Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Podatkowe niuanse sprzedaży praw badawczych

Podatkowe niuanse sprzedaży praw badawczych

Podatek dochodowy

W przypadku sprzedaży praw badawczych w postaci własności intelektualnej związanych z prowadzeniem prac B+R, przychodem jest wartość prawa majątkowego wyrażona w cenie określonej w umowie.

Przychód ten powinien zostać rozpoznany przez PJB w dniu zbycia prawa majątkowego, nie później niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności.

W przypadku odpłatnego zbycia wartości niematerialnych i prawnych, które nie zostały całkowicie zamortyzowane podatkowo, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszone o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych (por. art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

PRZYKŁAD
Instytut badawczy XYZ przeprowadził we własnym zakresie badania, których efektem było stworzenie nowego preparatu leczniczego. Badanie te zostały zakwalifikowane dla celów podatkowych jako prace rozwojowe zakończone wynikiem pozytywnym, które Instytut rozpoznał jako wartość niematerialną i prawną. Instytut okreśłił wartość początkową poniesionych kosztów prac rozwojowych nad preparatem na 1 200 000 zł i rozpoczął jego amortyzację w styczniu 2013 r. Okres amortyzacji ustalono na 24 miesiące, a miesięczny odpis amortyzacyjny – w wysokości 50 000 zł.
W lutym 2014 r. (po 14 miesiącach amortyzacji) Instytut sprzedał recepturę preparatu za 2 000 000 zł. W opisanej sytuacji Instytut powinien rozpoznać: Przychód = 2 000 000 zł (w lutym 2014 r.) Koszt uzyskania przychodu = 500 000 zł (1 200 000 – 14 • 50 000 zł) Dochód = 1 500 000 zł.

Jeśli PJB dokonuje odpłatnego zbycia rzeczy lub praw nabytych uprzednio w sposób nieodpłatny – np. w formie darowizny – kosztem uzyskania przychodów jest wartość określonego wcześniej przychodu z nieodpłatnego świadczenia, pomniejszona, w przypadku wartości niematerialnych i prawnych, o sumę dokonanych odpisów amortyzacyjnych (por. art. 15 ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

PRZYKŁAD
Uczelnia LMN otrzymała w drodze darowizny autorskie prawa majątkowe od współpracującego z nią naukowca, rozpoznając przychód z nieodpłatnego świadczenia w kwocie 50 000 zł (odpowiadającej wartości rynkowej praw majątkowych w momencie otrzymania darowizny). Następnie uczelnia odsprzedała te prawa za 70 000 zł. W powyższym przypadku uczelnia może pomniejszyć swój przychód w wysokości 70 000 zł o koszty jego uzyskania w wysokości 50 000 zł (zakładając, że nie dokonywała amortyzacji otrzymanych praw).

Dochód PJB może podlegać zwolnieniu przedmiotowemu na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzn. pod warunkiem przekazania i wydatkowania go na cele statutowe jednostki mieszczące się w katalogu.

Podatek od towarów i usług

Przeniesienie własności praw do wyników prac B+R będzie, co do zasady, stanowiło usługę w rozumieniu ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT (W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 22% została podniesiona o jeden punkt procentowy do poziomu 23%).

Dla usług sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich i patentów, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw ustawa o VAT nie określa szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego. W związku z powyższym, w przypadku sprzedaży prawa, obowiązek ten powstaje z chwilą wykonania usługi (np. moment wskazany w umowie pomiędzy stronami, w którym faktycznie prawa zostają udostępnione nabywcy, np. przekazanie stosownej dokumentacji), chyba że przed wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty – wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty (art. 19 ust. 8 ustawy o VAT).

Ponadto, jeśli ustalono następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, usługę uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi. Jeśli usługi mogą być świadczone w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok i w danym roku nie upływają dla nich terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się je za wykonane z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia ich świadczenia (art. 19a ust. 3 ustawy o VAT).

PRZYKŁAD
Instytut XYZ zawarł w maju 2014 r. z przedsiębiorstwem ABC umowę w zakresie sprzedaży prawa do komercyjnego wykorzystania wynalazku chronionego patentem, opracowanego w ramach prowadzonych prac B+R. Na mocy umowy prawo do komercyjnego wykorzystania znaku przedsiębiorstwo ABC nabywało od czerwca 2014 r. W maju 2014 r. Instytut wystawił z tytułu sprzedaży patentu fakturę VAT spółce ABC, z terminem płatności na 15 czerwca 2014 r. Płatność na rachunek bankowy Instytutu wpłynęła 31 maja 2014 r. W powyższym przypadku obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży powstanie z chwilą otrzymania zapłaty przez Instytut, czyli 31 maja 2014 r.

W przypadku sprzedaży praw do wyników prac B+R na rzecz przedsiębiorców zagranicznych (podatników), miejscem świadczenia usług dla celów VAT będzie kraj usługobiorcy (art. 28b ust. 1 ustawy o VAT), w związku z czym usługa ta nie będzie podlegała VAT w Polsce. Pomimo braku opodatkowania podatkiem VAT w Polsce, PJB zachowa jednak możliwość odliczenia VAT naliczonego na zakupach związanych z transakcją. Dodatkowo, w przypadku sprzedaży praw na rzecz podatników z Unii Europejskiej, co do zasady, po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek raportowania tego typu transakcji w informacji podsumowującej (deklaracja VAT-UE).

Natomiast w przypadku sprzedaży przez PJB praw do wyników prac B+R na rzecz podmiotów, niebędących podatnikami, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługodawca (tj. PJB) posiada siedzibę (art. 28c ust. 1 ustawy o VAT), czyli opodatkowanie VAT następuje w Polsce według właściwej stawki VAT.

Źródło: PwC

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło