Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Rola CTT w procesie komercjalizacji

Rola CTT w procesie komercjalizacji

Największa część „proaktywnej pracy” w procesie komercjalizacji powinna spoczywać w kompetencji CTT jako podmiotu, który realizuje strategię komercjalizacji własności intelektualnej danej jednostki m.in. poprzez organizację systematycznych spotkań z twórcami na wydziałach, na których zgodnie z opracowaną strategią oczekuje się wypracowania wyników badawczych.

Centrum Transferu Technologii monitoruje trendy rynkowe, potrzeby biznesu, uczestniczy w wydarzeniach branżowych pozwalających nawiązywać kontakty ułatwiające proces komercjalizacji.

Oznacza to, że warunkiem koniecznym zapewnienia wysokiej efektywności komercjalizacji jest ciągłe pozyskiwanie przez CTT informacji, nad czym aktualnie pracują lub zamierzają pracować naukowcy, by rozpocząć z wyprzedzeniem prace nad pozyskaniem biznesowego odbiorcy ich prac, ale także by podzielić się wiedzą na temat aktualnego zapotrzebowania rynku i inspirować w tym zakresie twórców.

Większy zasób wiedzy wynikający ze współpracy CTT z twórcami może pozwolić na skuteczniejsze i płynniejsze zarządzanie strumieniem urynkawiania realizowanych przez daną jednostkę projektów.

Aktywna działalność CTT może pozwolić na odciążenie twórcy od procedury komercjalizacji oraz aspektów finansowych (w tym przede wszystkim od troski o osiągnięcie zadowalającego wyniku finansowego). W świecie rzeczywistym polski naukowiec czuje się odpowiedzialny (i tej odpowiedzialności się od niego oczekuje) za ustalenie zakresu badania, zdobycie finansowania, rzetelne przeprowadzenie prac B+R, czuwanie nad uzyskaniem skutecznej ochrony, zapewnienie sprzętu badawczego, uczestniczenie w procesie komercjalizacji. W idealnym świecie zaś twórca powinien być skoncentrowany na realizacji celów badawczych. Pochodne jego działalności, tj. uzyskanie praw wyłącznych, sukces komercjalizacyjny czy konkretny wynik finansowy, powinny oddziaływać motywująco i stymulująco na naukowca. Właściwe zdefiniowanie zadań CTT, który w oparciu o odpowiednio zaprojektowany plan komercjalizacyjny dba o budżet oraz sfinansowanie opłat urzędowych w jurysdykcjach mających potencjał komercyjny lub zabezpiecza je na danym wydziale w zależności od przyjętego sposobu zarządzania finansami na uczelni na cele ochrony własności intelektualnej, może pozwolić twórcy skoncentrować się na pracy twórczej nad realizacją projektów B+R, co może przełożyć się na wzrost efektywności procesu badawczego oraz komercjalizacyjnego.

Odrębnym etapem współpracy twórcy ze strukturą organizacji jest praca z rzecznikiem patentowym. Standardowo, właściwe zabezpieczenie interesów danej jednostki wymaga kilkudniowej lub kilkutygodniowej wymiany myśli między twórcą a profesjonalnym pełnomocnikiem. Burza mózgów ma służyć opracowaniu jak najefektywniej zabezpieczyć wypracowaną własność intelektualną, np. poprzez ułożenie zastrzeżeń patentowych, ustalenie zakresu ochrony, terytoriów czy wreszcie sposobu ochrony.

Wobec powyższego, naukowiec powinien być świadomy konieczności spotkań i korespondencji mającej na celu ustalenie jak najlepszej interpretacji założeń i myśli twórcy w rozwiązaniu, na które ma być udzielony patent lub prawo ochronne. Ponadto wdrożenie efektywnego systemu komunikacji na linii twórca – CW może wpłynąć na znaczne zwiększenie efektywności prac CW, a w konsekwencji na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów jednostki naukowej przez CTT.

Źródło: Deloitte Innovation Consulting

Przeczytaj również

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło