Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Pierwszeństwo w uzyskaniu ochrony IP

Pierwszeństwo w uzyskaniu ochrony IP

W całym systemie ochrony własności intelektualnej, która podlega procedurze rejestracji w Urzędzie Patentowym, bardzo istotną rolę odgrywa zagadnienie pierwszeństwa do uzyskania patentu, prawa ochronnego czy prawa z rejestracji. Instytucja pierwszeństwa umożliwia przede wszystkim rozstrzygnięcie kolizji, jaka może zajść pomiędzy złożonymi przez różne osoby wnioskami, których przedmiotem jest identyczne rozwiązanie. Może bowiem zdarzyć się tak, że identyczny wynalazek będzie opracowany niezależnie przez dwie osoby. W takich sytuacjach patent lub inne prawo ochronne może być udzielony tylko dla zgłoszenia posiadającego najwcześniejsze pierwszeństwo. Ponadto data pierwszeństwa może mieć znaczenie dla oceny nowości wynalazku, dla jego nieoczywistości, nowości wzoru użytkowego czy nowości indywidualnego charakteru wzoru przemysłowego. Punktem odniesienia do oceny stanu faktycznego w tym zakresie jest bowiem właśnie dzień pierwszeństwa.

Polski system prawny wyróżnia trzy rodzaje pierwszeństwa, przy czym w razie równoczesnego zachodzenia dwóch lub większej liczby z nich znaczenie ma pierwszeństwo najwcześniejsze:

I. Pierwszeństwo zgłoszenia (art. 13 ustawy PWP), zwane również zwykłym – powstaje w momencie wpłynięcia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego czy wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego RP. Pierwszeństwo powstaje jedynie w razie dokonania prawidłowego, co do formy i treści, zgłoszenia danego rozwiązania do ochrony. Jeżeli więc zgłoszenie zawiera jakiekolwiek braki, a zgłaszający nie usunie ich w wyznaczonym terminie, wówczas wpłynięcie takiego zgłoszenia do UPRP nie skutkuje powstaniem pierwszeństwa. Pewnym ryzykiem w kontekście powstania pierwszeństwa dotknięte jest również wnoszenie wniosków w postaci elektronicznej. Jeżeli bowiem takie zgłoszenie będzie nieczytelne lub nawet przez przypadek będzie zawierało złośliwe oprogramowanie, wówczas skutek w postaci pierwszeństwa nie powstanie. Jeżeli nieczytelne będą jedynie części zgłoszenia, wówczas skutek nie powstanie co do tych części. Pomimo zwiększającego się wpływu elektronicznych form komunikacji w działalności sektora publicznego, w tym przypadku dokonywanie zgłoszeń własności intelektualnej do ochrony jest obarczone pewnym ryzykiem.

II. Pierwszeństwo konwencyjne (art. 14 ustawy PWP) – pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje w Polsce również, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we wskazanym państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym dokonane zostanie w okresie 12 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych – oraz 6 miesięcy –w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych. W tej sytuacji dochodzi do przesunięcia pierwszeństwa na datę wcześniejszą niż data zgłoszenia rozwiązania w UPRP. Skorzystanie z pierwszeństwa uprzedniego jest oczywiście uprawnieniem zgłaszającego, niemniej jednak nieskorzystanie z niego może prowadzić, z uwagi na treść art. 25 PWP, do utraty przez rozwiązanie cechy nowości. Oświadczenie o skorzystaniu z pierwszeństwa konwencyjnego powinno zostać złożone już w chwili składania zgłoszenia do UPRP, zaś sam dowód pierwszeństwa powinien zostać złożony najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia. Uchybienie któremukolwiek z powyższych terminów jest równoznaczne z nieuwzględnieniem przysługującego pierwszeństwa.

III. Pierwszeństwo wystawowe (ostatni rodzaj pierwszeństwa przewidzianego przez obowiązujące w Polsce przepisy) – w chwili obecnej jest ono uregulowane w art. 15 ustawy PWP, zaś od 15 kwietnia 2016 r., w związku z uchyleniem art. 15 PWP, będzie ono uregulowane w art. 151 ustawy PWP. Zmiana tego przepisu polega na rozszerzeniu możliwości uzyskania pierwszeństwa wystawowego w przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Obecne brzmienie przepisów o pierwszeństwie wystawowym dotyczy zarówno uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, jak i pozwala oznaczyć pierwszeństwo, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w RP lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej daty. Ta zasada zostanie zachowana, natomiast dodatkowo, począwszy od 15 kwietnia 2016 r., powstanie możliwość uzyskania pierwszeństwa w zakresie prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego także według daty wystawienia wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na innej wystawie w RP, wskazanej przez Prezesa UPRP w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej daty. Wystawa taka powinna dawać rękojmię jej wiarygodności, w szczególności posiadać ustaloną renomę i długoletnią tradycję, zaś inicjatywa do wskazania danej wystawy będzie przysługiwać właściwemu ministrowi, wojewodzie lub podmiotowi zawodowo zajmującemu się organizacją takich wystaw.

W tym przypadku również dochodzi do przesunięcia pierwszeństwa na datę wcześniejszą niż data zgłoszenia rozwiązania w UPRP, zaś skorzystanie z takiego pierwszeństwa uprzedniego jest uprawnieniem zgłaszającego. Również w tym przypadku należy pamiętać, że oświadczenie o skorzystaniu z pierwszeństwa wystawowego powinno zostać złożone już w chwili składania zgłoszenia do UPRP, zaś sam dowód pierwszeństwa powinien zostać złożony najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia – skutki uchybienia są bowiem podobne, jak przy pierwszeństwie konwencyjnym.

Obowiązujące w Polsce prawo nie przewiduje innych przypadków uzyskania pierwszeństwa. Co jednak ciekawe, pierwszeństwo wystawowe i pierwszeństwo konwencyjne mogą zostać zbyte na rzecz innego podmiotu, np. umową sprzedaży. Mogą również podlegać dziedziczeniu w przypadku posiadaczy praw będących osobami fizycznymi.

Źródło: www.bsskancelaria.pl

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło