Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności

Artykuł Tworzenie nowych kosmetyków – wymagania formalne

Tworzenie nowych kosmetyków – wymagania formalne

Polski rynek produktów kosmetycznych pod względem wartości sprzedaży jest jednym z największych w Europie i systematycznie się rozwija. Co bardzo istotne, w wielu jego segmentach polscy producenci skutecznie konkurują z globalnymi producentami, posiadając nawet ok. 50% rynku. Mimo tego, że w naszym kraju funkcjonuje ok. 100 dużych i średnich producentów oraz kilkuset małych i mikro-przedsiębiorców, którzy coraz częściej budują swoją przewagę na pracach badawczo-rozwojowych. Systematyczny rozwój tego rynku powoduje, że wciąż jest miejsce dla nowych startup-ów, opartych na nowych, innowacyjnych technologiach oraz nowatorskich produktach. Branżę kosmetyczną tworzy również kilkaset laboratoriów, firm badawczych, chemicznych, biotechnologicznych oraz producentów opakowań. Pozwala to coraz częściej na organizację całego procesu badawczego i produkcyjnego w naszym kraju – począwszy od samej koncepcji, poprzez badania i prace rozwojowe, przygotowanie prototypu i zweryfikowanie go w praktyce oraz przygotowanie i produkcję finalnego produktu. Wiele (zwłaszcza mniejszych) podmiotów zaangażowanych w proces tworzenia nowych produktów nie zawsze ma świadomość wymagań formalnych, a zwłaszcza stale pojawiających się nowych wymagań w tym zakresie.

Na przestrzeni ostatnich lat produkty kosmetyczne obejmowane są coraz mocniejszą kontrolą, zarówno w procedurze wprowadzania na rynek, jakości, bezpieczeństwa jak i prawa konsumenta do rzetelnej informacji o produkcie. Jeszcze cztery lata temu do wprowadzenia nowego wyrobu na rynek, wystarczyło zwykłe zgłoszenie na listę produktów kosmetycznych. Obecnie, od 2013 roku, gdy w życie weszło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych, kosmetyki podlegają rejestracji w bazie CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) prowadzonej przez Komisję Europejską a także obowiązuje je szczegółowo określona procedura wprowadzenia do obrotu.

Te przepisy mają znaczenie już na etapie prac badawczych. Pierwszą kwestią, którą trzeba skonfrontować z przepisami jest dobór składników nowej receptury. Wspomniane wyżej rozporządzenie reguluje to zagadnienie  bardzo szczegółowo. Załączniki do dokumentu zawierają listy składników, których nie wolno umieścić w produkcie kosmetycznym. Substancje te są klasyfikowane jako: niedozwolone, podlegające ograniczeniom, barwniki, substancje konserwujące i promieniochronne. Substancje CMR (carcinogenic, mutagenic or toxic to reproduction) definiowane przez w/w rozporządzenie jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, mogą być w kosmetykach stosowane ale tylko w drodze wyjątku, po spełnieniu szeregu szczegółowo określonych warunków.

Istotne wymagania formalne związane są również z zastosowaniem nanomateriałów. W określonych sytuacjach, osoba odpowiedzialna zobowiązana jest zgłosić Komisji taki fakt na 6 miesięcy przed wprowadzeniem do obrotu. Bardzo szczegółowo oznaczone są również kwestie dotyczące testowania składników czy gotowych produktów na zwierzętach. Generalnie zabronione jest wprowadzanie do obrotu kosmetyków, których receptura końcowa, poszczególne składniki lub ich kombinacje były testowane na zwierzętach. Niedozwolone jest również samo prowadzenie testów na zwierzętach. Ze względu na fakt, iż większość istniejących substancji była już kiedyś testowana na zwierzętach, nie uniknie się sytuacji, gdy zastosowany składnik takich badań nigdy nie przechodził. Chodzi jednak w tych zapisach o to, aby obecnie już nie wykonywać testów na zwierzętach. Istnieją (dla wielu substancji) metody alternatywne służące do określania bezpieczeństwa danych składników. W wymaganej dokumentacji dotyczącej toksykologii nowego produktu należy korzystać z wyników badań dostępnych w literaturze lub bazach danych albo prezentować wyniki prób prowadzonych metodami alternatywnymi.

Prace badawcze nad nową recepturą powinny zostać starannie zaplanowane nie tylko ze względu na określoną gamę składników, jakimi można się posłużyć przy jej tworzeniu. Równie istotne jest staranne zaplanowanie strategii sprzedaży gotowego produktu a więc również informacji jaka zostanie przekazana ostatecznemu odbiorcy. Inaczej niż jest to określone dla żywności gdzie obowiązują oświadczenia żywieniowe czy zdrowotne, wymagania co do oświadczeń dla produktów kosmetycznych nie są aż tak restrykcyjne. Muszą jednak spełniać szereg reguł.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia „Konsument powinien być chroniony przed wprowadzają­cymi w błąd oświadczeniami, dotyczącymi skuteczności i innych cech produktu kosmetycznego”. Celem sprawdzenia skuteczności zapisów rozporządzenia, przeprowadzony został międzynarodowy raport na temat oświadczeń o produktach sporządzanych na podstawie wspólnych kryteriów w branży kosmetycznej. W efekcie tego badania 19.09.2016 roku zostało zredagowane Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego w którym określono „wspólne kryteria mające zastosowanie do oświadczeń w formie tekstu, nazw, znaków towarowych, obrazów, symboli i innych znaków, które informują bezpośrednio lub pośrednio o właściwościach lub funkcjach produktu na etapie etykietowania, udostępniania na rynku i reklamowania produktów kosmetycznych”. Kryteria te stosuje się do wszystkich oświadczeń niezależnie od nośnika i obejmują one: zgodność z przepisami, prawdziwość udzielanych informacji, dowody, zgodność ze stanem faktycznym, uczciwość oraz świadome podejmowanie decyzji.

Tak nakreślone ogólne wymagania mogą jednak sprawiać, że przekaz marketingowy o produkcie będzie mało wyraźny. Przykładowo: nie ma szczegółowych wymagań co do kosmetyków naturalnych czy ekologicznych. Dla wszystkich prawo przewiduje takie same kryteria, a jedyne czego bezwzględnie należy przestrzegać w oświadczeniach to powyżej określone cechy przekazu. Jednak dla bardziej wymagających projektów badawczych, w efekcie których planowane jest powstanie kosmetyku o szczególnych właściwościach, istnieją rozwiązania marketingowe, dzięki którym jest możliwe wzmocnienie przekazu i dodanie wizji produktu wyjątkowych wartości. Chodzi tu m.in. o szerokie możliwości uzyskania różnego rodzaju certyfikatów a co za tym idzie, specjalnego oznakowania wyrobów. Jest to często związane z przeprowadzeniem dodatkowych, czasem kosztownych, ekspertyz. Jednak w efekcie może okazać się inwestycją zdecydowanie podnoszącą planowane zyski.

Uzyskanie konkretnego certyfikatu powinno zostać zaplanowane już na etapie prac badawczych i musi być zgodne ze starannie przygotowaną  strategią sprzedaży produktu końcowego. Dla produktu naturalnego czy ekologicznego certyfikaty wystawiane są przez specjalistyczne ośrodki a wymagania są często bardzo wyśrubowane. Standardy różnią się szczegółami w zależności od ośrodka ale, przykładowo, w jednej z bardziej znanych i cenionych zachodnich agencji, kosmetyk naturalny musi w swoim składzie posiadać min. 95% substancji pochodzenia naturalnego, a w przypadku wyrobów ekologicznych – wśród 95% substancji naturalnych połowa musi pochodzić z certyfikowanych hodowli ekologicznych. Do tego dochodzą dodatkowe szczegółowo określone obostrzenia dotyczące zastosowanych składników receptury. Oczywiście dla każdego z wymaganych elementów niezbędne są stosowne dokumenty potwierdzające.

Ważne jest zatem aby na wczesnym etapie projektowania receptury określone zostały szczegółowe założenia strategii promocji i sprzedaży produktu gotowego. Na nic bowiem zda się chęć stworzenia wartościowego kosmetyku bez (choćby ogólnie) określonej strategii promocji i sprzedaży. Produkt doskonale przygotowany do wprowadzenia na rynek również od strony marketingowej zyska większe szanse na zainteresowanie inwestorów a twórca receptury może osiągnąć znacznie korzystniejszą cenę przy sprzedaży technologii. W kosztorysach dla potencjalnego inwestora należy również brać pod uwagę, określony w cytowanym rozporządzeniu zapis dotyczący procesu produkcji, który musi być prowadzony zgodnie ze standardami GMP (Good Manufacturing Practice).

Niniejsze opracowanie ma jedynie charakter informacyjny i niewiążący - nie stanowi ono porady, opinii ani wyjaśnienia z zakresu doradztwa prawnego czy biznesowego. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji lub działań, konieczna jest każdorazowa indywidualna analiza stanu faktycznego i niezbędna analiza wszystkich uwarunkowań. Autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania podmiotów podjęte na podstawie niniejszego opracowania.

Maria Ostrowska – strateg i ekspert w zakresie oceny potencjału nowych technologii, szczególnie w branży farmaceutycznej i FMCG, stały konsultant CoWinners Sp. z o.o. Specjalizuje się we wprowadzaniu na rynek nowych wyrobów medycznych, kosmetyków, suplementów diety, żywności funkcjonalnej i dodatków do żywności oraz środków ochrony roślin. Posiada duże doświadczenie  w przygotowywaniu skutecznych strategii marketingowych i sprzedażowych.  

Zbigniew Krzewiński – doktor nauk ekonomicznych, główny konsultant firmy CoWinners Sp. z o.o., ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, doradca w szeregu projektach z zakresu komercjalizacji i wdrożeń nowych technologii, specjalista w zakresie projektowania regulacji i rozwiązań związanych z zarządzaniem własnością intelektualną na uczelniach.

CoWinners Sp. z o.o. specjalistyczna firma doradcza zajmująca się konsultingiem komercjalizacji wyników badań oraz procedur i procesów z tym związanych.

Poir

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Przeczytaj również

Tagi:

Treść jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.
 
 
 
Nie posiadasz jeszcze konta?
Kliknij tu, aby się zarejestrować
 
Nie pamiętasz hasła?
Kliknij, aby ustanowić nowe hasło