Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Przykłady ulg podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność B+R w 2017 roku

Przykłady ulg podatkowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność B+R w 2017 roku

Działalność badawcza i prace rozwojowe obarczone są dużym ryzykiem. Rozumieją doskonale ten problem jednostki badawcze, gdzie często wyniki badań dają odpowiedź na postawione pytania i pozwalają zweryfikować często zaawansowane hipotezy badawcze. Ryzyko towarzyszące badaniom w naturalny sposób powoduje, że część wyników nie będzie nadawała się do wykorzystania w praktyce. W przypadku przedsiębiorstw, gdzie jest duża presja na wynik sprzedażowy prace badawczo-rozwojowe koncentrują się na uzyskaniu pozytywnych efektów w postaci rozwiązań, które pozwolą na wdrożenie prawidłowo działających technologii. Nawet jednak przy najbardziej optymalnym doborze zasobów oraz neutralizacji ryzyka wciąż nie udaje się wyeliminować nieudanych prób, niepowodzeń czy porażek związanych z opracowaniem i wdrożeniem nowych rozwiązań. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że porażki są nieodłącznym elementem wdrażania innowacji i stanowią dodatkowy koszt dla przedsiębiorcy.

Z drugiej strony utrzymanie się na rynku w bardzo wielu dziedzinach wymaga systematycznego wprowadzania na rynek nowych produktów, metod produkcji i modeli biznesowych. Wymaga to zatem ponoszenia przez przedsiębiorców coraz większych kosztów związanych z działalnością B+R. Wychodząc naprzeciw wyzwaniu utrzymania tempa rozwoju, którego zakres często wychodzi poza ramy pojedynczego przedsiębiorstwa ustawodawca wprowadził szereg ulg podatkowych zachęcających przedsiębiorców do zwiększenia nakładów na rozwój technologiczny.

Jednym z takich mechanizmów funkcjonujących w systemie podatkowym jest ulga pozwalająca odliczyć od podstawy opodatkowania poniesione przez podatnika koszty na działalność badawczo-rozwojową, zwane dalej ,,kosztami kwalifikowanymi''. Ulgi dotyczą przedsiębiorców opodatkowanych PIT (art. 26e ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2016 r.: Dz.U. 2016 poz. 2032 ze zm.) jak i przedsiębiorców opodatkowanych CIT (art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., tekst jednolity z dnia 26 października 2016 r.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.). Zasadniczym benefitem tej ulgi jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków, które już raz zostały rozpoznane jako koszt uzyskania przychodów. Oznacza to iż podatnik ponosząc wydatek pieniężny w wysokości 100% może taki wydatek w proporcjonalnie większej wysokości rozpoznać jako koszt uzyskania przychodów.

Zgodnie z ustawą za wydatki (koszty kwalifikowalne) uznaje się następujące koszty:

1) należności ze stosunku pracy, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;

2) nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

3) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1311) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;

4) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4;

5) koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na:

a) przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,

b) prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,

c) odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,

d) opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

Za koszty kwalifikowane uznaje się także dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością.

Podatnik musi jednak pamiętać, iż nie ma możliwości skorzystania z ulgi jeśli powyższe koszty zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie. Istotne jest też, iż podatnicy są obowiązani w prowadzonej ewidencji rachunkowej, wyodrębnić koszty działalności badawczo-rozwojowej.

Należy też wskazać, iż wysokość odliczenia jest ścisłe limitowana i uzależniona od statusu podatnika. Co do zasady kwota kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć:

1) w przypadku gdy podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej - 50% kosztów wskazanych powyżej,

2) w przypadku pozostałych podatników:

a) 50% kosztów w postaci należności ze stosunku pracy, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej

b) 30% kosztów pozostałych wydatków z wyłączeniem kosztów uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Warto pamiętać, iż odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. W przypadku gdy podatnik poniósł za rok podatkowy stratę albo wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia - odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części - dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący. Nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu zobowiązań podatkowych i nie stanowi czynności doradztwa podatkowego lub doradztwa prawnego.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego oraz analiza prawno-podatkowa. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialność za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Informacje o autorach:

Krzysztof Budasz – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy, radca prawny, aplikant na biegłego rewidenta, stały konsultant CoWinners Sp. z o.o. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym od osób prawnych, autor kilkudziesięciu publikacji i monografii z tego zakresu, prowadzi liczne szkolenia podatkowe, w tym w ramach Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło