Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Prawo autorskie

Prawo autorskie

Co to jest prawo autorskie?

Ochrona praw autorskich

Ważne:

  • niezbywalne prawa osobiste (m.in. prawo do autorstwa, oznaczenia   utworu nazwiskiem lub pseudonimem, nienaruszalności treści i formy, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu in.)
  • zbywalne prawa majątkowe (prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu)

Autorskie prawa majątkowe wygasają z upływem 70 lat:

  • od śmierci twórcy lub ostatniego ze współtwórców;
  • od daty rozpowszechnienia utworu lub jego ustalenia, jeśli nie został rozpowszechniony, w przypadku, gdy prawa te służą innej osobie niż twórcy (np. pracodawcy);

Uwaga: nabycie autorskich praw majątkowych nie wyłącza uprawnień   niemajątkowych autora do utworu!

Utwory pracownicze

Pracodawca, co do zasady, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe do utworu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron;

Jeśli pracodawca w okresie 2 lat od przyjęcia utworu nie przystąpi do jego rozpowszechniania, twórca może mu na piśmie wyznaczyć dodatkowy termin na to pod rygorem powrotu praw do twórcy

Zakres praw nabytych wyznacza cel umowy o pracę i zgodny zamiar stron.

Przejście praw następuje z momentem przyjęcia (brak oświadczenia o odmowie przyjęcia w terminie 6 mc od dostarczenia oznacza przyjęcie), wyjątek – programy komputerowe nie wymagają przyjęcia przez pracodawcę.

Przejście dotyczy wyłącznie praw majątkowych.

Uwaga: Powyższa zasada nie ma zastosowania do naukowców zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło – konieczne przeniesienie praw autorskich w drodze odrębnej umowy.

Współautorstwo

Współtwórcom prawo autorskie przysługuje wspólnie. Domniemywa się, że wielkości ich udziałów są równe;

Możliwe ustalenie wielkości udziałów w zależności od wkładu pracy twórczej; kwestię podziału praw można uregulować umową; w razie sporu - na drodze sądowej;

Każdy ze współtwórców może wykonywać prawo autorskie do swojej części utworu mającej samodzielne znaczenie;

Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców;

Każdy ze współtwórców możedochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego do całości utworu;

Co może właściciel majątkowych praw autorskich?

  • Posiada wyłączne prawa korzystania z przedmiotu prawa autorskiego i rozporządzania prawem
  • Kluczowe pojęcie prawa autorskiego: pole eksploatacji czyli sposób korzystania z utworu mający samodzielne znaczenie ekonomiczne
  • Podstawowe pola eksploatacji utworów:

– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

–  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

–  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

„Elastyczność” pól eksploatacji

  • Pojęcie pól eksploatacji ma istotne znaczenie dla umów dotyczących udzielenia licencji lub przeniesienia praw autorskich
  • Na potrzeby określonego utworu, w zależności do jego charakteru i potrzeb można formułować w sposób istotny dla stron pola eksploatacji
  • Możliwe sposoby określenia pól eksploatacji: 

– prawo do udostępnienia cudzego opracowania (referatu) na portalu internetowym;

– prawo do produkowania wytworów (np. urządzeń mechanicznych) według cudzych projektów;

– prawo do wykorzystania utworu (np. artykułu) lub jego części w publikacji zbiorowej, określonej serii wydawniczej, podręczniku akademickim itp.

Źródło: Bird&Bird

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło