Na podstawie prawa o szkolnictwie wyższym, uczelnia może:

1. prowadzić akademicki inkubator przedsiębiorczości w formie spółki prawa handlowego,

2. prowadzić centrum transferu technologii w formie spółki prawa handlowego,

3. utworzyć spółkę celową w formie jednoosobowej spółki kapitałowej, w celu komercjalizacji pośredniej,

4. przystąpić do spółki celowej utworzonej przez inną uczelnię publiczną, a uczelnia niepubliczna może przystąpić do spółki celowej utworzonej przez inną uczelnię niepubliczną, w celu komercjalizacji pośredniej (art. 86b ust. 1 ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym).

Spółkę tworzy rektor za zgodą senatu uczelni, a w przypadku uczelni niepublicznej - organ wskazany w statucie. Do utworzenia spółki oraz do wykonywania czynności w zakresie komercjalizacji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Za wyjątkiem regulacji dotyczącej spółki celowej, przepisy prawa o szkolnictwie wyższym nie wskazują jakie dobra mogą stanowić wkład do spółki. Tym samym, mogą to być zarówno środki pieniężne jak i prawa rzeczowe (np. prawo własności nieruchomości), prawa obligacyjne (np. udziały lub akcje w innych spółkach prawa kapitałowego), prawa na dobrach niematerialnych (np. licencje na korzystanie z praw własności przemysłowej).

Na pokrycie kapitału zakładowego spółki celowej uczelnia może wnieść w całości albo w części wkład niepieniężny (aport) w postaci wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności będących wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowaną albo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny, oraz know-how związanego z tymi wynikami (art. 86a ust. 1 ustawa prawo o szkolnictwie wyższym).

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy o PAN, za zgodą ministra właściwego do spraw nauki, Akademia i jej instytuty mogą, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, tworzyć spółki, obejmować lub nabywać i posiadać udziały oraz akcje spółek handlowych.

Podobnie, na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy o instytutach badawczych, za zgodą ministra nadzorującego, instytuty mogą, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową, tworzyć spółki kapitałowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu.

Przedmiot działalności tej spółki musi być związany z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.

Opracowanie:
Małgorzata Darowska, Partner
Marcin Alberski, Junior Associate
Bird & Bird
Maciej Gawroński sp. k.
www.twobirds.com/pl


[1] http://www.nauka.gov.pl/rada-nauki/spolki-prawa-handlowego-a-uczelnie-publiczne-wyjasnienie,archiwum,1.html (dostęp: 10.02.2015 r.).

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło