Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Opodatkowanie prawa z dóbr intelektualnych i know-how u źródła

Opodatkowanie prawa z dóbr intelektualnych i know-how u źródła

Rynek dóbr intelektualnych jest rynkiem globalnym. Polskie firmy, ale również polskie jednostki naukowe kupują prawa do dóbr intelektualnych i know-how praktycznie na całym świecie. W wielu przypadkach transakcje odbywają się bardzo sporadycznie lub nawet mają charakter jednorazowy i osoby, które odpowiedzialne są za takie zakupy często nie mają wiedzy nt. rozliczenia podatkowego tego typu transakcji, a zwłaszcza możliwości optymalizacji opodatkowania. Problem może być szczególnie istotny, jeżeli są to transakcje o dużej wartości.

W wielu przypadkach proces komercjalizacji wiedzy może również wymagać współdziałania co najmniej kilku podmiotów (np. w ramach różnego typu umów wielostronnych), niekoniecznie zlokalizowanych w Polsce. Jest to podyktowane wieloma względami merytorycznymi lub wynika z bliskiej współpracy ośrodków naukowych w wielu krajach, w szczególności w ramach Unii Europejskiej. Z reguły taka współpraca międzynarodowa niesie za sobą korzyści w aspekcie badawczym czy gospodarczym, ale w aspekcie podatkowym może skutkować powstaniem wielu problemów praktycznych, z których jeden to tzw. podatek u źródła. Chodzi tu przede wszystkim o podatek związany z płatnościami, które wykonują polskie podmioty do podmiotów zagranicznych. W przypadku określonych typów płatności zaistnieje obowiązek, iż polski podmiot powinien potrącić podatek z należności wypłaconej do podmiotu zagranicznego i odprowadzić podatek do polskiego urzędu. Typami płatności, które podlegają pod ten podatek są m. in. płatności za prawa autorskie, ale też i płatności za transfer tzw. know-how.

Omawiany problem dotyczy zarówno przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, opodatkowanych PIT (ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2016 r.: Dz.U. 2016 poz. 2032 ze zm. – dalej ustawa PIT) jak i przedsiębiorców będących osobami prawnymi opodatkowanych CIT (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., tekst jednolity z dnia 26 października 2016 r.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm. – dalej ustawa CIT). W przypadku ustawy PIT art. 29 ust. 1, a w przypadku ustawy CIT art. 21 ust. 1 wskazuje, iż w przypadku, gdy polski podmiot dokonuje wypłaty należności z tytułu:

  • praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw,
  • należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego,
  • użytkowania lub prawa do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego,
  • informacji związanych ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how).

Podmiot wypłacający takie należności powinien pobrać 20% podatek od wartości wypłaconej należności. W praktyce bardzo wiele podmiotów płaci ten podatek wg stawki określonej w ustawie.

Warto jednak zaznaczyć, że stawka podatku tego podatku może zostać zredukowana poprzez odwołanie się do właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowana zawartej pomiędzy państwami, których dotyczy ta transakcja. Co do zasady Polska zawarła takie umowy z kilkudziesięcioma krajami zarówno z Europy jaki i z innych części świata. Wśród krajów stron takich umów zawartych prze Polskę znajdziemy przkładowo Niemcy, Francję, i USA. Pod adresem http://www.finanse.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/wykaz-umow-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania znajduje się pełna lista krajów z którymi Polska ma podpisane takie umowy wraz z tekstami tych umów.

Stawka omawianego podatku może wówczas zostać zredukowana – w praktyce 5% lub 10% podatku w zależności od szczegółowych zapisów konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zastosowanie takiej obniżonej stawki wymaga jednak przedstawienia przez odbiorcę płatności oryginału certyfikatu rezydencji z kraju jego siedziby. Może to być zarówno dokument w formie papierowej jak i elektronicznej. Oczywiście każdy przypadek należy analizować indywidualnie i za każdym razem odnieść się do konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku wątpliwości proceduralnych warto sprawdzić zasadność zastosowania tej procedury u wybranego doradcy podatkowego.

Podsumowując, dokonując płatności do podmiotu zagranicznego każdy przedsiębiorca (niezależnie od formy prawnej i sposobu rozliczania podatku dochodowego) powinien pamiętać o powyższych regulacjach, zwłaszcza, jeżeli płatność jest wykonywana z związku z jednym z powyżej wskazanych tytułów tj. z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how). Jeśli są spełnione te warunki jest wysoce prawdopodobne, iż podatek dochodowy może zostać rozliczony „u źródła”.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący. Nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych i nie stanowi czynności doradztwa podatkowego lub doradztwa prawnego.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego oraz analiza prawno-podatkowa. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialność za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Informacje o autorach:

Krzysztof Budasz – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy, radca prawny, aplikant na biegłego rewidenta, stały konsultant CoWinners Sp. z o.o. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych, autor kilkudziesięciu publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło