Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Propozycje zmian podatkowych w drugiej ustawie o innowacyjności

Propozycje zmian podatkowych w drugiej ustawie o innowacyjności

O głównych założeniach przygotowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu ustawy z dnia 1 sierpnia 2017 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (tzw. druga lub „duża” ustawa o innowacyjności) pisaliśmy już m.in. w artykule dostępnym pod adresem: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/duza-ustawa-o-innowacyjnosci-i-jej-glowne-zalozenia/ 

Wspomniana propozycja przewiduje również kilka istotnych regulacji podatkowych – zwłaszcza tych, które dotyczą znanej już ulgi na cele badawczo-rozwojowe. Generalnie zaproponowane nowe regulacje wydają się korzystne dla podatników (w szczególności podniesienie poziomu odliczanych i doprecyzowanie katalogu dopuszczalnych kosztów) oraz rozszerzają zakres zastosowania ulgi badawczo-rozwojowej. Proponowane modyfikacje będą analogiczne zarówno dla ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jak i dla ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pewne specyficzne regulacje związane ze zwrotem kosztów dla podatników PIT także ulegną modyfikacji. 

W pierwszej kolejności zaproponowane nowe przepisy mają na celu rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowalnych. Jest to – jak wskazało ministerstwo – wysłuchanie uwag i propozycji zmian zgłaszanych przez podatników. Pierwsza zmiana dotyczy wprowadzenia możliwości rozpoznania za koszty kwalifikowalne należności z tytułu umowy o dzieło oraz zlecenie wraz z związanymi z tymi wynagrodzeniami składkami na ubezpieczenie społeczne. Obecnie obowiązująca ustawa za koszty kwalifikowalne uznaje co do zasady jedynie koszty wynagrodzeń z tytułu stosunku pracy. Zatem zgłoszona zmiana istotnie rozszerza zakres form prawnych zaangażowania osób w projekty badawczo-rozwojowe i stanowi niewątpliwie wyjście naprzeciw sytuacji panującej na rynku pracy. Ponadto, proponowane zmiany uznają, iż także nabycie sprzętu specjalistycznego (naczynia i przybory laboratoryjne, etc.) może stanowić koszt kwalifikowalny nawet jeśli sprzęt ten nie może zostać zaklasyfikowany jako środek trwały. Dodatkowo, projekt zmian ustawy rozszerza katalog kosztów kwalifikowalnych o koszty usługi wykorzystania aparatury badawczo-rozwojowej. Przedstawiona propozycja umożliwia także rozliczenie kosztów na tzw. ochronę patentową (głównie koszty nabycia i utrzymania patentów) przez wszystkich podatników, a nie tylko przez małych lub średnich podatników jak obecnie. 

Proponowane zapisy ustawowe zawierają również wyjaśnienie wątpliwości w zakresie kosztów ekspertyz, opinii oraz usług doradczych wyraźnie akcentując fakt, iż muszą być one wykonane wyłącznie przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Ta zmiana porządkuje na pewno sposób interpretacji tych przepisów, ale może być uznana za niekorzystną przez część podatników. 

Istotna zmiana jest projektowana dla podmiotów mających status centrum badawczo-rozwojowego. Przewidywana jest likwidacja funduszu innowacyjności oraz wprowadzenie w to miejsce rozszerzonego katalogu kosztów kwalifikowalnych - takie podmioty poza „standardowymi” kosztami kwalifikowalnymi będą mogły rozpoznać koszty odpisów amortyzacyjnych od budynków, budowli i lokali wykorzystywanych do prac B+R oraz koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych uzyskanych od osób trzecich. Niemniej jednak wartość tych dodatkowych kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 10% przychodów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto jeżeli tylko część budynku, budowli lub lokalu będzie wykorzystywana w prowadzonej działalności B+R, do kosztów kwalifikowanych będą zaliczone odpisy amortyzacyjne w odpowiedniej części. 

Z uwagi na fakt, iż proponowane zmiany w zakresie ulgi dla centrów badawczo-rozwojowych będzie pomocą publiczną projektowane przepisy zawierają zastrzeżenia o warunkach udzielania pomocy publicznej. W szczególności projekt zawiera wskazanie jaka jest dozwolona intensywność pomocy publicznej dla centrów badawczo-rozwojowych. 

Proponowane zmiany łagodzą także korzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej przez podmioty prowadzące działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Ustawodawca proponuje poluzowanie tego zakazu poprzez wskazanie, iż prawo do ulgi (odliczenia kosztów) przysługuje w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.   

Bardzo istotną propozycją jest podwyższenie kwoty maksymalnego odliczenia wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku do 100%, a dla przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego do 150%. Jak wskazał autor zmian takie rozwiązania mają zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w działalność B+R oraz wykazywania nakładów ponoszonych na innowacje. 

W aspekcie podatników podatku dochodowego os osób fizycznych projekt zakłada wprowadzenie regulacji, iż koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały odliczone od podstawy obliczenia podatku. Obecnie obowiązująca ustawa zakłada bowiem, iż koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. Zdaniem ustawodawcy ma to zapobiec takim sytuacjom, w których raz odliczone od podstawy obliczenia podatku koszty kwalifikowane z tytułu nabycia np. materiałów lub surowców, będą odliczane przez podatnika ponownie np. po wytworzeniu z nich środka trwałego, jako odpisy amortyzacyjne. Ponadto, projekt wprowadza wymóg zwrotu nieodliczonej kwoty ulgi B+R w wyraźnie wskazanych sytuacjach, w tym w szczególności w przypadku likwidacji działalności gospodarczej przed upływem trzech lat podatkowych. 

Proponowana ustawa jest zatem kolejnym aktem prawnym promującym prace badawczo-rozwojowe i towarzyszące im z tego tytułu ulgi podatkowe. Na pewno większość tych propozycji jest korzystna dla podatników prowadzących lub planujących prace badawczo-rozwojowe. Dużą wartością jest również jednoznaczna interpretacja już obowiązujących przepisów, choć mogą one budzić pewien niedosyt np. w zakresie kosztów ekspertyz, opinii i usług doradczych. 

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący. Nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych i nie stanowi czynności doradztwa podatkowego lub doradztwa prawnego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego oraz analiza prawno-podatkowa. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialność za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania. 

Informacje o autorach:

Krzysztof Budasz – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy, radca prawny, aplikant na biegłego rewidenta, stały konsultant CoWinners Sp. z o.o. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych, autor kilkudziesięciu publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych. 

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło