Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Porady praktyczne

Porady praktyczne Spawozdawczość finansowa jednostki urzeczywistnia działania w obszarze komercjalizacji B+R

Spawozdawczość finansowa jednostki urzeczywistnia działania w obszarze komercjalizacji B+R

Zasady sprawozdawczości finansowej, jak również zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przez PJB pozostają w ścisłym związku z kwestią komercjalizacji wyników prac B+R. Prawidłowe ujęcie prac badawczych i rozwojowych w księgach rachunkowych jest warunkiem koniecznym, bez którego poprawne wdrożenie zasad sprawozdawczości finansowej nie jest możliwe. Zadanie to jest łatwiejsze do wykonania, jeśli jednostka prowadzi w odpowiedni sposób (tj. przejrzysty) księgi rachunkowe.

Specyficzne zasady sprawozdawczości PJB określa rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz rozporządzenie z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

Uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, jak również Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne są zobowiązane do sporządzania sprawozdań w zakresie własnych zobowiązań oraz poręczeń i gwarancji Rb-Z (Załącznik nr 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych).

Sprawozdanie finansowe jednostki ma dostarczać informacje o sytuacji finansowej, efektywności finansowej i przepływów pieniężnych jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji gospodarczych (§ 9 Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (dalej: „MSR” 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”). Innymi słowy, sprawozdanie finansowe stanowi uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i efektywności finansowej (§ 9 MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”). Ponadto należy pamiętać, że powinno ono spełniać również pewne wymogi jakościowe (I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości, Diffin, Warszawa 2000 r., s. 340) – między innymi powinno być: zrozumiałe, przydatne przy podejmowaniu decyzji, istotne (tzn. w sprawozdaniu nie mogą zostać pominięte bądź zniekształcone informacje, które mają wpływ na decyzje gospodarcze), wiarygodne, wiernie odzwierciedlające rzeczywistość i niezawierające błędów; sprawozdanie powinno cechować się również przewagą treści nad formą i być neutralne.

Mając powyższe na uwadze, ważne jest zaprojektowanie planu kont w sposób umożliwiający ciągłe monitorowanie z perspektywy zarządczej, całości poniesionych nakładów na prowadzone przez PJB prace badawcze i rozwojowe, w podziale na poszczególne projekty.

Źródła:
Akty prawne:

− Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)
− Rozporządzenie Ministra Nauki z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1764)
− Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z dnia 23 stycznia 2014 r. poz. 119)
− Rozporządzenie z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z dnia 19 marca 2010 r. Nr 43, poz. 247).
Inne źródła:
− I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości, Diffin, Warszawa 2000 r.

Źródło: PWC

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło