Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Podatkowe ujęcie wydatków na materiały i surowce w działalności B+R a ulgi podatkowe

Podatkowe ujęcie wydatków na materiały i surowce w działalności B+R a ulgi podatkowe

Obecnie coraz więcej firm koncentruje się w ramach swojego spektrum działania na działalności badawczo-rozwojową. Temu rozwojowi prawie zawsze towarzyszą duże nakłady – część przedsiębiorców może je sfinansować w ramach programów wspomagających badania i wdrożenia w biznesie, współfinansowanych przez NCBR czy PARP. Istotny zastrzyk finansowy stanowią również ulgi podatkowe odnoszące się do wydatków na prace badawczo-rozwojowe. Ze względu na to, że wiele podmiotów dopiero rozpoczyna tę część działalności, licząc, że pomoże im ona zbudować lepszą pozycję na rynku i przewagę konkurencyjną. Warto jednak dokładnie zapoznać się z wszystkimi wytycznymi, zwłaszcza tymi, które dotyczą ulg podatkowych i uznania ich zasadności.

Analizując całokształt nakładów ponoszonych przez podmioty gospodarcze w procesie B+R na plan pierwszy wysuwają się nakłady osobowe, warto jednak pamiętać, iż istotną pozycję kosztową mogą stanowić wydatki na materiały i surowce. Ustawodawca także przewidział taką sytuację wprowadzając odpowiedni zapis w regulacjach dotyczących ulgi podatkowej na działalność B+R. I tak zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (tj. z dnia 26 października 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888) za koszty kwalifikowalne uznaje się nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Analogiczny zapis istnieje w art. 26e ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tj. z dnia 7 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032).

Oczywiście katalog wydatków zaliczanych do nakładów na materiały i surowce może być szeroko interpretowany i obejmować wiele elementów. Zgodnie z internetowym słownikiem PWN języka polskiego (https://sjp.pwn.pl/) materiały to zbiór przedmiotów używanych przy wykonywaniu jakiejś pracy. Natomiast surowiec to materiał naturalny pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub mineralnego, służący do wytwarzania jakichś produktów lub energii. Pomocne w doprecyzowaniu jakie pozycje materiałów i surowców mogą być przed podatnika ujmowane w ramach ulgi badawczej są interpretacje organów podatkowych.

W pierwszej kolejności warto odwołać się do interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 24 stycznia 2017 roku sygn. 0461-ITPB3.4510.724.2016.1.PS w której dokonano analizy zarówno samej definicji materiałów i surowców, jak i konkretnych typów wydatku. I tak organ podatkowy wskazał, iż cyt. „kosztami kwalifikowanymi będą wydatki na surowce i materiały, bez których niemożliwe byłoby nie tylko prowadzenie samych badań, wdrażania różnych procesów w ramach prac badawczo – rozwojowych, ale również bez których niemożliwym byłoby wprowadzenie i wykorzystanie odpowiednich narzędzi i oprzyrządowania dla prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej”. Wskazana powyżej ocena organu podatkowego potwierdza, iż katalog pod hasłem materiały i surowce może obejmować wiele pozycji. Ponadto, organ podatkowy wyraźnie zaznaczył, iż „jeśli Wnioskodawca wykorzystuje materiały, czy surowce nie tylko w Centrum BR, które stricte wykorzystuje je w pracach badawczo rozwojowych, ale również w innych jednostkach organizacyjnych Spółki, które mają inne założenia i inne cele, ale również współpracują w ramach prac BR i wykonują z tymi pracami konkretne zadania, to wydatki te w odpowiedniej części stosownie do prowadzonej dokumentacji, o której mowa w art. 9 ust. 1b ustawy, również będą kosztami kwalifikowanymi”. Pojawia się zatem kolejny obowiązek poprawnej ewidencji i przyporządkowania nakładów na materiały i surowce do działalności badawczej i pozostałej.

W przytoczonej powyżej interpretacji organ odniósł się także do konkretnej pozycji kosztowej – energii. W tym przypadku uznał, iż cyt. „z ww. definicji słownikowej wynika, że energia elektryczna jest nie tyle co surowcem, czy materiałem, ale może być efektem zużycia (wykorzystania) surowców, w tym energetycznych”, a w konsekwencji nie zgodził się uznać, energii za koszt kwalifikowalny.

Jeśli chcemy znaleźć inne przykłady materiałów i surowców, które mogą być kosztem kwalifikowalnym to warto odwołać się do interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 maja 2017 sygn. 0111-KDIB1-3.4010.11.2017.2.IZ, gdzie potwierdzono, iż „zarówno materiałów podstawowych (w rozumieniu ww. rozporządzenia) (np. substancje czynne i substancje pomocnicze, materiały opakowaniowe), jak i materiałów pomocniczych (np. szkło laboratoryjne, stemple, kolumienki SPE, wymienialne elementy maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prac badawczo-rozwojowych nad produktem leczniczym) mogą być kosztem kwalifikowalnym”.

Konkretne przykłady materiałów i surowców odnajdziemy także w interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 11 maja 2017 r. sygn. 0114-KDIP2-1.4010.27.2017.1.MR, gdzie organ podatkowy uznał, iż do tej kategorii zaliczają się zarówno związki / substancje chemiczne, urządzenia takie jako kolumny chromatograficzne, lampy deuterowe, chłodziarki farmaceutyczne i laboratoryjne, filtry strzykawkowe / krążkowe, butle laboratoryjne, strzykawki, pipety, fiolki, lejki, folie uszczelniające, torebki strunowe, inserty szklane, płytki, rolki łożyskowe, szufelki i łyżki sterylne, kolby miarowe, wzorce do kalibracji osmometru oraz naczynka, paski napędowe do mieszadła, magnesy do wyjmowania dipoli magnetycznych, cylindry miarowe, filtry membranowe nylonowe, zgrzewarki impulsowe z obcinarką itp.

Jak widać po wskazanych przykładach pojęcie materiałów i surowców jest dosyć szeroko interpretowane przez organy podatkowe, jednak w praktyce mogą pojawić się pewne wątpliwości. W przypadku gdyby nakłady na materiały i surowce stanowiły istotna pozycję kosztową procesu badawczego zawsze warto wystąpić jeszcze o dodatkową interpretację podatkową, choć nie daje ona pełnej gwarancji – więcej na ten temat w artykule: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/zmiana-funkcji-interpretacji-indywidualnych-opinie-zabezpieczajace-i-ich-znaczenie-w-komercjalizacji-wynikow-badan/ Stąd, jeżeli problem dotyczący wykorzystania materiałów stanowi bardzo duży koszt badań niezbędne może być zasięgnięcie dodatkowej opinii niezależnych doradców podatkowych.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący. Nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych i nie stanowi czynności doradztwa podatkowego lub doradztwa prawnego.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego oraz analiza prawno-podatkowa. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialność za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Informacje o autorach:

Krzysztof Budasz – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy, radca prawny, aplikant na biegłego rewidenta, stały konsultant CoWinners Sp. z o.o. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych, autor kilkudziesięciu publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło