Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wykładnia

Wykładnia Tajemnica przedsiębiorstwa

Tajemnica przedsiębiorstwa

Definicja Know-how w przepisach

Tajemnica przedsiębiorstwa - art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą.

Uwaga: art. 15 ustawy o zasadach finansowania nauki:
Wnioski, recenzje, umowy i raporty z realizacji zadań finansowanych ze środków na naukę stanowią tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Informacje o wynikach realizacji zadań finansowanych ze środków finansowych na naukę mogą być udostępniane wyłącznie przez uprawniony podmiot, który otrzymał środki finansowe na realizację tych zadań.

Know-how/tajemnica przedsiębiorstwa w orzecznictwie

Wyrok SN z 6 czerwca 2003, IV CKN 211/01:
Informacja staje się "tajemnicą", kiedy przedsiębiorca przejawia wolę zachowania jej jako niepoznawalnej dla osób trzecich. Nie traci natomiast swojego charakteru przez to, że wie o niej pewne ograniczone grono osób zobowiązanych do dyskrecji (np. pracownicy przedsiębiorstwa). Pozostanie określonych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa wymaga, aby przedsiębiorca podjął działania zmierzające do wyeliminowania możliwości ich dotarcia do osób trzecich w normalnym toku zdarzeń, bez konieczności podejmowania szczególnych starań. Wśród tych działań wymienia się konieczność poinformowania pracownika o poufnym charakterze wiedzy, techniki, urządzenia. Nie oznacza to jednak, że osoby, które przypadkowo weszły w posiadanie danej informacji, są zwolnione z obowiązku zachowania tajemnicy. Tajemnicę przedsiębiorstwa należy przy tym odróżnić od specjalistycznej wiedzy, chociaż granica pomiędzy taką wiedzą dostępną określonemu kręgowi osób a tajemnicą jest nieostra.

Uwaga!
Samodzielne wytworzenie analogicznych rezultatów i ich wykorzystywanie nie narusza tajemnicy innego przedsiębiorstwa


Kiedy dochodzi do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa -  czyn nieuczciwej konkurencji:

  • przekazanie,
  • ujawnienie lub
  • wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • nabycie od osoby nieuprawnionej.

o ile powyższe czynności są bezprawne i zagrażają lub naruszają interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Zobowiązanie do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa ma w szczególności zastosowanie do osób, które świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego i obowiązuje przez 3 lata od ustania tego stosunku, chyba że umowa stanowi inaczej lub ustał stan tajemnicy.

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - zalety

  • dochodzenie roszczeń na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji może być efektywnym sposobem ochrony przed naruszeniami wyników badań, w szczególności we wczesnym stadium, gdy nie nadają się one jeszcze do ochrony na gruncie prawa własności przemysłowej,
  • możliwe jest łączenie roszczeń wynikających z UZNK z roszczeniami z innych ustaw z zakresu własności intelektualnej, np. o naruszenie praw autorskich,
  • Uwaga: roszczenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przedawniają się po 3 latach.

Najczęstsze błędy w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa

  • brak wyodrębnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i brak ich należytego zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem, np. badacze udostępniają wyniki B+R osobom spoza jednostki,
  • brak kontroli nad dostępem osób nieuprawnionych do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, np. dostęp do wyników B+R uzyskują pracownicy działów administracji, którzy nie powinni posiadać do nich dostępu,
  • brak wdrożenia stosownych wewnętrznych procedur ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa (brak stosownych umów o zachowaniu poufności, informowania pracowników itp.) np. pracownicy uzyskują dostęp do danych bez wskazania, że dane powinny być objęte poufnością i bez zobowiązania do ich ochrony.

Źródło: Bird&Bird

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło