Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Status PJB w spółce osobowej

Status PJB w spółce osobowej

Do uprawnień PJB jako wspólnika spółki osobowej można zaliczyć prawo do:

1) podziału i wypłaty zysku;
2) odsetek od udziału;
3) zwrotu rzeczy wniesionych do spółki tytułem wkładu do używania;
4) wypłaty udziału w majątku spółki w razie jej likwidacji.

Natomiast do obowiązków PJB jako wspólnika należą:

1) wniesienie wkładów;
2) współdziałanie w realizacji wspólnego celu;
3) partycypowanie w stratach spółki, które powstały w trakcie jej działalności.

Państwowa Jednostka Badawcza ponosząca nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki osobowej. Do wspólników ponoszących nieograniczoną odpowiedzialność zaliczają się wspólnicy spółki jawnej i komplementariusze w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Odpowiedzialność PJB, jako takiego wspólnika, za zobowiązania spółki można określić jako nieograniczoną, solidarną i subsydiarną. Odpowiedzialność nieograniczona oznacza, że wierzyciel może zaspokoić się z całego osobistego majątku PJB, nieograniczonego do żadnej kwoty. Cecha solidarnej odpowiedzialności oznacza, że z tytułu zaciągniętego przez spółkę zobowiązania, PJB wraz z innymi wspólnikami stają się dłużnikami osobistymi wierzyciela, który w takiej sytuacji może zaspokoić się zarówno z majątku spółki, jak i majątku wspólników (w tym PJB). Zasada odpowiedzialności solidarnej jest nieco złagodzona przez zasadę subsydiarności, która oznacza, że egzekucja z majątku PJB będzie mogła być prowadzona tylko wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna lub niewystarczająca.

Państwowa Jednostka Badawcza ponosząca ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki osobowej. Wspólnikami ponoszącymi ograniczoną odpowiedzialność są komandytariusz w spółce komandytowej i akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy zadeklarowaną w umowie spółki sumą komandytową, a rzeczywiście wniesionym wkładem. Akcjonariusz natomiast odpowiada do wysokości wkładu (w przypadku objęcia akcji w sposób pierwotny) lub do wysokości ceny uiszczonej przez niego w przypadku pochodnego nabycia akcji. Wobec tego PJB, będąca akcjonariuszem, może stracić jedynie to, co zainwestowała w spółkę.

Pomimo posiadania statusu komandytariusza albo akcjonariusza w spółce, PJB będzie ponosiła pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, gdy:

  • w firmie (rozumianej jako nazwa spółki) zostanie ujawniona (zawarta) nazwa PJB, będącej komandytariuszem lub akcjonariuszem;
  • PJB, będąc komandytariuszem lub akcjonariuszem, dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa;
  • PJB, będąca komandytariuszem lub akcjonariuszem, działa bez umocowania albo przekroczy jego zakres.

Komandytariusz w spółce komandytowej i akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej co do zasady nie mają prawa reprezentowania spółki „na zewnątrz”; jeżeli jednak ją reprezentują, wówczas powinni mieć do tego odpowiednie pełnomocnictwo określające zakres czynności, do których zostali upoważnieni.

Źródło: PWC/Dentons

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło

Ważne wydarzenia i terminy