Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Twórca może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów

Twórca może zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodów

W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, PJB jako płatnik zobowiązana jest do poboru zaliczek (Por. art. 31 oraz 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zaliczki powinny być pobierane w prawidłowej wysokości, a zatem również z uwzględnieniem odpowiednio ustalonych kosztów uzyskania przychodów przysługujących otrzymującemu wynagrodzenie.

Zasadą jest, że pracownikowi uzyskującemu przychody z tytułu stosunku pracy przysługuje prawo do odliczenia ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów, niezależnie od wymiaru czasu pracy (zgodnie z przepisem art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jednak w przypadku pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie za pracę z tytułu korzystania z praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami, koszt uzyskania przychodu określa się w wysokości 50% takiego przychodu (Por. art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Możliwość odliczenia 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów jest ograniczona tylko do wysokości ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (czyli na 29 stycznia 2014 r. kwoty równej 42 764 zł = ½ *85 528 zł). W przypadku praw autorskich i praw pokrewnych, koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez PJB w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Ustalenie, czy określony przychód został osiągnięty z tytułu praw autorskich, a podatnik jest twórcą (naukowiec będący pracownikiem PJB), należy ocenić w świetle przepisów ustawy – Prawo autorskie.

Istnieje możliwość stosowania kosztów uzyskania przychodów faktycznie poniesionych, jeżeli podatnik udowodni, że w roku podatkowym koszty uzyskania powyższych przychodów były wyższe niż ww. limit (na 29 stycznia 2014 r. - 42 764 zł).

PRZYKŁAD
Warunki zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla twórców są następujące:
1) praca wykonana przez pracownika jest przedmiotem prawa autorskiego, a więc spełnia przesłanki utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
2) pracownik jest twórcą w rozumieniu ww. ustawy, a uzyskiwanie przez niego przychodu wynika z korzystania z takich praw lub rozporządzania nimi;
3) obowiązki ze stosunku pracy sprowadzają się do działalności twórczej lub ją obejmują;
4) wynagrodzenie za pracę stanowi równocześnie wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych;
5) z umowy o pracę powinno wynikać, jaka część wynagrodzenia (uposażenia) obejmuje wynagrodzenie autorskie z tytułu korzystania przez pracownika z praw autorskich, a jaka dotyczy wynagrodzenia ściśle związanego z wykonywaniem obowiązków pracowniczych (służbowych); pracodawca prowadzi dokumentację w tym zakresie, np. szczegółową ewidencję czasu pracy twórczej pracownika;
6) fakt korzystania przez pracownika z prawa autorskiego wyraźnie wynika z treści umowy o pracę.

Jeżeli z umowy o pracę nie wynika inaczej, dozwolone jest ustalenie wynagrodzenia z tytułu korzystania przez pracowników z praw autorskich na podstawie dokumentacji prowadzonej przez PJB, np. w postaci stosownych sprawozdań okresowych, raportów składanych przez zatrudnionych pracowników naukowych.

W praktyce, weryfikacja poniesionych kosztów uzyskania przychodów, a co za tym idzie – wysokości należnego fiskusowi podatku, może zostać również dokonana przez samego podatnika w rocznym zeznaniu podatkowym – pod warunkiem prowadzenia przez PJB odpowiedniej dokumentacji uzasadniającej zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. Niemniej jednak, skorzystanie z tej możliwości dopiero w zeznaniu rocznym pracownika może pociągnąć za sobą bardzo szczegółową kontrolę samego zeznania (z powodu niezgodności z informacją PIT-11), jak również kontrolę prawidłowości wykonywania przez PJB obowiązków płatnika podatku od osób fizycznych.

Uzyskane przez PJB od pracownika w ramach umowy o pracę prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych PJB z wyjątkiem sytuacji, gdy mogą być zaliczone do zakończonych wynikiem pozytywnym wyników prac rozwojowych w rozumieniu art. 16b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Nabycie praw autorskich nie będzie dla PJB (pracodawcy) przychodem podatkowym z uwagi na fakt, że nie ma tutaj miejsca uzyskanie przez PJB nieodpłatnego świadczenia. Podstawą do przekazania praw autorskich jest bowiem wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy.

Źródła:

Akty prawne:
− Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U.2012.361 ze zm.)

Źródło: Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

„Publikacja sporządzona została dla czytelników portalu BRIdge Info w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na dzień jej przygotowania oraz znaną autorom praktykę władz skarbowych i orzecznictwo sądów administracyjnych. Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się legislację podatkową oraz obszerność i różnorodność praktyki władz skarbowych kwestia możliwości zastosowania opisanych rozwiązań podatkowych każdorazowo wymaga analizy w kontekście szczegółowych okoliczności danego stanu faktycznego”.

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło