Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Ryzyko podatkowe w projektach z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

Ryzyko podatkowe w projektach z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa

Tzw. mała ustawa o innowacyjności, czyli ustawa z 4 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej (Dz.U. 2016 poz. 1933) wprowadziła bardzo istotne zmiany w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 900 i 1250 – dalej ustawa o NCBR). Głównym celem tych zmian, które weszły w życie 31 grudnia 2016 roku było rozszerzenie zakresu praw należnych instytucjom Skarbu Państwa w projektach na rzecz bezpieczeństwa i obronności (BiO) finansowanych ze środków NCBR oraz ułatwienie w przekazywaniu ich efektów właściwym służbom mundurowym. Szerzej istota zmian została omówiona w artykule: bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/prawa-na-dobrach-niematerialnych-w-projektach-na-rzecz-bezpieczenstwa-i-obronnosci-panstwa/

Wyraźnie wolą ustawodawcy jest ułatwienie korzystania przez jednostki organizacyjne Skarbu Państwa z efektów projektów badawczych lub projektów rozwojowych, których wyniki mogą być wykorzystane przez wiele jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa – nie tylko MON. W świetle nowych przepisów mogą to być konkretne służby mundurowe, wskazane w umowie, a nie Minister Obrony Narodowej, który dotychczas musiał (zgodnie z ustawą i umową) przejąć wszystkie prawa, a następnie mógł albo był zobligowany przekazać je (np. w formie licencji) właściwej służbie. We wprowadzonych przepisach (art. 32 ust. 3 i 3a ustawy o NCBR) Skarb Państwa reprezentowany jest w tych sprawach przez podmiot wskazany w umowie o wykonanie i finansowanie projektu, a dopiero przy braku takiego wskazania – przez Ministra Obrony Narodowej.

Warto zaznaczyć, iż w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) nieodpłatne przeniesienie infrastruktury technicznej powstałej w ramach projektu jest traktowane jako darowizna podlegająca opodatkowaniu podankiem VAT (art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT). Dotyczy to również przeniesienia praw do powstających przedmiotów prawa przemysłowego jak i programów komputerowych oraz innych utworów podlegających ochronie z mocy prawa na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które podlegają w równej mierze opodatkowaniu. Nieodpłatne udzielenie licencji także rodzi co do zasady zobowiązanie podatkowe (art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT). Istnieje zatem ryzyko, iż Wykonawcy projektów finansowanych ze środków publicznych mogą zostać zobligowani do zapłaty dodatkowego podatku, związanego z darowizną, którego mogli wcześniej nie planować.

Pojawienie się tego ryzyka ma wpływ właściwie na wszystkie wyniki projektów z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa. Tym bardziej, że wielu z beneficjentów tych projektów nie ma wyboru – jest zobligowana albo na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu albo może być zobligowana do takiego nieodpłatnego udzielenia licencji (nieodpłatne świadczenie usług) na podstawie oświadczenia złożonego w ciągu 12 miesięcy od zakończenia projektu przez uprawnionego przedstawiciela Skarbu Państwa (w tym MON) – na podstawie nowelizacji art. 32 ust. 3a ustawy o NCBR.

Wielu wykonawców projektów z obszaru BiO zwracało się do organów podatkowych o wydanie interpretacji indywidualnych chroniących ich przed negatywnymi konsekwencjami fiskalno-podatkowymi przekazania efektów realizowanych projektów na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli przekazanie efektów prac B+R na rzecz Skarbu Państwa nastąpi w 2017 roku lub później, wówczas korzyść podatkowa w postaci mniejszego wymiaru podatku VAT lub brak obowiązku jego zapłacenia na podstawie wcześniej wydanej interpretacji indywidualnej (wobec faktu, iż interpretacje indywidualne wydane w 2016 roku lub wcześniej, dotyczące korzyści majątkowej uzyskanej w 2017 roku - przestały mieć wiążący charakter) może być w opinii organu skarbowego nieuzasadniona. Bowiem zostanie potraktowana jako czynność prawna, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Od 15 lipca 2016 roku każde unikanie opodatkowania (art. 119a Ordynacji podatkowej) lub nadużycie prawa (art. 5 ust. 5 ustawy o VAT) nie jest „chronione” nawet uzyskaną w 2016 roku lub wcześniej przez podatnika interpretacją indywidualną (art. 14na Ordynacji podatkowej). Co więcej, kolejna nowelizacja ordynacji podatkowej z 29 listopada 2016 (art. 3 ustawy z 29 listopada o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw) wskazuje, że interpretacja indywidualna uzyskana przed 15 lipca 2016 nie daje ochrony, jeżeli korzyść podatkowa wynikająca ze stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem interpretacji indywidualnej została uzyskana od dnia 1 stycznia 2017 r.

Wobec rosnącego poczucia zagrożenia bezpieczeństwa Państwa bardzo pilnie potrzebne jest jednoznaczne rozstrzygnięcie tego typu kwestii – tj. potwierdzenie, że nieodpłatne przekazanie wyników badań, do którego beneficjent jest ustawowo zobowiązany nie będzie podlegało dodatkowemu opodatkowaniu.

Warto dodać, że Minister Finansów – w kontekście podatku VAT - na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT posiada kompetencję do wydania rozporządzenia zwalniającego z podatku czynności inne niż uregulowane w ustawie, uwzględniając:

1) specyfikę wykonywania niektórych czynności oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami;

2) przebieg realizacji budżetu państwa;

3) potrzebę uzyskania dostatecznej informacji o towarach będących przedmiotem zwolnienia;

4) przepisy Unii Europejskiej.

Dotąd jednak takie rozporządzenie w przedmiocie przekazywania efektów projektów B+R z obszaru bezpieczeństwa i obronności na rzecz Skarbu Państwa nie zostało wydane.

Trwają również prace nad tzw. „dużą ustawą o innowacyjności” – jest zatem również ustawowa możliwość jednoznacznego rozstrzygnięcia tej kwestii.

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Dorota Krzewińska – Partner Zarządzający CoWinners Sp. z o.o., specjalizuje się w analizach potencjału rynkowego dóbr intelektualnych oraz analizie uwarunkowań niezbędnych do przygotowywania wycen nowych technologii, przygotowuje również scenariusze i strategie komercjalizacji, posiada doświadczenie regionalnego brokera technologicznego oraz koordynatora projektów wspierających instytucje otoczenia biznesu.

Jakub Horn – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stały ekspert CoWinners, konsultant ds. prawnych Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, uczestnik wielu projektów badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa oraz innych przedsięwzięć, specjalizujący się w szczególności w zakresie prawa własności intelektualnej i szeroko rozumianych procedur komercjalizacji efektów prac B+R – w tym również prawa zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło